Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

तीन मुले 31

‘नाही.’
‘करणार का?’
‘हो.’

‘तुमच्या घरी कोण आहेत?’
‘वडील आहेत, आई आहे. भावंडे आहेत.’
‘या म्हाता-या आजीबाईंचा व तुमचा काय परिचय?’
‘आम्हाला या लहानपणी खाऊ देत. आम्ही खेळायला येत असू. आमची भांडणे ही मिटवी. कधी थालीपीठ खायला देई. कधी आणखी काही.’

‘अजूनही खाऊ घ्यायला येता वाटते?’
‘हो. आम्ही आजीला लहानच आहोत. कधी वाईट वाटले तर मी येथेच येतो. पुन्हा आनंदी होऊन जातो.’
‘आज का खिन्न होऊन आले होतेत?’
‘हो.’

‘तरुणांना दु:ख नसावे, चिंता नसावी.’
‘तरुणांनाच असावीत. कारण दु:ख-चिंतांच्या ओझ्याखाली म्हातारे व अशक्त चिरडले जाणार नाहीत.’
इतक्यात आजीबाईने तेथे केळी आणून ठेवली. परंतु मंगा खाईना.

‘मंगा, खा ना रे.’ आजी म्हणाली.
‘पाहुण्यांच्या देखत लाजतोस वाटते?’
‘का हो, खरे की काय?’ व्यापारी म्हणाला.
‘तुम्ही घ्या म्हणजे तो घेईल.’ आजी म्हणाली.

पाहुण्यांनी केळे हाती घेतले. त्यांनी मंगाच्याही पुढे केले. मंगाला नाही म्हणवेना. तो खाऊ लागला.
‘आजीला नाही म्हणालास, परंतु त्यांच्या हातचे घेतलेस. आजी नेहमीचीच. आपण जगाजवळ नीट वागू, परंतु सारी ऐट जवळच्या माणसाजवळ. खरे की नाही?’ आजीने विचारले.

‘खरे आहे आजीबाई तुमचे म्हणणे. व्यापारी म्हणाला.
मंगा निघून गेला. व्यापा-याला मंगा आवडला. आपली मुलगी मंगाला द्यावी असे त्याच्या मनात आले. याला घरजावई करावे असे त्याला वाटले. तो म्हातारीजवळ बोलू लागला. आजीबाई सारे एकून घेत होती. शेवटी ती म्हणाली,
‘तो तयार होईल असे वाटत नाही.’

‘परंतु का?’
‘ते मला नाही सांगता येत.’
‘मी त्याच्या वडिलांकडे जातो व गळ घालतो’
‘पहा जाऊन, परंतु पितापुत्रांत त्यामुळे वितुष्ट न येवो म्हणजे झाले.’

तीन मुले

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
तीन मुले 1
तीन मुले 2
तीन मुले 3
तीन मुले 4
तीन मुले 5
तीन मुले 6
तीन मुले 7
तीन मुले 8
तीन मुले 9
तीन मुले 10
तीन मुले 11
तीन मुले 12
तीन मुले 13
तीन मुले 14
तीन मुले 15
तीन मुले 16
तीन मुले 17
तीन मुले 18
तीन मुले 19
तीन मुले 20
तीन मुले 21
तीन मुले 22
तीन मुले 23
तीन मुले 24
तीन मुले 25
तीन मुले 26
तीन मुले 27
तीन मुले 28
तीन मुले 29
तीन मुले 30
तीन मुले 31
तीन मुले 32
तीन मुले 33
तीन मुले 34
तीन मुले 35
तीन मुले 36
तीन मुले 37
तीन मुले 38
तीन मुले 39
तीन मुले 40
तीन मुले 41
तीन मुले 42
तीन मुले 43
तीन मुले 44
तीन मुले 45
तीन मुले 46
तीन मुले 47
तीन मुले 48
तीन मुले 49
तीन मुले 50
तीन मुले 51
तीन मुले 52
तीन मुले 53
तीन मुले 54
तीन मुले 55
तीन मुले 56
तीन मुले 57
तीन मुले 58
तीन मुले 59
तीन मुले 60
तीन मुले 61
तीन मुले 62
तीन मुले 63
तीन मुले 64
तीन मुले 65
तीन मुले 66
तीन मुले 67
तीन मुले 68
तीन मुले 69
तीन मुले 70
तीन मुले 71
तीन मुले 72
तीन मुले 73
तीन मुले 74
तीन मुले 75
तीन मुले 76
तीन मुले 77
तीन मुले 78
तीन मुले 79
तीन मुले 80
तीन मुले 81
तीन मुले 82
तीन मुले 83
तीन मुले 84
तीन मुले 85
तीन मुले 86
तीन मुले 87
तीन मुले 88
तीन मुले 89
तीन मुले 90
तीन मुले 91
तीन मुले 92
तीन मुले 93
तीन मुले 94
तीन मुले 95
तीन मुले 96
तीन मुले 97
तीन मुले 98
तीन मुले 99
तीन मुले 100
तीन मुले 101
तीन मुले 102
तीन मुले 103
तीन मुले 104
तीन मुले 105
तीन मुले 106
तीन मुले 107
तीन मुले 108
तीन मुले 109
तीन मुले 110
तीन मुले 111
तीन मुले 112
तीन मुले 113
तीन मुले 114
तीन मुले 115
तीन मुले 116
तीन मुले 117
तीन मुले 118
तीन मुले 119
तीन मुले 120
तीन मुले 121
तीन मुले 122
तीन मुले 123
तीन मुले 124
तीन मुले 125
तीन मुले 126
तीन मुले 127
तीन मुले 128
तीन मुले 129
तीन मुले 130
तीन मुले 131
तीन मुले 132
तीन मुले 133
तीन मुले 134
तीन मुले 135
तीन मुले 136
तीन मुले 137
तीन मुले 138
तीन मुले 139
तीन मुले 140
तीन मुले 141
तीन मुले 142
तीन मुले 143
तीन मुले 144
तीन मुले 145
तीन मुले 146
तीन मुले 147
तीन मुले 148
तीन मुले 149
तीन मुले 150
तीन मुले 151
तीन मुले 152
तीन मुले 153
तीन मुले 154
तीन मुले 155
तीन मुले 156
तीन मुले 157
तीन मुले 158
तीन मुले 159
तीन मुले 160
तीन मुले 161
तीन मुले 162
तीन मुले 163