Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

तीन मुले 45

‘होय.’
‘ज्याच्यावर आपण प्रेम करतो, त्याची इच्छा प्रमाण ना?’
‘होय.’

‘मग माझी इच्छा मान. माझी आज्ञा मान. या घरात राहा. आनंदाने राहा. माझी आठवण तुजजवळ आहे.
‘माझे प्रेम इतके निरपेक्ष नाही.’
‘तसे निरपेक्ष कर. खरे प्रेम मोबदला नाही मानत. माझ्यावर प्रेम करण्यातच धन्यता मान.

‘मधुरी, हे कठोर धडे मंगाला का नाही देत?’
‘त्याची अद्याप तशी लायकी नाही.’
‘मी का वरच्या वर्गातील?’
‘हो. चल मला पोचव. वरच्या वर्गातील आहेस असे सिध्द कर.’

‘तुझे चित्र काढू?’
‘नको आता. तुझ्या डोळयांसमोर मी आहेच नेहमी. तिकडे मंगा वाट पहात असेल. जाऊ दे मला. तो निराश झालेला आहे.’
‘निराश?’
‘म्हणतो समुद्रात जाऊ. नको हे जग.’

‘का असे म्हणतो?’
‘मधून मधून मनुष्य असं म्हणतो.
‘प्रेम अनंताची खोली दाखविते. जीवनमरण दाखविते. प्रेम एका क्षणात सारे मंगल व भीषण, शुभ्र व अशुभ्र यांचे दर्शन घडविते.

‘मला नाही समजत काय म्हणतोस ते. परंतु मरावे असे ‘ज्याच्या मनात येत नाही असा कोण आहे जगात?
‘कोणी नाही. सारे रडणारे व हसणारे.

‘हं. धर माझा हात व पोचव.
‘बुधाने तिचा हात धरला. जिन्यात क्षणभर थरथरत दोघे उभी होती. मधुरीने आपली मान त्याच्या खांद्यावर ठेवली. तिच्या डोळयांतून पाणी गळले. तिने चलण्याचा इशारा केला. दाराजवळ दोघे आली. कडी निघाली. दार उघडले गेले.
‘जातेस ना शेवटी ?

‘बुधा, रडू नकोस. नीट राहा. खात-पीत जा. मधुरी आनंदाने राहावी असे वाटत असेल तर खा, पी, हस, खेळ. बुधा माझ्या मनाची किती रे ओढाताण होत असेल? किती त्रेधा होत असेल? काही कल्पना कर. माझी कीव कर. माझ्यासाठी जगशील ना?

तीन मुले

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
तीन मुले 1
तीन मुले 2
तीन मुले 3
तीन मुले 4
तीन मुले 5
तीन मुले 6
तीन मुले 7
तीन मुले 8
तीन मुले 9
तीन मुले 10
तीन मुले 11
तीन मुले 12
तीन मुले 13
तीन मुले 14
तीन मुले 15
तीन मुले 16
तीन मुले 17
तीन मुले 18
तीन मुले 19
तीन मुले 20
तीन मुले 21
तीन मुले 22
तीन मुले 23
तीन मुले 24
तीन मुले 25
तीन मुले 26
तीन मुले 27
तीन मुले 28
तीन मुले 29
तीन मुले 30
तीन मुले 31
तीन मुले 32
तीन मुले 33
तीन मुले 34
तीन मुले 35
तीन मुले 36
तीन मुले 37
तीन मुले 38
तीन मुले 39
तीन मुले 40
तीन मुले 41
तीन मुले 42
तीन मुले 43
तीन मुले 44
तीन मुले 45
तीन मुले 46
तीन मुले 47
तीन मुले 48
तीन मुले 49
तीन मुले 50
तीन मुले 51
तीन मुले 52
तीन मुले 53
तीन मुले 54
तीन मुले 55
तीन मुले 56
तीन मुले 57
तीन मुले 58
तीन मुले 59
तीन मुले 60
तीन मुले 61
तीन मुले 62
तीन मुले 63
तीन मुले 64
तीन मुले 65
तीन मुले 66
तीन मुले 67
तीन मुले 68
तीन मुले 69
तीन मुले 70
तीन मुले 71
तीन मुले 72
तीन मुले 73
तीन मुले 74
तीन मुले 75
तीन मुले 76
तीन मुले 77
तीन मुले 78
तीन मुले 79
तीन मुले 80
तीन मुले 81
तीन मुले 82
तीन मुले 83
तीन मुले 84
तीन मुले 85
तीन मुले 86
तीन मुले 87
तीन मुले 88
तीन मुले 89
तीन मुले 90
तीन मुले 91
तीन मुले 92
तीन मुले 93
तीन मुले 94
तीन मुले 95
तीन मुले 96
तीन मुले 97
तीन मुले 98
तीन मुले 99
तीन मुले 100
तीन मुले 101
तीन मुले 102
तीन मुले 103
तीन मुले 104
तीन मुले 105
तीन मुले 106
तीन मुले 107
तीन मुले 108
तीन मुले 109
तीन मुले 110
तीन मुले 111
तीन मुले 112
तीन मुले 113
तीन मुले 114
तीन मुले 115
तीन मुले 116
तीन मुले 117
तीन मुले 118
तीन मुले 119
तीन मुले 120
तीन मुले 121
तीन मुले 122
तीन मुले 123
तीन मुले 124
तीन मुले 125
तीन मुले 126
तीन मुले 127
तीन मुले 128
तीन मुले 129
तीन मुले 130
तीन मुले 131
तीन मुले 132
तीन मुले 133
तीन मुले 134
तीन मुले 135
तीन मुले 136
तीन मुले 137
तीन मुले 138
तीन मुले 139
तीन मुले 140
तीन मुले 141
तीन मुले 142
तीन मुले 143
तीन मुले 144
तीन मुले 145
तीन मुले 146
तीन मुले 147
तीन मुले 148
तीन मुले 149
तीन मुले 150
तीन मुले 151
तीन मुले 152
तीन मुले 153
तीन मुले 154
तीन मुले 155
तीन मुले 156
तीन मुले 157
तीन मुले 158
तीन मुले 159
तीन मुले 160
तीन मुले 161
तीन मुले 162
तीन मुले 163