Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

तीन मुले 153

‘चल मधुरी.’ बुधाने हाक मारली.
मधुरी गेली. बुधा गेला. थोडया वेळाने त्याने डोक्यावरील पांघरूण काढले.

‘घाम आला वाटते?’ म्हातारीने विचारले.
‘नाही. परंतु वरची ती घोंगडी काढा. जड वाटते ती.’ तो म्हणाला. म्हातारीने घोंगडी काढली.

मघा मधुरी आली होती.
‘ती तुमच्या गोष्टीतील मधुरी?’
‘हो. तिने फळे आणून दिली. काल तिला सांगितले होते. तुमची गोधडी तिला आवडली.’
‘ही गोधडी?’

‘हो. तिने हात लावला.’
आजीबाई, ती गोधडी माझी नाही. माझ्या गावच्या समुद्रतीराला ती वहात येऊन पडली होती. मी ती घरी नेली, धुतली व वापरू लागलो. फुटले असेल गलबत. कोणा मुशाफराची. मला ती उपयोगी पडत आहे, एवढे खरे.’

‘बोलू नका फार. थकवा येईल.’
आणि मंगा पडून राहिला. मधुरी आली त्या वेळेस तिच्याकडे पहावे असे कितीदा त्याच्या मनात आले. डोक्यावरून पांघरूण काढावे, मधुरीचे हात हातात घ्यावे, तिच्या मांडीवर डोके ठेवावे असे विचार किती आले; परंतु ते त्याने दडवून ठेवले. त्याने चलबिचल होऊ दिली नाही.

सायंकाळ झाली होती. मधुरी व बुधा घरी परत जात होती. ती म्हणाली, ‘बुधा, तू जा घरी मोतीला घेऊन. मी आजीकडून जाऊन येते.’

‘लौकर ये हो, नाही तर मी पहायला येईन.’ तो म्हणाला.
‘मी इकडेच राहणार असे वाटते?’ ती म्हणाली.

‘बसशील पुन्हा टेकडीवर जाऊन, शिरशील पाण्यात.’ तो म्हणाला.
‘तुझेही बंध आहेत हो मला. मुलांचे बंध आहेत. कोठे जाईल मधुरी? मधुरी तुम्हां सर्वांची कैदी आहे. जा तू. मी लौकरच येईन.’

बुधा गेला व मधुरी झोपडीकडे आली.
‘आजी, कसे आहे त्यांचे?’
‘पडून आहे. त्याच्या घरच्या आठवणी येतात. रडतो. त्याला वाटते की आपण मरणार. काल मरणाच्याच गोष्टी बोलत होता.’

‘आता झोप लागली आहे?’
‘असे वाटते?'

तीन मुले

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
तीन मुले 1
तीन मुले 2
तीन मुले 3
तीन मुले 4
तीन मुले 5
तीन मुले 6
तीन मुले 7
तीन मुले 8
तीन मुले 9
तीन मुले 10
तीन मुले 11
तीन मुले 12
तीन मुले 13
तीन मुले 14
तीन मुले 15
तीन मुले 16
तीन मुले 17
तीन मुले 18
तीन मुले 19
तीन मुले 20
तीन मुले 21
तीन मुले 22
तीन मुले 23
तीन मुले 24
तीन मुले 25
तीन मुले 26
तीन मुले 27
तीन मुले 28
तीन मुले 29
तीन मुले 30
तीन मुले 31
तीन मुले 32
तीन मुले 33
तीन मुले 34
तीन मुले 35
तीन मुले 36
तीन मुले 37
तीन मुले 38
तीन मुले 39
तीन मुले 40
तीन मुले 41
तीन मुले 42
तीन मुले 43
तीन मुले 44
तीन मुले 45
तीन मुले 46
तीन मुले 47
तीन मुले 48
तीन मुले 49
तीन मुले 50
तीन मुले 51
तीन मुले 52
तीन मुले 53
तीन मुले 54
तीन मुले 55
तीन मुले 56
तीन मुले 57
तीन मुले 58
तीन मुले 59
तीन मुले 60
तीन मुले 61
तीन मुले 62
तीन मुले 63
तीन मुले 64
तीन मुले 65
तीन मुले 66
तीन मुले 67
तीन मुले 68
तीन मुले 69
तीन मुले 70
तीन मुले 71
तीन मुले 72
तीन मुले 73
तीन मुले 74
तीन मुले 75
तीन मुले 76
तीन मुले 77
तीन मुले 78
तीन मुले 79
तीन मुले 80
तीन मुले 81
तीन मुले 82
तीन मुले 83
तीन मुले 84
तीन मुले 85
तीन मुले 86
तीन मुले 87
तीन मुले 88
तीन मुले 89
तीन मुले 90
तीन मुले 91
तीन मुले 92
तीन मुले 93
तीन मुले 94
तीन मुले 95
तीन मुले 96
तीन मुले 97
तीन मुले 98
तीन मुले 99
तीन मुले 100
तीन मुले 101
तीन मुले 102
तीन मुले 103
तीन मुले 104
तीन मुले 105
तीन मुले 106
तीन मुले 107
तीन मुले 108
तीन मुले 109
तीन मुले 110
तीन मुले 111
तीन मुले 112
तीन मुले 113
तीन मुले 114
तीन मुले 115
तीन मुले 116
तीन मुले 117
तीन मुले 118
तीन मुले 119
तीन मुले 120
तीन मुले 121
तीन मुले 122
तीन मुले 123
तीन मुले 124
तीन मुले 125
तीन मुले 126
तीन मुले 127
तीन मुले 128
तीन मुले 129
तीन मुले 130
तीन मुले 131
तीन मुले 132
तीन मुले 133
तीन मुले 134
तीन मुले 135
तीन मुले 136
तीन मुले 137
तीन मुले 138
तीन मुले 139
तीन मुले 140
तीन मुले 141
तीन मुले 142
तीन मुले 143
तीन मुले 144
तीन मुले 145
तीन मुले 146
तीन मुले 147
तीन मुले 148
तीन मुले 149
तीन मुले 150
तीन मुले 151
तीन मुले 152
तीन मुले 153
तीन मुले 154
तीन मुले 155
तीन मुले 156
तीन मुले 157
तीन मुले 158
तीन मुले 159
तीन मुले 160
तीन मुले 161
तीन मुले 162
तीन मुले 163