Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

तीन मुले 160

‘मंगा, मी काय करू?’
‘सांगू?’

‘सांग. समुद्रात उडी टाकू? फास लावू? अंगावर तेल ओतून लावू काडी? सांग.’
‘मधुरी, ती पेटी इकडे आण.’
‘तीत विष आहे? जालीम विष?’
‘तू ती पेटी आण व उघड.’

मधुरीने पेटी आणली व उघडली. तो आत सर्व मौल्यवान दागिने. तिने डोळे मिटले. तिला त्या दागिन्यांना हात लाववेना. ती थरथरत म्हणाली,
‘मंगा, नको मला लाजवू.’

‘मधुरी, मी लाजवणार नाही. माझ्या प्रत्येक शब्दावर विश्वास ठेव. मी मरणाच्या दारी आहे. अशा वेळेला मनुष्य खरे ते बोलतो. परमेश्वर त्याच्या समोर असतो. त्यामुळे लपंडाव नाही करता येत. तुला मी त्या दागिन्यांनी नटवणार आहे. आण ते इकडे.’

मधुरीने ते दागिने मंगाजवळ नेले. मंगा ते तिच्या अंगावर घालू लागला.
‘मधुरी, मला शक्ती नाही. घाल ते दागिने. मोत्यांनी नटलेली मधुरी मला पाहू दे.’
मधुरीने दागिने घातले. तिच्या डोळयांतून अश्रू गळत होते.

‘मधुरी, डोळे पूस व माझ्यासाठी हस.’
तिने डोळे पुसले. ती हसली.

‘ये, माझ्याजवळ बस.’
‘मंगा, काढून ठेवते दागिने.’

‘ते तुझे आहेत. तुला नको असतील तर मनीला होतील. वेणूला होतील.’
‘मंगा, ते बाळ जगले नाही.’
‘कळले मला, सारा इतिहास कळला.’

‘मंगा, मी वाईट आहे का?’ खरे सांग.
‘नाही हो. तू आपल्या दिवाणखान्यात माझे चित्र टांगले आहेस. समोरासमोर आपण आहोत. माझ्यासमोर तू. तुझ्यासमोर मी. माझ्या डोळयांसमोर शेवटी तू असतेस. तुझ्या डोळयांसमोर शेवटी मी असतो. खरे ना? मी तुझ्या दिवाणखान्यात जाऊन आलो.’

‘जाऊन आलास?’
‘हो. आलो जाऊन. मुलांना भेटून आलो.’
‘मुले काय म्हणाली?’
‘म्हणाली, या चित्रासमोर आई कधी कधी रडते.’

तीन मुले

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
तीन मुले 1
तीन मुले 2
तीन मुले 3
तीन मुले 4
तीन मुले 5
तीन मुले 6
तीन मुले 7
तीन मुले 8
तीन मुले 9
तीन मुले 10
तीन मुले 11
तीन मुले 12
तीन मुले 13
तीन मुले 14
तीन मुले 15
तीन मुले 16
तीन मुले 17
तीन मुले 18
तीन मुले 19
तीन मुले 20
तीन मुले 21
तीन मुले 22
तीन मुले 23
तीन मुले 24
तीन मुले 25
तीन मुले 26
तीन मुले 27
तीन मुले 28
तीन मुले 29
तीन मुले 30
तीन मुले 31
तीन मुले 32
तीन मुले 33
तीन मुले 34
तीन मुले 35
तीन मुले 36
तीन मुले 37
तीन मुले 38
तीन मुले 39
तीन मुले 40
तीन मुले 41
तीन मुले 42
तीन मुले 43
तीन मुले 44
तीन मुले 45
तीन मुले 46
तीन मुले 47
तीन मुले 48
तीन मुले 49
तीन मुले 50
तीन मुले 51
तीन मुले 52
तीन मुले 53
तीन मुले 54
तीन मुले 55
तीन मुले 56
तीन मुले 57
तीन मुले 58
तीन मुले 59
तीन मुले 60
तीन मुले 61
तीन मुले 62
तीन मुले 63
तीन मुले 64
तीन मुले 65
तीन मुले 66
तीन मुले 67
तीन मुले 68
तीन मुले 69
तीन मुले 70
तीन मुले 71
तीन मुले 72
तीन मुले 73
तीन मुले 74
तीन मुले 75
तीन मुले 76
तीन मुले 77
तीन मुले 78
तीन मुले 79
तीन मुले 80
तीन मुले 81
तीन मुले 82
तीन मुले 83
तीन मुले 84
तीन मुले 85
तीन मुले 86
तीन मुले 87
तीन मुले 88
तीन मुले 89
तीन मुले 90
तीन मुले 91
तीन मुले 92
तीन मुले 93
तीन मुले 94
तीन मुले 95
तीन मुले 96
तीन मुले 97
तीन मुले 98
तीन मुले 99
तीन मुले 100
तीन मुले 101
तीन मुले 102
तीन मुले 103
तीन मुले 104
तीन मुले 105
तीन मुले 106
तीन मुले 107
तीन मुले 108
तीन मुले 109
तीन मुले 110
तीन मुले 111
तीन मुले 112
तीन मुले 113
तीन मुले 114
तीन मुले 115
तीन मुले 116
तीन मुले 117
तीन मुले 118
तीन मुले 119
तीन मुले 120
तीन मुले 121
तीन मुले 122
तीन मुले 123
तीन मुले 124
तीन मुले 125
तीन मुले 126
तीन मुले 127
तीन मुले 128
तीन मुले 129
तीन मुले 130
तीन मुले 131
तीन मुले 132
तीन मुले 133
तीन मुले 134
तीन मुले 135
तीन मुले 136
तीन मुले 137
तीन मुले 138
तीन मुले 139
तीन मुले 140
तीन मुले 141
तीन मुले 142
तीन मुले 143
तीन मुले 144
तीन मुले 145
तीन मुले 146
तीन मुले 147
तीन मुले 148
तीन मुले 149
तीन मुले 150
तीन मुले 151
तीन मुले 152
तीन मुले 153
तीन मुले 154
तीन मुले 155
तीन मुले 156
तीन मुले 157
तीन मुले 158
तीन मुले 159
तीन मुले 160
तीन मुले 161
तीन मुले 162
तीन मुले 163