Android app on Google Play

 

तीन मुले 102

‘आजी, एखाद्या भुताचाच त्रास आम्हांला आहे का ग! ते भूत बुधाला समुद्राकडे बोट करून दाखवी. त्याचा काय अर्थ! सोन्या आजारी पडला. माझे बाळंतपण तशा प्रकारचे झाले. काही तरी तोच प्रकार असेल!’

‘कसले भूत नि काय? मला ७५ वर्षे झाली, मी कधी भूत
पाहिले नाही. मनातल्या कल्पना. उगाच काही तरी मनात घेतलेस.’

‘आजी!’
‘काय!’

‘सारे चांगले होईल ना! म्हण सारे चांगले होईल. तुझ्या शब्दांमुळे धीर येतो. तुझी वाणी म्हणजे देववाणी. सांग आजी, तुझ्या डोळयांना काय दिसते! बघे, त्या समुद्राकडे बघ. दिसते का मंगाचे गलबत? दिसते का त्याची मूर्ती? सांग. तुझ्या डोळयांना खरे तेच दिसेल. तू खरी भविष्य पाहणारी. पंचांग पहाण्यापेक्षा पवित्र व शुध्द माणसांचे मन सांगेल तेच खरे. सांग ना आजी. तुझे पाय धरावे असे वाटते.’

‘वेडी पोर, काही तरी विचारतेस.’
‘सांग ना पण.’

‘येईल हो मंगा, सारे छान होईल. पूस डोळे. रडत रडत नको जाऊस. पोरांना खेळव, हसव, वाढव. मुलांच्या देखत रडणे पाप आहे. मुलांच्या सभोवती आनंद पसरून ठेवावा. त्यांचे वाढते वय. या वेळेस शरीर वाढत असते. मन वाढत असते. या वेळेस आघात होता कामा नये. हसत जा. सारे भले होईल.’

‘हसेन आजी. मी हसेन. मंगा लहानपणी मला रडूबाई म्हणे.’
‘आता आल्यावर हसूबाई म्हणू दे. हसरी मधुरी हो.’

तीन मुले

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
तीन मुले 1
तीन मुले 2
तीन मुले 3
तीन मुले 4
तीन मुले 5
तीन मुले 6
तीन मुले 7
तीन मुले 8
तीन मुले 9
तीन मुले 10
तीन मुले 11
तीन मुले 12
तीन मुले 13
तीन मुले 14
तीन मुले 15
तीन मुले 16
तीन मुले 17
तीन मुले 18
तीन मुले 19
तीन मुले 20
तीन मुले 21
तीन मुले 22
तीन मुले 23
तीन मुले 24
तीन मुले 25
तीन मुले 26
तीन मुले 27
तीन मुले 28
तीन मुले 29
तीन मुले 30
तीन मुले 31
तीन मुले 32
तीन मुले 33
तीन मुले 34
तीन मुले 35
तीन मुले 36
तीन मुले 37
तीन मुले 38
तीन मुले 39
तीन मुले 40
तीन मुले 41
तीन मुले 42
तीन मुले 43
तीन मुले 44
तीन मुले 45
तीन मुले 46
तीन मुले 47
तीन मुले 48
तीन मुले 49
तीन मुले 50
तीन मुले 51
तीन मुले 52
तीन मुले 53
तीन मुले 54
तीन मुले 55
तीन मुले 56
तीन मुले 57
तीन मुले 58
तीन मुले 59
तीन मुले 60
तीन मुले 61
तीन मुले 62
तीन मुले 63
तीन मुले 64
तीन मुले 65
तीन मुले 66
तीन मुले 67
तीन मुले 68
तीन मुले 69
तीन मुले 70
तीन मुले 71
तीन मुले 72
तीन मुले 73
तीन मुले 74
तीन मुले 75
तीन मुले 76
तीन मुले 77
तीन मुले 78
तीन मुले 79
तीन मुले 80
तीन मुले 81
तीन मुले 82
तीन मुले 83
तीन मुले 84
तीन मुले 85
तीन मुले 86
तीन मुले 87
तीन मुले 88
तीन मुले 89
तीन मुले 90
तीन मुले 91
तीन मुले 92
तीन मुले 93
तीन मुले 94
तीन मुले 95
तीन मुले 96
तीन मुले 97
तीन मुले 98
तीन मुले 99
तीन मुले 100
तीन मुले 101
तीन मुले 102
तीन मुले 103
तीन मुले 104
तीन मुले 105
तीन मुले 106
तीन मुले 107
तीन मुले 108
तीन मुले 109
तीन मुले 110
तीन मुले 111
तीन मुले 112
तीन मुले 113
तीन मुले 114
तीन मुले 115
तीन मुले 116
तीन मुले 117
तीन मुले 118
तीन मुले 119
तीन मुले 120
तीन मुले 121
तीन मुले 122
तीन मुले 123
तीन मुले 124
तीन मुले 125
तीन मुले 126
तीन मुले 127
तीन मुले 128
तीन मुले 129
तीन मुले 130
तीन मुले 131
तीन मुले 132
तीन मुले 133
तीन मुले 134
तीन मुले 135
तीन मुले 136
तीन मुले 137
तीन मुले 138
तीन मुले 139
तीन मुले 140
तीन मुले 141
तीन मुले 142
तीन मुले 143
तीन मुले 144
तीन मुले 145
तीन मुले 146
तीन मुले 147
तीन मुले 148
तीन मुले 149
तीन मुले 150
तीन मुले 151
तीन मुले 152
तीन मुले 153
तीन मुले 154
तीन मुले 155
तीन मुले 156
तीन मुले 157
तीन मुले 158
तीन मुले 159
तीन मुले 160
तीन मुले 161
तीन मुले 162
तीन मुले 163