Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

तीन मुले 52

‘तुला वर येववेल?
‘तू ने मला उचलून.’
‘तू जड आहेस.’
‘मंगा, किती रे माझे वजन वाढले असेल? थट्टा करतोस?’

‘बरे. नेतो उचलून खांद्यावर.’
मंगाने मधुराला खांद्यावर घेतले व टेकडीवर नेले. तिला खांद्यावर घेऊन तो नाचला.

‘पुरे.’ ती म्हणाली.
मधुरी, आपण लग्नात दुस-याच्या खांद्यावर बसून एकमेकांवर गुलाल थोडाच उधळला? खरे ना? तू म्हणालीस, आपले लग्न समुद्राने लावले; त्याने फेस उधळला तेवढा पुरे. नकोत इतर समारंभ. परंतु आज मी तुला नाचविले.
‘आणि तुला कोण नाचवील?’

‘तू आहेस ना मला नाचविणारी. माझे हृदय नाचवितेस, रोमरोम नाचवितेस.’
‘खरेच का मंगा?’
‘हो.’
‘मी का जादुगारीण आहे?’

‘नाही तर काय! मी श्रीमंत होणार होतो. परंतु श्रीमंताची मुलगी व श्रीमंती मी झिडकारली. आईबाप सोडले. कोणी सोडायला लावले? कोणी केली ही जादू?’

‘आणि मी रे? मी नाही का बुधाची संपत्ती सोडली? मी नाही का घरदार, आईबाप सोडले? मंगा तू सुध्दा जादूगार आहेस. तुला कल्पना नसेल परंतु तूही मला नाचवतोस. या टेकडीवर मी कितीदा आले आहे. घरी कोणी मला टोचून बोलावे व येथे येऊन मी बसावे, रडावे. येथील अणूरेणू मला शांतवी. येथे मंगाची मूर्ती मला दिसे. मंगा, तुझे पाय जेथे पडले तेथील मातीही मधुरीला नाचविते. वाकविते. पुरुष अधिक जादूगार असतात हो.’

असे म्हणून मधुरीने मंगाच्या डोळयांकडे मधुरपण पाहिले. दोघे हसली.
‘पड जरा मधुरी.’ तो म्हणाला.
‘तुझी मांडी म्हणजे माझी उशी.’

दुस-या चांगल्या उशा मला कोठे देता येताहेत! ना नीट गादी ना नीट उशी. मंगा गरीब आहे.’
परंतु कशाला दुस-या उशा! ही उशी छान आहे. सजीव उशी. थरथरणारी उशी. मंगा तू नेहमी आपली गरिबी मनाला का लावून घेतोस? अशाने तू वाळून जाशील. चिंतेने, काळजीने काळवंडशील. मला आनंद आहे हो गरिबीत. तुझे हसणे बोलणे मला मिळाले. तू माझा हात प्रेमाने हाती घेतलास, की मी राजाची राणी असते. खरेच हो मंगा.

तीन मुले

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
तीन मुले 1
तीन मुले 2
तीन मुले 3
तीन मुले 4
तीन मुले 5
तीन मुले 6
तीन मुले 7
तीन मुले 8
तीन मुले 9
तीन मुले 10
तीन मुले 11
तीन मुले 12
तीन मुले 13
तीन मुले 14
तीन मुले 15
तीन मुले 16
तीन मुले 17
तीन मुले 18
तीन मुले 19
तीन मुले 20
तीन मुले 21
तीन मुले 22
तीन मुले 23
तीन मुले 24
तीन मुले 25
तीन मुले 26
तीन मुले 27
तीन मुले 28
तीन मुले 29
तीन मुले 30
तीन मुले 31
तीन मुले 32
तीन मुले 33
तीन मुले 34
तीन मुले 35
तीन मुले 36
तीन मुले 37
तीन मुले 38
तीन मुले 39
तीन मुले 40
तीन मुले 41
तीन मुले 42
तीन मुले 43
तीन मुले 44
तीन मुले 45
तीन मुले 46
तीन मुले 47
तीन मुले 48
तीन मुले 49
तीन मुले 50
तीन मुले 51
तीन मुले 52
तीन मुले 53
तीन मुले 54
तीन मुले 55
तीन मुले 56
तीन मुले 57
तीन मुले 58
तीन मुले 59
तीन मुले 60
तीन मुले 61
तीन मुले 62
तीन मुले 63
तीन मुले 64
तीन मुले 65
तीन मुले 66
तीन मुले 67
तीन मुले 68
तीन मुले 69
तीन मुले 70
तीन मुले 71
तीन मुले 72
तीन मुले 73
तीन मुले 74
तीन मुले 75
तीन मुले 76
तीन मुले 77
तीन मुले 78
तीन मुले 79
तीन मुले 80
तीन मुले 81
तीन मुले 82
तीन मुले 83
तीन मुले 84
तीन मुले 85
तीन मुले 86
तीन मुले 87
तीन मुले 88
तीन मुले 89
तीन मुले 90
तीन मुले 91
तीन मुले 92
तीन मुले 93
तीन मुले 94
तीन मुले 95
तीन मुले 96
तीन मुले 97
तीन मुले 98
तीन मुले 99
तीन मुले 100
तीन मुले 101
तीन मुले 102
तीन मुले 103
तीन मुले 104
तीन मुले 105
तीन मुले 106
तीन मुले 107
तीन मुले 108
तीन मुले 109
तीन मुले 110
तीन मुले 111
तीन मुले 112
तीन मुले 113
तीन मुले 114
तीन मुले 115
तीन मुले 116
तीन मुले 117
तीन मुले 118
तीन मुले 119
तीन मुले 120
तीन मुले 121
तीन मुले 122
तीन मुले 123
तीन मुले 124
तीन मुले 125
तीन मुले 126
तीन मुले 127
तीन मुले 128
तीन मुले 129
तीन मुले 130
तीन मुले 131
तीन मुले 132
तीन मुले 133
तीन मुले 134
तीन मुले 135
तीन मुले 136
तीन मुले 137
तीन मुले 138
तीन मुले 139
तीन मुले 140
तीन मुले 141
तीन मुले 142
तीन मुले 143
तीन मुले 144
तीन मुले 145
तीन मुले 146
तीन मुले 147
तीन मुले 148
तीन मुले 149
तीन मुले 150
तीन मुले 151
तीन मुले 152
तीन मुले 153
तीन मुले 154
तीन मुले 155
तीन मुले 156
तीन मुले 157
तीन मुले 158
तीन मुले 159
तीन मुले 160
तीन मुले 161
तीन मुले 162
तीन मुले 163