Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

तीन मुले 84

‘कोठे आहे ती?’
‘आईने कोठे तरी ठेविली आहे. किती छान आहे बाबा.’
‘माधुरी कोठे आहे ग गोधडी?’
‘जाताना देईन. आधी नाही देणार.’

‘दाखव ना. मला पाहू दे.’
‘नाही... आयत्या वेळेला देईन तुझ्या वळकटीत मी बांधुन. तुला येथे नाही दाखवायची. तू गलबतात बसल्यावर मग ती गोधडी बघ. गलबत निघेल, रात्र होईल, वारा थंडगार वाहू लागेल, तुला थंडी वाजेल, मग तू वळकटी सोडशील, आणि ती गोधडी दिसेल. तू ती पांघरशील. तुला ऊब देईल. त्या चिंध्या नसतील हो मंगा! काय बरे ते असेल!’

‘त्या चिंध्या म्हणजे माझी मोलाची वस्त्रे.’
‘नाही.’
‘त्या चिंध्या म्हणजे माझे प्राण. त्या चिंध्या म्हणजे माझ्यावरचे तुझे प्रेम, होय ना?’
‘नाही.’

‘माधुरी मी कवी नाही.’
‘मंगा, त्या चिंध्या म्हणजे माझ्या हृदयाचे तुकडे. माझ्या हृदयाचा एकेक तुकडा कापून तो मी जोडून दिला आहे; खरे ना?’
‘होय हो मधुरी; परंतु मी जातो म्हणून वाईट नको वाटून घेऊस. तुझे हृदय मजजवळ असेल. ते मला तारील, ते मला सांभाळील.’

गावात सर्वत्र आता ही गोष्ट जाहीर झाली होती की मंगा जाणार कित्येकांना आश्चर्य वाटले.
बुधाच्याही कानावर कोणी तरी ही गोष्ट घातली. त्याला काय बरे वाटले? एके दिवशी मधुरी व मुले यांना बरोबर घेऊन मंगा बंदरावर आला. आजीबाईंच्या झोपडीत ही सारीजणे गेली. खाटेवर म्हातारी पडली होती, त्या सर्वांना पाहून तिला आनंद झाला.

‘आली माझी पाखरे.’ ती म्हणाली.
‘परंतु मोठे पाखरू आजी उडून जाणार आहे.’
‘मोठया पक्षांना पंख फडफडवीत लांब गेल्याशिवाय चैन पडत नाही; त्याच्या पंखांची शक्ती जाते नाही तर.’ म्हातारी म्हणाली.

‘सोन्या, तुम्ही जा, खेळा. भांडू नका मात्र. डोक्यात वाळू उडवू नका. शिंपा, कवडया आणा गोळा करून.’
‘शंख पण आणू आई?’ रुपल्याने विचारले.
‘हं, आणा.’ मधुरी म्हणाली.

‘सोन्या व रुपल्या खेळायला गेले. मनी तेथेच खेळत होती.
‘मंगा, नसता गेलास तर नसते का चालले?’

तीन मुले

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
तीन मुले 1
तीन मुले 2
तीन मुले 3
तीन मुले 4
तीन मुले 5
तीन मुले 6
तीन मुले 7
तीन मुले 8
तीन मुले 9
तीन मुले 10
तीन मुले 11
तीन मुले 12
तीन मुले 13
तीन मुले 14
तीन मुले 15
तीन मुले 16
तीन मुले 17
तीन मुले 18
तीन मुले 19
तीन मुले 20
तीन मुले 21
तीन मुले 22
तीन मुले 23
तीन मुले 24
तीन मुले 25
तीन मुले 26
तीन मुले 27
तीन मुले 28
तीन मुले 29
तीन मुले 30
तीन मुले 31
तीन मुले 32
तीन मुले 33
तीन मुले 34
तीन मुले 35
तीन मुले 36
तीन मुले 37
तीन मुले 38
तीन मुले 39
तीन मुले 40
तीन मुले 41
तीन मुले 42
तीन मुले 43
तीन मुले 44
तीन मुले 45
तीन मुले 46
तीन मुले 47
तीन मुले 48
तीन मुले 49
तीन मुले 50
तीन मुले 51
तीन मुले 52
तीन मुले 53
तीन मुले 54
तीन मुले 55
तीन मुले 56
तीन मुले 57
तीन मुले 58
तीन मुले 59
तीन मुले 60
तीन मुले 61
तीन मुले 62
तीन मुले 63
तीन मुले 64
तीन मुले 65
तीन मुले 66
तीन मुले 67
तीन मुले 68
तीन मुले 69
तीन मुले 70
तीन मुले 71
तीन मुले 72
तीन मुले 73
तीन मुले 74
तीन मुले 75
तीन मुले 76
तीन मुले 77
तीन मुले 78
तीन मुले 79
तीन मुले 80
तीन मुले 81
तीन मुले 82
तीन मुले 83
तीन मुले 84
तीन मुले 85
तीन मुले 86
तीन मुले 87
तीन मुले 88
तीन मुले 89
तीन मुले 90
तीन मुले 91
तीन मुले 92
तीन मुले 93
तीन मुले 94
तीन मुले 95
तीन मुले 96
तीन मुले 97
तीन मुले 98
तीन मुले 99
तीन मुले 100
तीन मुले 101
तीन मुले 102
तीन मुले 103
तीन मुले 104
तीन मुले 105
तीन मुले 106
तीन मुले 107
तीन मुले 108
तीन मुले 109
तीन मुले 110
तीन मुले 111
तीन मुले 112
तीन मुले 113
तीन मुले 114
तीन मुले 115
तीन मुले 116
तीन मुले 117
तीन मुले 118
तीन मुले 119
तीन मुले 120
तीन मुले 121
तीन मुले 122
तीन मुले 123
तीन मुले 124
तीन मुले 125
तीन मुले 126
तीन मुले 127
तीन मुले 128
तीन मुले 129
तीन मुले 130
तीन मुले 131
तीन मुले 132
तीन मुले 133
तीन मुले 134
तीन मुले 135
तीन मुले 136
तीन मुले 137
तीन मुले 138
तीन मुले 139
तीन मुले 140
तीन मुले 141
तीन मुले 142
तीन मुले 143
तीन मुले 144
तीन मुले 145
तीन मुले 146
तीन मुले 147
तीन मुले 148
तीन मुले 149
तीन मुले 150
तीन मुले 151
तीन मुले 152
तीन मुले 153
तीन मुले 154
तीन मुले 155
तीन मुले 156
तीन मुले 157
तीन मुले 158
तीन मुले 159
तीन मुले 160
तीन मुले 161
तीन मुले 162
तीन मुले 163