Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

तीन मुले 29

मंगा
मंगाचा बाप धाडसी व धडधाकट होता. तो साहसी होता. बापाचे हे गुण मुलामध्ये भरपूर उतरले होते. गलबतातील माल उतरता उतरता मंगाच्या बापाच्या मनात आपणही असे व्यापारी झालो तर, तर किती छान होईल असे येत असे. परंतु ते त्यांना जमले नाही. एखादे वेळेस बापलेकांचे असे संवाद होत असत.

‘बाबा, तुम्ही व्यापारी नाही झालेत; परंतु मी होईन. तुमची इच्छा मी पुढे पुरी करीन.
हो, व्यापारी हो. मिळमिळीत जगणे मला आवडत नाही. माझा मुलगा तरी पराक्रमी व श्रीमंत होऊ दे. राजाप्रमाणे जगू दे.
पिता मंगाच्या मनात असे विचार भरवी. मंगाही बंदरात काम करायला जात असे. माल चढविणे, उतरविणे हे काम करीत असे. एकदा मंगा एका व्यापा-याबरोबर परदेशात जाण्यासाठी निघाला होता. परंतु पित्याने त्याला जाऊ दिले नाही.

‘बाबा, का नाही मला जाऊ देत?’
‘मी मेल्यावर जा. मी जिवंत आहे तोपर्यंत जाऊ नकोस.’
‘का?’

‘तुला दूर पाठवावयास मला धीर होत नाही.’
मंगावर पित्याचे फार प्रेम होते. हळूहळू मंगाच्या लग्नाचे विचार पित्याच्या मनात खेळू लागले. आपल्या मुलाला एखाद्या श्रीमंताची मुलगी मिळावी असे त्याला वाटे. पुढे मंगाला जर व्यापारी व्हावयाचे झाले तर पैसे नकोत का? भांडवल नको का?

आणि खरोखर एकदा असा योग आला. एक व्यापारी सारंग गावी आला होता. आपल्या मुलीला योग्य असा वर पाहावयास आला होता. तो गावात सर्वत्र हिंडे. बंदरावर फिरावयास जाई. एके दिवशी बंदरातील म्हातारीच्या खानावळीत तो बसला होता. म्हातारीजवळ तो बसला होता. इतक्यात मंगा तेथे आला. मंगा सचिंत व खिन्न होता.

‘ये मंगा.’ म्हातारीने हाक मारली.
‘हे कोण पाहुणे?’ त्याने विचारले.
‘आपल्या गावातील रत्ने पाहावयास ते आले आहेत.’ ती म्हणाली.

‘आपल्या गावात कसली आहेत रत्ने?’
‘तुमच्या गावी रत्नाकर आहे. समुद्राला रत्नाकर म्हणतात. जेथे रत्नाकर आहे, तिथे का रत्ने नसतील?’ तो व्यापारी म्हणाला.

‘आम्ही लहानपणी बंदरावर फिरत असू. शिंपले गोळा करीत असू परंतु शिंपल्यातील मोती कधी मिळाला नाही. मोत्याचे शिंपले आमच्या समुद्रात होत नाहीत. आमच्या समुद्रात शंख, शिंपा, कवडया यांचाच साठा आहे.’ मंगा म्हणाला.
‘रत्नपारखी असतो त्याला रत्न सापडते. तुमचे नाव मंगा वाटते?’
व्यापा-याने विचारले.

तीन मुले

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
तीन मुले 1
तीन मुले 2
तीन मुले 3
तीन मुले 4
तीन मुले 5
तीन मुले 6
तीन मुले 7
तीन मुले 8
तीन मुले 9
तीन मुले 10
तीन मुले 11
तीन मुले 12
तीन मुले 13
तीन मुले 14
तीन मुले 15
तीन मुले 16
तीन मुले 17
तीन मुले 18
तीन मुले 19
तीन मुले 20
तीन मुले 21
तीन मुले 22
तीन मुले 23
तीन मुले 24
तीन मुले 25
तीन मुले 26
तीन मुले 27
तीन मुले 28
तीन मुले 29
तीन मुले 30
तीन मुले 31
तीन मुले 32
तीन मुले 33
तीन मुले 34
तीन मुले 35
तीन मुले 36
तीन मुले 37
तीन मुले 38
तीन मुले 39
तीन मुले 40
तीन मुले 41
तीन मुले 42
तीन मुले 43
तीन मुले 44
तीन मुले 45
तीन मुले 46
तीन मुले 47
तीन मुले 48
तीन मुले 49
तीन मुले 50
तीन मुले 51
तीन मुले 52
तीन मुले 53
तीन मुले 54
तीन मुले 55
तीन मुले 56
तीन मुले 57
तीन मुले 58
तीन मुले 59
तीन मुले 60
तीन मुले 61
तीन मुले 62
तीन मुले 63
तीन मुले 64
तीन मुले 65
तीन मुले 66
तीन मुले 67
तीन मुले 68
तीन मुले 69
तीन मुले 70
तीन मुले 71
तीन मुले 72
तीन मुले 73
तीन मुले 74
तीन मुले 75
तीन मुले 76
तीन मुले 77
तीन मुले 78
तीन मुले 79
तीन मुले 80
तीन मुले 81
तीन मुले 82
तीन मुले 83
तीन मुले 84
तीन मुले 85
तीन मुले 86
तीन मुले 87
तीन मुले 88
तीन मुले 89
तीन मुले 90
तीन मुले 91
तीन मुले 92
तीन मुले 93
तीन मुले 94
तीन मुले 95
तीन मुले 96
तीन मुले 97
तीन मुले 98
तीन मुले 99
तीन मुले 100
तीन मुले 101
तीन मुले 102
तीन मुले 103
तीन मुले 104
तीन मुले 105
तीन मुले 106
तीन मुले 107
तीन मुले 108
तीन मुले 109
तीन मुले 110
तीन मुले 111
तीन मुले 112
तीन मुले 113
तीन मुले 114
तीन मुले 115
तीन मुले 116
तीन मुले 117
तीन मुले 118
तीन मुले 119
तीन मुले 120
तीन मुले 121
तीन मुले 122
तीन मुले 123
तीन मुले 124
तीन मुले 125
तीन मुले 126
तीन मुले 127
तीन मुले 128
तीन मुले 129
तीन मुले 130
तीन मुले 131
तीन मुले 132
तीन मुले 133
तीन मुले 134
तीन मुले 135
तीन मुले 136
तीन मुले 137
तीन मुले 138
तीन मुले 139
तीन मुले 140
तीन मुले 141
तीन मुले 142
तीन मुले 143
तीन मुले 144
तीन मुले 145
तीन मुले 146
तीन मुले 147
तीन मुले 148
तीन मुले 149
तीन मुले 150
तीन मुले 151
तीन मुले 152
तीन मुले 153
तीन मुले 154
तीन मुले 155
तीन मुले 156
तीन मुले 157
तीन मुले 158
तीन मुले 159
तीन मुले 160
तीन मुले 161
तीन मुले 162
तीन मुले 163