Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

तीन मुले 110

‘बरे येईन. ज्यात तुझा आनंद त्यात माझा.’
‘हे काय आणले आहेस?’
‘आणली आहे तुला व मुलांना जम्मत.’
‘काय आहे दाखव ना बुधा.’

बुधाने गाठोडे सोडले. काय होते त्यात? कोणती होती गंमत? त्यात एक सुंदर लुगडे होते. मुलांचे सुंदर सुंदर कपडे होते. मधुरी पहात राहिली.’

‘मधुरी, लुगडयाचा रंग पहा कसा छान आहे.’
‘होय, छान आहे. मंगाला हा रंग फार आवडे. एकदा कर्ज काढून असेच लुगडे त्याने आणले होते. नुकतेच त्या वेळेस आमचे लग्न लागलेले होते. मी त्याचेवर रागावले. तेव्हा तो म्हणाला, मधुरी तुला माझ्या प्राणांनी नटवावे असे वाटते. परंतु प्राण कसे काढू म्हणून या लुगडयाने सजवतो. तुला हे छान दिसेल. माझ्यासाठी नेस. माझ्या डोळयांना आनंद दे बुधा, माझा मंगा वेडा होता.’

‘तू नेसशील ना हे?’
‘आता मंगा थोडाच आहे? आता खेळ संपला, सारे संपले! आता कोणाला दाखवावयाचे हे लुगडे? त्या लुगडयात मला पाहून कोण आनंदेल? कोण टाळया वाजवील? बुधा, लोक हसतील हो आता. म्हणतील, ही मधुरी दुष्ट आहे. नवरा मेला तरीही छचोरपणा करीत आहे. तुझ्या मधुरीला कोणी नावे ठेवावी असे तुला वाटते का? सांग बरे.’

‘कोणी नाही नावे ठेवणार. आणि मला नाही का लोक नावे ठेवणार? मंगाचा मी लहानपणाचा मित्र. मी नाही तुझ्यासाठी काही केले तर मला नाही का लोक बोलणार? मधुरी, तू हे लुगडे नेसलीस तर मला नाही का आनंद होणार? मंगापेक्षा कदाचित थोडा कमी होईल, परंतु होईल. मधुरी, काही प्रिय माणसे सोडून गेली, तर जी उरली असतील त्यांना सुखविण हेही कर्तव्य नाही का? अपूर्णतेत पूर्णता शोधावी. नेस हो तू हे लुगडे. बुधाचे डोळे आहेत ते पाहतील. बुधाचे डोळे नाचतील. मी का अजिबात तुझ्या जीवनात नाही हे काय? असे का करतेस तोंड?’

‘बुधा, काय सांगू तुला?’
‘सांग सारे सांग.’
‘माझ्या मनातले थैमान कोणाला सांगू? माझ्या मनातील लढाई कोणाला माहीत! मी आजपर्यंत दुहेरी जीवन काढीत होते हो बुधा.’

‘म्हणजे काय!’
‘मला नाही माहीत. जाऊ दे. मनात फार डोकावू नये.’
‘मधुरी मी परका आहे?’
‘मला नाही काही सांगता येत.’

तीन मुले

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
तीन मुले 1
तीन मुले 2
तीन मुले 3
तीन मुले 4
तीन मुले 5
तीन मुले 6
तीन मुले 7
तीन मुले 8
तीन मुले 9
तीन मुले 10
तीन मुले 11
तीन मुले 12
तीन मुले 13
तीन मुले 14
तीन मुले 15
तीन मुले 16
तीन मुले 17
तीन मुले 18
तीन मुले 19
तीन मुले 20
तीन मुले 21
तीन मुले 22
तीन मुले 23
तीन मुले 24
तीन मुले 25
तीन मुले 26
तीन मुले 27
तीन मुले 28
तीन मुले 29
तीन मुले 30
तीन मुले 31
तीन मुले 32
तीन मुले 33
तीन मुले 34
तीन मुले 35
तीन मुले 36
तीन मुले 37
तीन मुले 38
तीन मुले 39
तीन मुले 40
तीन मुले 41
तीन मुले 42
तीन मुले 43
तीन मुले 44
तीन मुले 45
तीन मुले 46
तीन मुले 47
तीन मुले 48
तीन मुले 49
तीन मुले 50
तीन मुले 51
तीन मुले 52
तीन मुले 53
तीन मुले 54
तीन मुले 55
तीन मुले 56
तीन मुले 57
तीन मुले 58
तीन मुले 59
तीन मुले 60
तीन मुले 61
तीन मुले 62
तीन मुले 63
तीन मुले 64
तीन मुले 65
तीन मुले 66
तीन मुले 67
तीन मुले 68
तीन मुले 69
तीन मुले 70
तीन मुले 71
तीन मुले 72
तीन मुले 73
तीन मुले 74
तीन मुले 75
तीन मुले 76
तीन मुले 77
तीन मुले 78
तीन मुले 79
तीन मुले 80
तीन मुले 81
तीन मुले 82
तीन मुले 83
तीन मुले 84
तीन मुले 85
तीन मुले 86
तीन मुले 87
तीन मुले 88
तीन मुले 89
तीन मुले 90
तीन मुले 91
तीन मुले 92
तीन मुले 93
तीन मुले 94
तीन मुले 95
तीन मुले 96
तीन मुले 97
तीन मुले 98
तीन मुले 99
तीन मुले 100
तीन मुले 101
तीन मुले 102
तीन मुले 103
तीन मुले 104
तीन मुले 105
तीन मुले 106
तीन मुले 107
तीन मुले 108
तीन मुले 109
तीन मुले 110
तीन मुले 111
तीन मुले 112
तीन मुले 113
तीन मुले 114
तीन मुले 115
तीन मुले 116
तीन मुले 117
तीन मुले 118
तीन मुले 119
तीन मुले 120
तीन मुले 121
तीन मुले 122
तीन मुले 123
तीन मुले 124
तीन मुले 125
तीन मुले 126
तीन मुले 127
तीन मुले 128
तीन मुले 129
तीन मुले 130
तीन मुले 131
तीन मुले 132
तीन मुले 133
तीन मुले 134
तीन मुले 135
तीन मुले 136
तीन मुले 137
तीन मुले 138
तीन मुले 139
तीन मुले 140
तीन मुले 141
तीन मुले 142
तीन मुले 143
तीन मुले 144
तीन मुले 145
तीन मुले 146
तीन मुले 147
तीन मुले 148
तीन मुले 149
तीन मुले 150
तीन मुले 151
तीन मुले 152
तीन मुले 153
तीन मुले 154
तीन मुले 155
तीन मुले 156
तीन मुले 157
तीन मुले 158
तीन मुले 159
तीन मुले 160
तीन मुले 161
तीन मुले 162
तीन मुले 163