Android app on Google Play

 

तीन मुले 148

‘त्या टेकडीवर तीन मुले खेळत. मंगा, मधुरी व बुधा लहानपणी खेळत. घसरगुंडी करीत. खाली येत. अजूनही मधुरी तेथे येते व समु्द्राकडे पहात बसते.’

‘येतो ती टेकडी पाहून. प्रेमाची टेकडी.’

आणि मंगा निघाला. तो त्या टेकडीवर आला. त्याला शेकडो स्मृती आल्या. त्याच्या डोळयांतून शतधारा वहात होत्या. ‘मधुरी मधुरी,’ मी म्हणत होतो. अनेक संकटे सोसुन मी आलो. तिच्यासाठी आलो. मुलांसाठी मी आलो आणि आता काय करू? त्या राजकन्येचे प्रेम झुगारले. तुरुंग भोगला. एकान्तवास भोगला. त्या राजकन्येने बलिदान केले आणि मधुरी? मधुरी का माझ्यावर प्रेम नाही करीत? प्रेम नव्हती करीत? तसे असले तर ती या टेकडीवर येऊन का रडते? केवळ बुधासाठी का तिने असे केले? आणि ते लहानपणाचे शब्द. काय आहे ही सारी घटना? आता मी कोठे जाऊ? राहणेही पाप. ओळख देणेही पाप. मधुरीला का दु:ख देऊ? तिचे मन कोवळे आहे. तिच्या सुखात का विष कालवू? अरेरे?’

मंगाच्या मनात कोण डोकावेल? त्याच्या मन:स्थितीचे कोण वर्णन करील? कोण तेथल्या खळबळी दाखवील, वेदना दाखवील? तो दमला आणि पुन्हा घरी आला. अंथरुणावर पडून राहिला. जेवला थोडेसे आणि पुन्हा पडला रात्री त्याला झोप आली नाही.

बाहेर उजाडले. मंगाच्या मनात दाट अंधार होता. त्याला उठण्याची इच्छा नव्हती. बाहेरचा प्रकाश त्याला पाहवेना. त्या प्रकाशाचा त्याला तिरस्कार वाटत होता. त्याने डोक्यावरून पांघरूण घेतले. त्या पांघरूणाच्या आत मधुरीने दिलेली गोधडी होती. त्याच्या मनात येई की, गोधडी समुद्रात फेकावी, चुलीत जाळावी. राजकन्या गोधडीची होळी करायला निघाली होती. उगीच नाही. तिला का दिसत होत सारे? पण नाही, मधुरी वाईट नाही. मी ही गोधडी जाळणार नाही. मधुरीच्या हृदयाची ही ओढाताण आहे. तिच्या हृदयाचे हे तुकडे, हृदयकमळाच्या या पाकळया, मधुर व पवित्र पाकळया.

म्हातारी अंथरुणावर नव्हती. ती केव्हाच उठली होती. कामधाम करीत होती. झाडलोट करीत होती.
‘उठा. कढत कढत दूध घ्या.’ ती त्या मुशाफराला म्हणाली.

‘तुमचे प्रवाशांवर इतके प्रेम?’ त्याने विचारले.
‘माझ्या खाणावळीत जे येतात, ते त्या वेळेपुरते जणू माझे माझ्या घरातले. खरे ना? घ्या कढत कढत दूध. हुशारी वाटेल.’
‘तोंड धुतो, मग घेतो.’

तो उठला. त्याने प्रातर्विधी केले. दूध घेऊन तो बाहेर पडला. तो समोर त्याला कोण दिसले? बुधा व मधुरी. बुधाच्या खांद्याशी बाळ होते. बाजूला होऊन मंगाने पाहिले. त्याने मूठ उगारली. दातओठ चावले. परंतु पुन्हा त्याच्या डोळयांत करुणा आली. प्रेम आले. पाणी आले. मधुरी व बुधा हसत हसत गेली. मंगा निघाला. तो बुधाच्या घराजवळ येऊन उभा राहिला. सोन्या, रुपल्या, मनी, ती तीन मुले तेथे खेळत होती.

तीन मुले

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
तीन मुले 1
तीन मुले 2
तीन मुले 3
तीन मुले 4
तीन मुले 5
तीन मुले 6
तीन मुले 7
तीन मुले 8
तीन मुले 9
तीन मुले 10
तीन मुले 11
तीन मुले 12
तीन मुले 13
तीन मुले 14
तीन मुले 15
तीन मुले 16
तीन मुले 17
तीन मुले 18
तीन मुले 19
तीन मुले 20
तीन मुले 21
तीन मुले 22
तीन मुले 23
तीन मुले 24
तीन मुले 25
तीन मुले 26
तीन मुले 27
तीन मुले 28
तीन मुले 29
तीन मुले 30
तीन मुले 31
तीन मुले 32
तीन मुले 33
तीन मुले 34
तीन मुले 35
तीन मुले 36
तीन मुले 37
तीन मुले 38
तीन मुले 39
तीन मुले 40
तीन मुले 41
तीन मुले 42
तीन मुले 43
तीन मुले 44
तीन मुले 45
तीन मुले 46
तीन मुले 47
तीन मुले 48
तीन मुले 49
तीन मुले 50
तीन मुले 51
तीन मुले 52
तीन मुले 53
तीन मुले 54
तीन मुले 55
तीन मुले 56
तीन मुले 57
तीन मुले 58
तीन मुले 59
तीन मुले 60
तीन मुले 61
तीन मुले 62
तीन मुले 63
तीन मुले 64
तीन मुले 65
तीन मुले 66
तीन मुले 67
तीन मुले 68
तीन मुले 69
तीन मुले 70
तीन मुले 71
तीन मुले 72
तीन मुले 73
तीन मुले 74
तीन मुले 75
तीन मुले 76
तीन मुले 77
तीन मुले 78
तीन मुले 79
तीन मुले 80
तीन मुले 81
तीन मुले 82
तीन मुले 83
तीन मुले 84
तीन मुले 85
तीन मुले 86
तीन मुले 87
तीन मुले 88
तीन मुले 89
तीन मुले 90
तीन मुले 91
तीन मुले 92
तीन मुले 93
तीन मुले 94
तीन मुले 95
तीन मुले 96
तीन मुले 97
तीन मुले 98
तीन मुले 99
तीन मुले 100
तीन मुले 101
तीन मुले 102
तीन मुले 103
तीन मुले 104
तीन मुले 105
तीन मुले 106
तीन मुले 107
तीन मुले 108
तीन मुले 109
तीन मुले 110
तीन मुले 111
तीन मुले 112
तीन मुले 113
तीन मुले 114
तीन मुले 115
तीन मुले 116
तीन मुले 117
तीन मुले 118
तीन मुले 119
तीन मुले 120
तीन मुले 121
तीन मुले 122
तीन मुले 123
तीन मुले 124
तीन मुले 125
तीन मुले 126
तीन मुले 127
तीन मुले 128
तीन मुले 129
तीन मुले 130
तीन मुले 131
तीन मुले 132
तीन मुले 133
तीन मुले 134
तीन मुले 135
तीन मुले 136
तीन मुले 137
तीन मुले 138
तीन मुले 139
तीन मुले 140
तीन मुले 141
तीन मुले 142
तीन मुले 143
तीन मुले 144
तीन मुले 145
तीन मुले 146
तीन मुले 147
तीन मुले 148
तीन मुले 149
तीन मुले 150
तीन मुले 151
तीन मुले 152
तीन मुले 153
तीन मुले 154
तीन मुले 155
तीन मुले 156
तीन मुले 157
तीन मुले 158
तीन मुले 159
तीन मुले 160
तीन मुले 161
तीन मुले 162
तीन मुले 163