Android app on Google Play

 

तीन मुले 104

‘आजी, हे कोण?’
‘ते पाहुणे आहेत. या गलबतातून आले.’
‘तुम्हांला आहे का हो माहिती!’

‘कोणाची बाळ?’
‘माझ्या वडिलांची’.
‘कोठे गेले तुझे वडील!’
‘किती तरी दिवस झाले. ते एका गलबतात बसून गेले. माल घेऊन गेले; परंतु आले नाहीत. तुम्हांला भेटले का ते कोठे?’

‘तुझ्या वडिलांचे नाव काय?’
‘मंगा.’
‘गलबताचे नाव काय?’
‘ते नाही मला माहीत.’

‘आमच्या गलबतावरच्या खलाशांना काही माहिती असेल. तू येतोस माझ्याबरोबर?’
‘हं. चला.’
दोघे निघाले. आता गर्दी कमी झाली होती. खलाशी स्वस्थ बसले होते.
‘का रे, तुम्हांला येथल्या एका गलबताची माहिती आहे?’

‘कोठले गलबत?
‘वर्ष होऊन गेले, येथून एक गलबत गेले, ते परत आले नाही.’
‘एक गलबत बरेच दिवसांपूर्वी वादळात सापडले व बुडाले असे म्हणतात. परंतु ते इथलेच की काय ते कळायला मार्ग नाही.’
इतक्यात आणखी एक मनुष्य आला. तो कोणी व्यापारी दिसत होता.

‘काय म्हणता?’ त्याने विचारले.
‘तुम्हाला आहे का हे माहीत?’ त्या पाहुण्याने विचारले.
‘त्या गलबताविषयी ना? मघा तीच तर बातमी सांगत होतो. येथेल ते गलबत बुडाले. सारे लोक बुडाले. मघा लोक त्यासाठीच जमले होते. फार भयंकर गोष्ट. या गावातील बरेच लोक त्यात होते.’

‘माझे बाबा कोठे आहेत?’
‘तुझे बाबा?’
‘हो.’

‘चल बाळ, मग सांगेन.’ तो पाहुणा म्हणाला.
सोन्या व तो पाहुणा म्हातारीकडे आले.

तीन मुले

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
तीन मुले 1
तीन मुले 2
तीन मुले 3
तीन मुले 4
तीन मुले 5
तीन मुले 6
तीन मुले 7
तीन मुले 8
तीन मुले 9
तीन मुले 10
तीन मुले 11
तीन मुले 12
तीन मुले 13
तीन मुले 14
तीन मुले 15
तीन मुले 16
तीन मुले 17
तीन मुले 18
तीन मुले 19
तीन मुले 20
तीन मुले 21
तीन मुले 22
तीन मुले 23
तीन मुले 24
तीन मुले 25
तीन मुले 26
तीन मुले 27
तीन मुले 28
तीन मुले 29
तीन मुले 30
तीन मुले 31
तीन मुले 32
तीन मुले 33
तीन मुले 34
तीन मुले 35
तीन मुले 36
तीन मुले 37
तीन मुले 38
तीन मुले 39
तीन मुले 40
तीन मुले 41
तीन मुले 42
तीन मुले 43
तीन मुले 44
तीन मुले 45
तीन मुले 46
तीन मुले 47
तीन मुले 48
तीन मुले 49
तीन मुले 50
तीन मुले 51
तीन मुले 52
तीन मुले 53
तीन मुले 54
तीन मुले 55
तीन मुले 56
तीन मुले 57
तीन मुले 58
तीन मुले 59
तीन मुले 60
तीन मुले 61
तीन मुले 62
तीन मुले 63
तीन मुले 64
तीन मुले 65
तीन मुले 66
तीन मुले 67
तीन मुले 68
तीन मुले 69
तीन मुले 70
तीन मुले 71
तीन मुले 72
तीन मुले 73
तीन मुले 74
तीन मुले 75
तीन मुले 76
तीन मुले 77
तीन मुले 78
तीन मुले 79
तीन मुले 80
तीन मुले 81
तीन मुले 82
तीन मुले 83
तीन मुले 84
तीन मुले 85
तीन मुले 86
तीन मुले 87
तीन मुले 88
तीन मुले 89
तीन मुले 90
तीन मुले 91
तीन मुले 92
तीन मुले 93
तीन मुले 94
तीन मुले 95
तीन मुले 96
तीन मुले 97
तीन मुले 98
तीन मुले 99
तीन मुले 100
तीन मुले 101
तीन मुले 102
तीन मुले 103
तीन मुले 104
तीन मुले 105
तीन मुले 106
तीन मुले 107
तीन मुले 108
तीन मुले 109
तीन मुले 110
तीन मुले 111
तीन मुले 112
तीन मुले 113
तीन मुले 114
तीन मुले 115
तीन मुले 116
तीन मुले 117
तीन मुले 118
तीन मुले 119
तीन मुले 120
तीन मुले 121
तीन मुले 122
तीन मुले 123
तीन मुले 124
तीन मुले 125
तीन मुले 126
तीन मुले 127
तीन मुले 128
तीन मुले 129
तीन मुले 130
तीन मुले 131
तीन मुले 132
तीन मुले 133
तीन मुले 134
तीन मुले 135
तीन मुले 136
तीन मुले 137
तीन मुले 138
तीन मुले 139
तीन मुले 140
तीन मुले 141
तीन मुले 142
तीन मुले 143
तीन मुले 144
तीन मुले 145
तीन मुले 146
तीन मुले 147
तीन मुले 148
तीन मुले 149
तीन मुले 150
तीन मुले 151
तीन मुले 152
तीन मुले 153
तीन मुले 154
तीन मुले 155
तीन मुले 156
तीन मुले 157
तीन मुले 158
तीन मुले 159
तीन मुले 160
तीन मुले 161
तीन मुले 162
तीन मुले 163