Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

तीन मुले 22

‘त्या वेळेस अल्लड होतो.’
‘आज वयात आलो आहोत.’
‘त्या वेळेस पाखराचे पंख होते आपल्याला.’

‘आज दु:खाचे, चिंतांचे दगड गळयाभोवती आहेत.’
‘मंगा!’
‘काय मधुरी?’
‘समुद्र कसा उचंबळतो आहे!’
‘आणि आपली मनेही उचंबळत आहेत.’

‘मंगा, मला जाऊ दे.’
‘माझ्याजवळ बसावे असे तुला नाही वाटत?’
‘मी काय सांगू? तूच उत्तर दे.’
‘मधुरी, आपण कधी लग्न लावावयाचे?’
‘बाबा नको म्हणतात.’

‘ते तुझ्या कलाने घेत असत ना? तू म्हणशील तो नवरा तुला देईन असे म्हणत असत ना?’
‘परंतु आता म्हणतात की मंगाचे तोंड पाहू नकोस. त्या दिवशीची तुमची ती मारामारी ना.’
‘मीच तर ती सोडविली.’
‘तरीही तुमच्याविषयी त्यांच्या मनात अढी बसली आहे. काय करु मी?’

‘तुझे हृदय सांगेल तसे कर.’
दोघे बोलायची थांबली. त्यांचे हात एकमेकांच्या हातांत होते. मधून मधून एकमेकांच्या तोंडाकडे बघत, पुन्हा समोरच्या समुद्राकडे पहात.
इतक्यात मधुरीचा हात कोणी तरी ओढला.

‘कोण?’
‘तुझा बाप. ऊठ, निघतेस की नाही? ऊठ, की कमरेत लाथ मारु?’
‘खबरदार माझ्या देखत बोलाल तर! तिला लाथ माराल तर मी तुम्हाला समुद्रात फेकीन.’
‘ती माझी मुलगी आहे.’
‘ती माझी मैत्रीण आहे.’
‘बाबा, भांडण नको. मंगा, शांत हो.’

तीन मुले

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
तीन मुले 1
तीन मुले 2
तीन मुले 3
तीन मुले 4
तीन मुले 5
तीन मुले 6
तीन मुले 7
तीन मुले 8
तीन मुले 9
तीन मुले 10
तीन मुले 11
तीन मुले 12
तीन मुले 13
तीन मुले 14
तीन मुले 15
तीन मुले 16
तीन मुले 17
तीन मुले 18
तीन मुले 19
तीन मुले 20
तीन मुले 21
तीन मुले 22
तीन मुले 23
तीन मुले 24
तीन मुले 25
तीन मुले 26
तीन मुले 27
तीन मुले 28
तीन मुले 29
तीन मुले 30
तीन मुले 31
तीन मुले 32
तीन मुले 33
तीन मुले 34
तीन मुले 35
तीन मुले 36
तीन मुले 37
तीन मुले 38
तीन मुले 39
तीन मुले 40
तीन मुले 41
तीन मुले 42
तीन मुले 43
तीन मुले 44
तीन मुले 45
तीन मुले 46
तीन मुले 47
तीन मुले 48
तीन मुले 49
तीन मुले 50
तीन मुले 51
तीन मुले 52
तीन मुले 53
तीन मुले 54
तीन मुले 55
तीन मुले 56
तीन मुले 57
तीन मुले 58
तीन मुले 59
तीन मुले 60
तीन मुले 61
तीन मुले 62
तीन मुले 63
तीन मुले 64
तीन मुले 65
तीन मुले 66
तीन मुले 67
तीन मुले 68
तीन मुले 69
तीन मुले 70
तीन मुले 71
तीन मुले 72
तीन मुले 73
तीन मुले 74
तीन मुले 75
तीन मुले 76
तीन मुले 77
तीन मुले 78
तीन मुले 79
तीन मुले 80
तीन मुले 81
तीन मुले 82
तीन मुले 83
तीन मुले 84
तीन मुले 85
तीन मुले 86
तीन मुले 87
तीन मुले 88
तीन मुले 89
तीन मुले 90
तीन मुले 91
तीन मुले 92
तीन मुले 93
तीन मुले 94
तीन मुले 95
तीन मुले 96
तीन मुले 97
तीन मुले 98
तीन मुले 99
तीन मुले 100
तीन मुले 101
तीन मुले 102
तीन मुले 103
तीन मुले 104
तीन मुले 105
तीन मुले 106
तीन मुले 107
तीन मुले 108
तीन मुले 109
तीन मुले 110
तीन मुले 111
तीन मुले 112
तीन मुले 113
तीन मुले 114
तीन मुले 115
तीन मुले 116
तीन मुले 117
तीन मुले 118
तीन मुले 119
तीन मुले 120
तीन मुले 121
तीन मुले 122
तीन मुले 123
तीन मुले 124
तीन मुले 125
तीन मुले 126
तीन मुले 127
तीन मुले 128
तीन मुले 129
तीन मुले 130
तीन मुले 131
तीन मुले 132
तीन मुले 133
तीन मुले 134
तीन मुले 135
तीन मुले 136
तीन मुले 137
तीन मुले 138
तीन मुले 139
तीन मुले 140
तीन मुले 141
तीन मुले 142
तीन मुले 143
तीन मुले 144
तीन मुले 145
तीन मुले 146
तीन मुले 147
तीन मुले 148
तीन मुले 149
तीन मुले 150
तीन मुले 151
तीन मुले 152
तीन मुले 153
तीन मुले 154
तीन मुले 155
तीन मुले 156
तीन मुले 157
तीन मुले 158
तीन मुले 159
तीन मुले 160
तीन मुले 161
तीन मुले 162
तीन मुले 163