Android app on Google Play

 

तीन मुले 147

‘आता मधुरी आनंदात आहे ना?’
‘हो. कधी कधी ती दु:खी होते. या टेकडीवर येते. रडते. माझ्याकडे येते. माझ्या मांडीवर डोके ठेवून पडते. बुधा जणू आनंदाच्य सागरात आहे. मुले सुखी आहेत.’

‘मधुरी मंगाला विसरली नाही एकूण?’
‘कशी विसरेल? त्यांच्या दिवाणखान्यात मंगाचे एक मोठे चित्र भिंतीवर लावण्यात आले आहे. ती त्या चित्रासमोर डोळे मिटून उभी राहते व प्रणाम करते.’

‘मधुरी बुधाला मिठ्या मारते, होय ना?’
‘तोही लहानपणाचा मित्रच तिचा. असे कसे बोलता? ती काय सुखासाठी हपापली होती? चार मुलांची ती आई होती. बुधासाठी का ती गेली? मुलांसाठी गेली. मंगाचा आत्माही आशीर्वाद देईल अशी तिला आशा आहे. मधुरी थोर मनाची आहे. पवित्र आहे. तिच्या मनाची ओढाताण, कालवाकालव कोणाला कळेना.’

‘आणि मंगाची नंतर काही बातमी आली का?’
‘काही नाही. त्या गलबतातील कोणीही परत आले नाही.’

‘मधुरीला नवीन मूलबाळ झाले असेल का?’
‘हो. दोन नवीन मुले झाली आहेत. एक मुलगी व एक मुलगा आणि त्यांची नावे वेणू व मोती. मंगाने ती मधुरीला होणा-या मुलांसाठी सांगितली होती. मुलगी झाली तर वेणू. मुलगा झाला तर मोती. तीच नावे तिने या नव्या बाळांना ठेवली आहेत. छान आहेत मुले.’

‘मी जर निजतो आजीबाई. मला झोप येत आहे.’
‘झोपा हो. झोप लागली की बरे वाटेल. तुम्हांला विश्रांती हवी आहे. तुम्हांली कसली तरी चिंता आहे. हृद्रोग आहे. तुमच्या डोळयांतून पाणी येत होते. तुम्ही लपवीत होता. मला म्हातारीला सारे कळते. झोपा. पांघरून घेऊन पडा.’ ती गोड शब्दांत म्हणाली.

त्याला का झोप लागली होती? तो का शांत निजला होता? नाही; त्याला झोप लागली नाही. तो तळमळत होता. तडफडत होता. तो बेचैन होता. तो उठला व कोठे तरी जाण्यासाठी निघाला.

‘कोठे जाता?’ म्हातारीने विचारिले.
‘जातो फिरायला.’ तो म्हणाला.

‘गार वारा आहे. नका जाऊ. तापबीप यायचा एखादा.’
‘लौकर परत येईन. त्या वाळूंच्या टेकडीवर जाऊन जरा बसतो.’

तीन मुले

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
तीन मुले 1
तीन मुले 2
तीन मुले 3
तीन मुले 4
तीन मुले 5
तीन मुले 6
तीन मुले 7
तीन मुले 8
तीन मुले 9
तीन मुले 10
तीन मुले 11
तीन मुले 12
तीन मुले 13
तीन मुले 14
तीन मुले 15
तीन मुले 16
तीन मुले 17
तीन मुले 18
तीन मुले 19
तीन मुले 20
तीन मुले 21
तीन मुले 22
तीन मुले 23
तीन मुले 24
तीन मुले 25
तीन मुले 26
तीन मुले 27
तीन मुले 28
तीन मुले 29
तीन मुले 30
तीन मुले 31
तीन मुले 32
तीन मुले 33
तीन मुले 34
तीन मुले 35
तीन मुले 36
तीन मुले 37
तीन मुले 38
तीन मुले 39
तीन मुले 40
तीन मुले 41
तीन मुले 42
तीन मुले 43
तीन मुले 44
तीन मुले 45
तीन मुले 46
तीन मुले 47
तीन मुले 48
तीन मुले 49
तीन मुले 50
तीन मुले 51
तीन मुले 52
तीन मुले 53
तीन मुले 54
तीन मुले 55
तीन मुले 56
तीन मुले 57
तीन मुले 58
तीन मुले 59
तीन मुले 60
तीन मुले 61
तीन मुले 62
तीन मुले 63
तीन मुले 64
तीन मुले 65
तीन मुले 66
तीन मुले 67
तीन मुले 68
तीन मुले 69
तीन मुले 70
तीन मुले 71
तीन मुले 72
तीन मुले 73
तीन मुले 74
तीन मुले 75
तीन मुले 76
तीन मुले 77
तीन मुले 78
तीन मुले 79
तीन मुले 80
तीन मुले 81
तीन मुले 82
तीन मुले 83
तीन मुले 84
तीन मुले 85
तीन मुले 86
तीन मुले 87
तीन मुले 88
तीन मुले 89
तीन मुले 90
तीन मुले 91
तीन मुले 92
तीन मुले 93
तीन मुले 94
तीन मुले 95
तीन मुले 96
तीन मुले 97
तीन मुले 98
तीन मुले 99
तीन मुले 100
तीन मुले 101
तीन मुले 102
तीन मुले 103
तीन मुले 104
तीन मुले 105
तीन मुले 106
तीन मुले 107
तीन मुले 108
तीन मुले 109
तीन मुले 110
तीन मुले 111
तीन मुले 112
तीन मुले 113
तीन मुले 114
तीन मुले 115
तीन मुले 116
तीन मुले 117
तीन मुले 118
तीन मुले 119
तीन मुले 120
तीन मुले 121
तीन मुले 122
तीन मुले 123
तीन मुले 124
तीन मुले 125
तीन मुले 126
तीन मुले 127
तीन मुले 128
तीन मुले 129
तीन मुले 130
तीन मुले 131
तीन मुले 132
तीन मुले 133
तीन मुले 134
तीन मुले 135
तीन मुले 136
तीन मुले 137
तीन मुले 138
तीन मुले 139
तीन मुले 140
तीन मुले 141
तीन मुले 142
तीन मुले 143
तीन मुले 144
तीन मुले 145
तीन मुले 146
तीन मुले 147
तीन मुले 148
तीन मुले 149
तीन मुले 150
तीन मुले 151
तीन मुले 152
तीन मुले 153
तीन मुले 154
तीन मुले 155
तीन मुले 156
तीन मुले 157
तीन मुले 158
तीन मुले 159
तीन मुले 160
तीन मुले 161
तीन मुले 162
तीन मुले 163