Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

तीन मुले 100

‘काही तरी मनात आणलेस.’
‘माझा सोन्या बरा होऊ दे.’
‘होईल हो बरा. मधुरी, मी जातो.’
‘रागावू नको हो बुधा.’

बुधा गेला. मधुरी सोन्याजवळ रडत बसली. औषधांच्या पुडया आल्या. बुधाकडून मदत आली. मधुरी दूध घेऊ लागली. सोन्याला अदमुरे ताक मिळू लागले. दिवस चालले. सोन्याचा ताप कमी होऊ लागला. हळूहळू ताप थांबला. तो अत्यंत अशक्त झाला होता. काही दिवस त्याची आठवण गेली. तो कोणाला ओळखीना, तो काही तरी बोले. कोठे तरी बघे. हळूहळू शक्ती येऊ लागली व स्मृती येऊ लागली. सोन्या बरा झाला. मधुरी पुन्हा कामाला जाऊ लागली.

परंतु तिचे आता कामात लक्ष लागत नसे. ती सारखी समुद्रावर जावयाची. शून्य दृष्टीने त्याच्याकडे पहायची. बंदरावरच्या गोष्टी ऐकायची. मंगाचे नाव कोणी काढतो का म्हणून कान टवकारायची. परंतु मंगाची बातमी नाही. वेड लागण्याची पाळी आली. ती रागावे. मुलांना मारी. तिचे मुलांवरचे प्रेम कोठे गेले? परंतु पुन्हा त्यांना जवळ घेई व नाही हो मारायची पुन्हा असे म्हणे.

गावात एक पंचांग पाहणारा होता.
एके दिवशी मधुरी त्याच्याकडे गेली.
जोशीबुवा, पंचांग पहा. माझा मंगा परत कधी येईल ते सांगा. व्यापारासाठी गेला. गलबतातून गेला. आज किती दिवस झाले पत्ता नाही. खुशाल असेल का सांगा!

जोशीबुवा पाहू लागले. हिशेब करू लागले. मध्येच डोळे मिटत. टाळी वाजवीत. पुन्हा तिरके तोंड करीत. प्रश्नार्थक व उद्गारार्थक मुद्रा करीत.
‘मोघम सांगता येईल.’
‘मोघम सांगा.’

‘तुझा मंगा परत येईल.’
‘पण कधी?’
‘ते नाही आज सांगता येणार?’
‘त्याच्यावर संकट आहे का?’
‘आहे आणि नाही.’

‘म्हणजे?’
‘प्रवासातच आहे. संकटे यायचीच. परंतु ती असून नसल्यासारखीच. तू काळजी नको करूस. सुखरूप आहे तुझा मंगा.’
दक्षिणा देऊन मधुरी गेली. परंतु तिच्या मनाची रुखरुख जाईना. का अशी सारखी रुखरुख लागावी तिला कळेना.
घरात आता आनंद नव्हता. सणवार आला तर ती मुलांसाठी गोड करी; परंतु स्वत: ती खात नसे.

तीन मुले

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
तीन मुले 1
तीन मुले 2
तीन मुले 3
तीन मुले 4
तीन मुले 5
तीन मुले 6
तीन मुले 7
तीन मुले 8
तीन मुले 9
तीन मुले 10
तीन मुले 11
तीन मुले 12
तीन मुले 13
तीन मुले 14
तीन मुले 15
तीन मुले 16
तीन मुले 17
तीन मुले 18
तीन मुले 19
तीन मुले 20
तीन मुले 21
तीन मुले 22
तीन मुले 23
तीन मुले 24
तीन मुले 25
तीन मुले 26
तीन मुले 27
तीन मुले 28
तीन मुले 29
तीन मुले 30
तीन मुले 31
तीन मुले 32
तीन मुले 33
तीन मुले 34
तीन मुले 35
तीन मुले 36
तीन मुले 37
तीन मुले 38
तीन मुले 39
तीन मुले 40
तीन मुले 41
तीन मुले 42
तीन मुले 43
तीन मुले 44
तीन मुले 45
तीन मुले 46
तीन मुले 47
तीन मुले 48
तीन मुले 49
तीन मुले 50
तीन मुले 51
तीन मुले 52
तीन मुले 53
तीन मुले 54
तीन मुले 55
तीन मुले 56
तीन मुले 57
तीन मुले 58
तीन मुले 59
तीन मुले 60
तीन मुले 61
तीन मुले 62
तीन मुले 63
तीन मुले 64
तीन मुले 65
तीन मुले 66
तीन मुले 67
तीन मुले 68
तीन मुले 69
तीन मुले 70
तीन मुले 71
तीन मुले 72
तीन मुले 73
तीन मुले 74
तीन मुले 75
तीन मुले 76
तीन मुले 77
तीन मुले 78
तीन मुले 79
तीन मुले 80
तीन मुले 81
तीन मुले 82
तीन मुले 83
तीन मुले 84
तीन मुले 85
तीन मुले 86
तीन मुले 87
तीन मुले 88
तीन मुले 89
तीन मुले 90
तीन मुले 91
तीन मुले 92
तीन मुले 93
तीन मुले 94
तीन मुले 95
तीन मुले 96
तीन मुले 97
तीन मुले 98
तीन मुले 99
तीन मुले 100
तीन मुले 101
तीन मुले 102
तीन मुले 103
तीन मुले 104
तीन मुले 105
तीन मुले 106
तीन मुले 107
तीन मुले 108
तीन मुले 109
तीन मुले 110
तीन मुले 111
तीन मुले 112
तीन मुले 113
तीन मुले 114
तीन मुले 115
तीन मुले 116
तीन मुले 117
तीन मुले 118
तीन मुले 119
तीन मुले 120
तीन मुले 121
तीन मुले 122
तीन मुले 123
तीन मुले 124
तीन मुले 125
तीन मुले 126
तीन मुले 127
तीन मुले 128
तीन मुले 129
तीन मुले 130
तीन मुले 131
तीन मुले 132
तीन मुले 133
तीन मुले 134
तीन मुले 135
तीन मुले 136
तीन मुले 137
तीन मुले 138
तीन मुले 139
तीन मुले 140
तीन मुले 141
तीन मुले 142
तीन मुले 143
तीन मुले 144
तीन मुले 145
तीन मुले 146
तीन मुले 147
तीन मुले 148
तीन मुले 149
तीन मुले 150
तीन मुले 151
तीन मुले 152
तीन मुले 153
तीन मुले 154
तीन मुले 155
तीन मुले 156
तीन मुले 157
तीन मुले 158
तीन मुले 159
तीन मुले 160
तीन मुले 161
तीन मुले 162
तीन मुले 163