Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

तीन मुले 120

‘मधुरी, किती येथल्या आठवणी!’
‘आपण येथे खेळत असू. तुला पतंग उडवता येत नसे. आठवते! मंगा तुला चिडवी. तू रडायला लागस.’

‘परंतु तुझा हात मदतीला घेताच माझा पतंग उंचच उंच उडे. गोता खात नसे. खरे ना? मंगाच्या पतंगापेक्षाही मग आपला पतंग उंच उडे.’
‘आणि एके दिवशी संध्याकाळी समुद्रात मंगा गेला आणि तू घरी जायला निघालास. मला भीती वाटते म्हणालास. मी तुला धरून ठेवले. नाही का?’

‘हो.’
‘आणि ती तुमची भांडणे. एके दिवशी तर तुम्ही मारामारी केलीत. माझ्यासाठी मारामारी. आणि मग आजीकडे गेलो. आठवतो का तो खेळ?’

‘लटोपटीच्या लग्नाचा खेळ.’
‘आणि मी भांडण मिटविले.’
‘मधुरी, तू काय म्हटलेस तेव्हा, आठवते?’
‘हो.’

‘सांग ग.’
‘भांडू नका. रडू नका. मी तुमची दोघांची छोटी बायको होईन असे मी म्हटले.’
‘आणि आम्ही आनंदलो. खरे ना?’

तिकडे सूर्य मावळत होता. नारळीच्या झाडांवर शेवटचे किरण खेळत होते. जाताजाताच्या गुजगोष्टी करीत होते. समुद्र लालसर दिसत होता. आणि मधुरी व बुधा यांचे चेहरेही जरा लालसर दिसत होते. दोघांनी एकमेकांकडे पाहिले आणि पुन्हा समोर समुद्राकडे त्यांनी डोळे केले. मुले खेळत होती. बुधा-मधुरीचाही खेळ चालला होता. मनकवडेपणाचा खेळ. लपंडावाचा खेळ.

‘बुधा!’
‘काय मधुरी!’

‘एकदा मी लपले होते. तुम्ही दोघे मला धुंडीत होता. आठवत तुला?’
‘हो, आठवते. त्या पलीकडील दरडीत तू लपली होतीस आणि भरती येत होती. पाणी येऊ लागले. आणि तू हाका मारल्यास. तू घाबरलीस, खरे ना?’
‘आणि मंगा पळत आला.’
‘मीही येत होतो. परंतु वाटेत पायाला लागून पडलो.’

तीन मुले

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
तीन मुले 1
तीन मुले 2
तीन मुले 3
तीन मुले 4
तीन मुले 5
तीन मुले 6
तीन मुले 7
तीन मुले 8
तीन मुले 9
तीन मुले 10
तीन मुले 11
तीन मुले 12
तीन मुले 13
तीन मुले 14
तीन मुले 15
तीन मुले 16
तीन मुले 17
तीन मुले 18
तीन मुले 19
तीन मुले 20
तीन मुले 21
तीन मुले 22
तीन मुले 23
तीन मुले 24
तीन मुले 25
तीन मुले 26
तीन मुले 27
तीन मुले 28
तीन मुले 29
तीन मुले 30
तीन मुले 31
तीन मुले 32
तीन मुले 33
तीन मुले 34
तीन मुले 35
तीन मुले 36
तीन मुले 37
तीन मुले 38
तीन मुले 39
तीन मुले 40
तीन मुले 41
तीन मुले 42
तीन मुले 43
तीन मुले 44
तीन मुले 45
तीन मुले 46
तीन मुले 47
तीन मुले 48
तीन मुले 49
तीन मुले 50
तीन मुले 51
तीन मुले 52
तीन मुले 53
तीन मुले 54
तीन मुले 55
तीन मुले 56
तीन मुले 57
तीन मुले 58
तीन मुले 59
तीन मुले 60
तीन मुले 61
तीन मुले 62
तीन मुले 63
तीन मुले 64
तीन मुले 65
तीन मुले 66
तीन मुले 67
तीन मुले 68
तीन मुले 69
तीन मुले 70
तीन मुले 71
तीन मुले 72
तीन मुले 73
तीन मुले 74
तीन मुले 75
तीन मुले 76
तीन मुले 77
तीन मुले 78
तीन मुले 79
तीन मुले 80
तीन मुले 81
तीन मुले 82
तीन मुले 83
तीन मुले 84
तीन मुले 85
तीन मुले 86
तीन मुले 87
तीन मुले 88
तीन मुले 89
तीन मुले 90
तीन मुले 91
तीन मुले 92
तीन मुले 93
तीन मुले 94
तीन मुले 95
तीन मुले 96
तीन मुले 97
तीन मुले 98
तीन मुले 99
तीन मुले 100
तीन मुले 101
तीन मुले 102
तीन मुले 103
तीन मुले 104
तीन मुले 105
तीन मुले 106
तीन मुले 107
तीन मुले 108
तीन मुले 109
तीन मुले 110
तीन मुले 111
तीन मुले 112
तीन मुले 113
तीन मुले 114
तीन मुले 115
तीन मुले 116
तीन मुले 117
तीन मुले 118
तीन मुले 119
तीन मुले 120
तीन मुले 121
तीन मुले 122
तीन मुले 123
तीन मुले 124
तीन मुले 125
तीन मुले 126
तीन मुले 127
तीन मुले 128
तीन मुले 129
तीन मुले 130
तीन मुले 131
तीन मुले 132
तीन मुले 133
तीन मुले 134
तीन मुले 135
तीन मुले 136
तीन मुले 137
तीन मुले 138
तीन मुले 139
तीन मुले 140
तीन मुले 141
तीन मुले 142
तीन मुले 143
तीन मुले 144
तीन मुले 145
तीन मुले 146
तीन मुले 147
तीन मुले 148
तीन मुले 149
तीन मुले 150
तीन मुले 151
तीन मुले 152
तीन मुले 153
तीन मुले 154
तीन मुले 155
तीन मुले 156
तीन मुले 157
तीन मुले 158
तीन मुले 159
तीन मुले 160
तीन मुले 161
तीन मुले 162
तीन मुले 163