Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

तीन मुले 138

‘मंगाला का पुढचे दिसत होते? बुधाची बासरी ऐकत मधुरीच्या पोटात बाळ वाढत असेल, असे का त्याला दिसले? अशी हसते आहे लबाड? समजते का ग तुला? तुला आहे का माझा मंगा माहीत? आला तर त्याला ओळखशील का ग लबाडे?’ असे म्हणून मधुरीने वेणूचे मुके घेतले.

एके दिवशी मधुरी एकटीच बसली होती. जवळ वेणूला निजवली होती. जशी जाईजुईची कळी, मोग-याची कळी - मधुरी काही तरी विचार करीत होती. इतक्यात बुधा आला. मधुरीजवळ बसला.

‘मी पण निजतो.’ तो म्हणाला.
‘नीज हो राजा.’ ती म्हणाली.

आणि तो तेथे निजला. मधुरीच्या उशीवर डोके ठेवून तो निजला. मधुरीने थोडया वेळाने त्याचे डोके उचलून स्वत:च्या मांडीवर घेतले. तो हसला.   

‘काय झाले हसायला?’ तिने विचारले.
‘तुम्ही बायका वेडया.’ तो म्हणाला.

‘हो, आम्ही वेडया आहोत. प्रत्येक गोष्टीतून प्रेम प्रकट करावे असे वाटते. हृदयातील प्रेम मावत नाही; ते कोणत्या तरी निमित्ताने आम्ही बाहेर ओततो.’

‘मधुरी, मी आता आलो तेव्हा तू का विचार करीत होतीस?’
‘हो.’
‘कसला विचार?’
‘सांगितला तर रागावशील.’

‘हे काय असे बोलतेस?’
‘ऐक तर. तू एक मंगाचे मोठे चित्र कर ना तयार. मंगाही माझ्या दिवाणखान्यात हवा. करशील तयार?’
‘करीन.’
‘बुधा, तुला मत्सर नाही वाटत? मंगाचे नाव काढले म्हणजे वाईट नाही वाटत?’

‘मत्सर न वाटू द्यायला तू शिकविले आहेस. तुझा आनंद तो माझा.’
‘बुधा, तू किती चांगला. असे चांगले लोक फार नसतात हो. जगात मत्सर फार. द्वेष फार. सरळपणा कमी. माझा बुधा सरळ मनाचा आहे. थोर मनाचा आहे. रंगव हो माझा मंगा. माझ्या जीवनाला रंगवणारे तुम्ही रंगारी. दोन रंगारी. मंगा व बुधा. एक रंगवून गेला. दुसरा रंगवीत आहे. कुंचले फिरवीत आहे. खरे ना लबाडा? खरे ना रंगा-या?’ असे म्हणून तिने त्याच्या नाकावर बोट मारले.

तीन मुले

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
तीन मुले 1
तीन मुले 2
तीन मुले 3
तीन मुले 4
तीन मुले 5
तीन मुले 6
तीन मुले 7
तीन मुले 8
तीन मुले 9
तीन मुले 10
तीन मुले 11
तीन मुले 12
तीन मुले 13
तीन मुले 14
तीन मुले 15
तीन मुले 16
तीन मुले 17
तीन मुले 18
तीन मुले 19
तीन मुले 20
तीन मुले 21
तीन मुले 22
तीन मुले 23
तीन मुले 24
तीन मुले 25
तीन मुले 26
तीन मुले 27
तीन मुले 28
तीन मुले 29
तीन मुले 30
तीन मुले 31
तीन मुले 32
तीन मुले 33
तीन मुले 34
तीन मुले 35
तीन मुले 36
तीन मुले 37
तीन मुले 38
तीन मुले 39
तीन मुले 40
तीन मुले 41
तीन मुले 42
तीन मुले 43
तीन मुले 44
तीन मुले 45
तीन मुले 46
तीन मुले 47
तीन मुले 48
तीन मुले 49
तीन मुले 50
तीन मुले 51
तीन मुले 52
तीन मुले 53
तीन मुले 54
तीन मुले 55
तीन मुले 56
तीन मुले 57
तीन मुले 58
तीन मुले 59
तीन मुले 60
तीन मुले 61
तीन मुले 62
तीन मुले 63
तीन मुले 64
तीन मुले 65
तीन मुले 66
तीन मुले 67
तीन मुले 68
तीन मुले 69
तीन मुले 70
तीन मुले 71
तीन मुले 72
तीन मुले 73
तीन मुले 74
तीन मुले 75
तीन मुले 76
तीन मुले 77
तीन मुले 78
तीन मुले 79
तीन मुले 80
तीन मुले 81
तीन मुले 82
तीन मुले 83
तीन मुले 84
तीन मुले 85
तीन मुले 86
तीन मुले 87
तीन मुले 88
तीन मुले 89
तीन मुले 90
तीन मुले 91
तीन मुले 92
तीन मुले 93
तीन मुले 94
तीन मुले 95
तीन मुले 96
तीन मुले 97
तीन मुले 98
तीन मुले 99
तीन मुले 100
तीन मुले 101
तीन मुले 102
तीन मुले 103
तीन मुले 104
तीन मुले 105
तीन मुले 106
तीन मुले 107
तीन मुले 108
तीन मुले 109
तीन मुले 110
तीन मुले 111
तीन मुले 112
तीन मुले 113
तीन मुले 114
तीन मुले 115
तीन मुले 116
तीन मुले 117
तीन मुले 118
तीन मुले 119
तीन मुले 120
तीन मुले 121
तीन मुले 122
तीन मुले 123
तीन मुले 124
तीन मुले 125
तीन मुले 126
तीन मुले 127
तीन मुले 128
तीन मुले 129
तीन मुले 130
तीन मुले 131
तीन मुले 132
तीन मुले 133
तीन मुले 134
तीन मुले 135
तीन मुले 136
तीन मुले 137
तीन मुले 138
तीन मुले 139
तीन मुले 140
तीन मुले 141
तीन मुले 142
तीन मुले 143
तीन मुले 144
तीन मुले 145
तीन मुले 146
तीन मुले 147
तीन मुले 148
तीन मुले 149
तीन मुले 150
तीन मुले 151
तीन मुले 152
तीन मुले 153
तीन मुले 154
तीन मुले 155
तीन मुले 156
तीन मुले 157
तीन मुले 158
तीन मुले 159
तीन मुले 160
तीन मुले 161
तीन मुले 162
तीन मुले 163