Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

तीन मुले 76

‘हे काय मधुरी? रडतेस का अशी?’
‘येते खरे रडू.’
‘ताप उद्या निघेल. मोकळी होशील.’

‘ताप न निघो. असाच राहो.’
‘असे काय म्हणतेस?’

‘मी आजारी असले म्हणजे तू मला सोडून जाणार नाहीस. किती तरी दिवसांत आज तुझे प्रेम मिळते आहे, आज माझ्या अंगावर पांघरुण घातलेस. मंगा, तुझ्या प्रेमाचे पांघरुण का फाटले? पडू दे मला आजारी म्हणजे तुझे प्रेम पुन: पोटभर चाखीन. मी तुझ्या मांडीवर पुन: निजेन. तू जवळ असशील, माझा हात चेपशील, कपाळ दाबशील, पाय चुरशील. पडू दे मला आजारी. माझे आजारीपण तुला येथे बांधून ठेवील.’

‘वेडी आहेस मधुरी. माझे प्रेम चाखण्यासाठी का आजारीच पडायला हवे? मी दूर देशांतरास जाऊ म्हणतो तो तरी का? तुझ्यावर प्रेम आहे म्हणूनच ना? तू नसतीस तर कोणासाठी मी गेलो असतो? कोठे दूर गेलो तरी सारखी तूच डोळयांसमोर असशील. आजच्यापेक्षाही तू अधिक माझी होशील. माणसाचे प्रेम जवळून कळत नाही. परंतु दूर गेल्यावर ते कळते. बरे, ते जाऊ दे. आधी बरी हो.’ असे म्हणून तो मधुरीला थोपटू लागला.

‘इतक्यात सोन्या व रुपल्या आले. मधुरी रडत होती.
‘आई, रडतेसशी? बाबा, तुम्ही मारलेत आईला?’
‘नाही रे. तिनेच मला मारले व आपणच आता रडते.’
‘मलासुध्दा त्या दिवशी निखारा लावून स्वत:शीच रडायला लागली. वेडी आहे आई.

‘अरे, मनी कोठे आहे?’
‘आहे अंगणात.’
‘ती माती खाईल हो. जा आण.’
‘मीसुध्दा आता खडे व माती खाणार आहे बाबा.’

‘का रे?’
‘तुम्ही खाऊ व खडीसाखर मग का आणीत नाही? आणाल ना?’
‘तुझी आई जाऊ देत नाही आणायला?’
‘आई, जाऊ दे ना बाबांना.’

‘दूर जाऊ दे?’
‘दूर जाऊ दे.’

तीन मुले

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
तीन मुले 1
तीन मुले 2
तीन मुले 3
तीन मुले 4
तीन मुले 5
तीन मुले 6
तीन मुले 7
तीन मुले 8
तीन मुले 9
तीन मुले 10
तीन मुले 11
तीन मुले 12
तीन मुले 13
तीन मुले 14
तीन मुले 15
तीन मुले 16
तीन मुले 17
तीन मुले 18
तीन मुले 19
तीन मुले 20
तीन मुले 21
तीन मुले 22
तीन मुले 23
तीन मुले 24
तीन मुले 25
तीन मुले 26
तीन मुले 27
तीन मुले 28
तीन मुले 29
तीन मुले 30
तीन मुले 31
तीन मुले 32
तीन मुले 33
तीन मुले 34
तीन मुले 35
तीन मुले 36
तीन मुले 37
तीन मुले 38
तीन मुले 39
तीन मुले 40
तीन मुले 41
तीन मुले 42
तीन मुले 43
तीन मुले 44
तीन मुले 45
तीन मुले 46
तीन मुले 47
तीन मुले 48
तीन मुले 49
तीन मुले 50
तीन मुले 51
तीन मुले 52
तीन मुले 53
तीन मुले 54
तीन मुले 55
तीन मुले 56
तीन मुले 57
तीन मुले 58
तीन मुले 59
तीन मुले 60
तीन मुले 61
तीन मुले 62
तीन मुले 63
तीन मुले 64
तीन मुले 65
तीन मुले 66
तीन मुले 67
तीन मुले 68
तीन मुले 69
तीन मुले 70
तीन मुले 71
तीन मुले 72
तीन मुले 73
तीन मुले 74
तीन मुले 75
तीन मुले 76
तीन मुले 77
तीन मुले 78
तीन मुले 79
तीन मुले 80
तीन मुले 81
तीन मुले 82
तीन मुले 83
तीन मुले 84
तीन मुले 85
तीन मुले 86
तीन मुले 87
तीन मुले 88
तीन मुले 89
तीन मुले 90
तीन मुले 91
तीन मुले 92
तीन मुले 93
तीन मुले 94
तीन मुले 95
तीन मुले 96
तीन मुले 97
तीन मुले 98
तीन मुले 99
तीन मुले 100
तीन मुले 101
तीन मुले 102
तीन मुले 103
तीन मुले 104
तीन मुले 105
तीन मुले 106
तीन मुले 107
तीन मुले 108
तीन मुले 109
तीन मुले 110
तीन मुले 111
तीन मुले 112
तीन मुले 113
तीन मुले 114
तीन मुले 115
तीन मुले 116
तीन मुले 117
तीन मुले 118
तीन मुले 119
तीन मुले 120
तीन मुले 121
तीन मुले 122
तीन मुले 123
तीन मुले 124
तीन मुले 125
तीन मुले 126
तीन मुले 127
तीन मुले 128
तीन मुले 129
तीन मुले 130
तीन मुले 131
तीन मुले 132
तीन मुले 133
तीन मुले 134
तीन मुले 135
तीन मुले 136
तीन मुले 137
तीन मुले 138
तीन मुले 139
तीन मुले 140
तीन मुले 141
तीन मुले 142
तीन मुले 143
तीन मुले 144
तीन मुले 145
तीन मुले 146
तीन मुले 147
तीन मुले 148
तीन मुले 149
तीन मुले 150
तीन मुले 151
तीन मुले 152
तीन मुले 153
तीन मुले 154
तीन मुले 155
तीन मुले 156
तीन मुले 157
तीन मुले 158
तीन मुले 159
तीन मुले 160
तीन मुले 161
तीन मुले 162
तीन मुले 163