Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

तीन मुले 11

बुधा

बुधा श्रीमंत बापाचा एकुलता एक मुलगा होता. आईबापांचा तो फार लाडका होता. त्याचे सारे हट्ट पुरविले जात, त्याचे सारे लाड केले जात. तो मागेल ते खेळणे त्याला मिळे. तो मागेल तो व मागेल तितका खाऊ त्यास मिळे. त्याला एक पंतोजी घरी शिकविण्यासाठी येत असत. बुधा आता मोठा झाला होता; परंतु कृश होता. त्याचे डोळे पाणीदार दिसत; त्याला पाहून मन शांत व प्रसन्न होत असे.

आपल्या मुलाचे लग्न करावे असे बापाच्या मनात आले. श्रीमंताच्या एकुलत्या एक मुलाला कोण मुलगी देणार नाही?  अनेक मुली सांगून येऊ लागल्या. बाप निवड करु लागला. विचार करु लागला. एके दिवशी बुधाचे आईबाप त्याच्या लग्नाविषयी बोलत होते.

‘माझे इतक्यात लग्न नको, असे बुधा म्हणतो. बाप म्हणाला.
‘त्याच काय ऐकता? मुलांचे का ऐकायचे असते?’ आई म्हणाली.

‘अग, तो लग्नाला उभा तरी राहिला पाहिजे ना? कोठे पळून गेला तर?  डोक्यात राख घालून गेला तर?’ तो म्हणाला.
‘काही नाही पळून जात. बुधा भित्रा आहे सा-या मुलखाचा थोडी रात्र झाली तर तो बाहेर जायला भितो. समुद्राच्या पाण्यात जायला भितो. तो कोठे जाणार पळून?’ ती म्हणाली.

‘अग, एखादे वेळेस भित्री मुलेच शूर होतात. वाटेल ते ती करु शकतात. बुधा हट्टी आहे. मनात आणील ते तो करील. म्हणून त्याच्या तंत्राने घ्यावे. त्यालाही विचारावे. काही दिवस जाऊ द्यावे.
‘आपले लग्न झाले तेव्हा आपण केवढी होतो?’ ती म्हणाली.

‘मला ते आठवत नाही.’ तो म्हणाला.
‘मलाही आठवत नाही. ती म्हणाली.
‘परंतु बुधा ऐकत नाही. आपलेच चुकले. आपण त्याला लग्नाशिवाय इतका मोठा होऊन दिला हेच चुकले. कळत नसते तेव्हाच मुलांची लग्ने केलेली बरी. त्यांचा हात धरुन बसविता येते. मनासारखे सारे करता येते. तो म्हणाला.
‘मी तुम्हाला सांगत होते, परंतु तुम्ही एकेले नाही.’ ती म्हणाली.

‘तू त्याची समजूत घाल. त्याला तयार कर. तुझे तो ऐकेल.’
‘सांगेन. माझे तो ऐकेल.’ ती म्हणाली.

तीन मुले

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
तीन मुले 1
तीन मुले 2
तीन मुले 3
तीन मुले 4
तीन मुले 5
तीन मुले 6
तीन मुले 7
तीन मुले 8
तीन मुले 9
तीन मुले 10
तीन मुले 11
तीन मुले 12
तीन मुले 13
तीन मुले 14
तीन मुले 15
तीन मुले 16
तीन मुले 17
तीन मुले 18
तीन मुले 19
तीन मुले 20
तीन मुले 21
तीन मुले 22
तीन मुले 23
तीन मुले 24
तीन मुले 25
तीन मुले 26
तीन मुले 27
तीन मुले 28
तीन मुले 29
तीन मुले 30
तीन मुले 31
तीन मुले 32
तीन मुले 33
तीन मुले 34
तीन मुले 35
तीन मुले 36
तीन मुले 37
तीन मुले 38
तीन मुले 39
तीन मुले 40
तीन मुले 41
तीन मुले 42
तीन मुले 43
तीन मुले 44
तीन मुले 45
तीन मुले 46
तीन मुले 47
तीन मुले 48
तीन मुले 49
तीन मुले 50
तीन मुले 51
तीन मुले 52
तीन मुले 53
तीन मुले 54
तीन मुले 55
तीन मुले 56
तीन मुले 57
तीन मुले 58
तीन मुले 59
तीन मुले 60
तीन मुले 61
तीन मुले 62
तीन मुले 63
तीन मुले 64
तीन मुले 65
तीन मुले 66
तीन मुले 67
तीन मुले 68
तीन मुले 69
तीन मुले 70
तीन मुले 71
तीन मुले 72
तीन मुले 73
तीन मुले 74
तीन मुले 75
तीन मुले 76
तीन मुले 77
तीन मुले 78
तीन मुले 79
तीन मुले 80
तीन मुले 81
तीन मुले 82
तीन मुले 83
तीन मुले 84
तीन मुले 85
तीन मुले 86
तीन मुले 87
तीन मुले 88
तीन मुले 89
तीन मुले 90
तीन मुले 91
तीन मुले 92
तीन मुले 93
तीन मुले 94
तीन मुले 95
तीन मुले 96
तीन मुले 97
तीन मुले 98
तीन मुले 99
तीन मुले 100
तीन मुले 101
तीन मुले 102
तीन मुले 103
तीन मुले 104
तीन मुले 105
तीन मुले 106
तीन मुले 107
तीन मुले 108
तीन मुले 109
तीन मुले 110
तीन मुले 111
तीन मुले 112
तीन मुले 113
तीन मुले 114
तीन मुले 115
तीन मुले 116
तीन मुले 117
तीन मुले 118
तीन मुले 119
तीन मुले 120
तीन मुले 121
तीन मुले 122
तीन मुले 123
तीन मुले 124
तीन मुले 125
तीन मुले 126
तीन मुले 127
तीन मुले 128
तीन मुले 129
तीन मुले 130
तीन मुले 131
तीन मुले 132
तीन मुले 133
तीन मुले 134
तीन मुले 135
तीन मुले 136
तीन मुले 137
तीन मुले 138
तीन मुले 139
तीन मुले 140
तीन मुले 141
तीन मुले 142
तीन मुले 143
तीन मुले 144
तीन मुले 145
तीन मुले 146
तीन मुले 147
तीन मुले 148
तीन मुले 149
तीन मुले 150
तीन मुले 151
तीन मुले 152
तीन मुले 153
तीन मुले 154
तीन मुले 155
तीन मुले 156
तीन मुले 157
तीन मुले 158
तीन मुले 159
तीन मुले 160
तीन मुले 161
तीन मुले 162
तीन मुले 163