Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

तीन मुले 111

‘बरे हो. नेसशील ना लुगडे?’
‘नेसेन.’
‘आणि हे मुलांना कपडे. तुला आवडले का?’
‘बुधा, इतके उंची कपडे कशाला?’
‘मंगा परत आला तर त्याने अशीच उंची वस्त्रे आणिली असती. खरं की नाही! तुला आवडली ना?’

‘कोणाला आवडणार नाहीत?’
‘मधुरी, दिवाळीला दिवे लाव.
‘कोणासाठी लावू!’
‘मुलांसाठी लाव. मुलांना शोकाची कल्पना नको देऊ. त्यांना आनंदात ठेव. आनंदात दिवाळी होऊ दे. आपली रडगाणी त्यांच्या पुढे कशाला? त्या पाखरांना नाचू दे; खाऊ दे गोड गोड. घालू दे नवीन कपडे. मजा करू दे. लावशील ना दिवे?’

‘मनात दिवा नसेल तर बाहेर काय कामाचा?’
‘मनातही दिवा लाव. हृदयातही दिवा लाव.’

‘कसा लावणार? तेथे प्रेमाचा दिवा आता कोण लावील? माझा मंगा होता तो काय करायचा सांगू! माझ्या छातीत बोटे खुपशी. नखे खुपशी व म्हणे तुझ्या आत जाऊन राहू दे. तुझ्या हृदयात जाऊन बसू दे. असा तो होता. माझ्या हृदयात नंदादीप लावणारा तो मंगा. आता कोठला दिवा, कोठली प्रकाशाची प्रेमळ हवा?’

‘लहानसा प्रेमाचा दिवा तुझ्या हृदयात मी नाही का लावला? आजपर्यंत मोठया दिव्याच्या प्रकाशात त्याचा उजेड दिसला नाही. चंद्र फुलला असता इतर ता-यांचे तेज दिसत नाही. परंतु अमावस्येच्या दिवशी त्या ता-यांची मौज दिसते. मधुरी, तू आपल्या हृदयमंदिरात बघ. तेथे मीही एक दिवा लावलेला आहे असे तुला दिसेल. तो तेवत असेल. तुझ्या हृदयगाभा-यात अगदीच अंधार नाही.’

‘बुधा!’
‘काय मधुरी? येत जा हो मधून मधून.’
‘दिवाळीला काय आणू?’
‘बुधा, तू रे दिवाळी कोठे करतोस?’

‘आज दहा वर्षांत बुधाने दिवाळी केली नाही.’
‘दहा वर्षांत?’
‘हो.’

आणि तुला मी बोलावले नाही. आज दहा वर्षे तुला सणवार नाही. बुधा, या दिवाळीला तू माझ्याकडे ये. मंगा नाही. त्याची आठवण तू भरून काढ. मंगाची जखम तू भरून काढ. येशील माझ्याकडे दिवाळीच्या दिवसांत? जेव, माझ्याकडे फराळ कर; तुझे पान मांडीन, रांगोळी घालीन. मंगाला नीट नाही हो रांगोळी काढता यावयाची. मग रागवायचा.’

तीन मुले

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
तीन मुले 1
तीन मुले 2
तीन मुले 3
तीन मुले 4
तीन मुले 5
तीन मुले 6
तीन मुले 7
तीन मुले 8
तीन मुले 9
तीन मुले 10
तीन मुले 11
तीन मुले 12
तीन मुले 13
तीन मुले 14
तीन मुले 15
तीन मुले 16
तीन मुले 17
तीन मुले 18
तीन मुले 19
तीन मुले 20
तीन मुले 21
तीन मुले 22
तीन मुले 23
तीन मुले 24
तीन मुले 25
तीन मुले 26
तीन मुले 27
तीन मुले 28
तीन मुले 29
तीन मुले 30
तीन मुले 31
तीन मुले 32
तीन मुले 33
तीन मुले 34
तीन मुले 35
तीन मुले 36
तीन मुले 37
तीन मुले 38
तीन मुले 39
तीन मुले 40
तीन मुले 41
तीन मुले 42
तीन मुले 43
तीन मुले 44
तीन मुले 45
तीन मुले 46
तीन मुले 47
तीन मुले 48
तीन मुले 49
तीन मुले 50
तीन मुले 51
तीन मुले 52
तीन मुले 53
तीन मुले 54
तीन मुले 55
तीन मुले 56
तीन मुले 57
तीन मुले 58
तीन मुले 59
तीन मुले 60
तीन मुले 61
तीन मुले 62
तीन मुले 63
तीन मुले 64
तीन मुले 65
तीन मुले 66
तीन मुले 67
तीन मुले 68
तीन मुले 69
तीन मुले 70
तीन मुले 71
तीन मुले 72
तीन मुले 73
तीन मुले 74
तीन मुले 75
तीन मुले 76
तीन मुले 77
तीन मुले 78
तीन मुले 79
तीन मुले 80
तीन मुले 81
तीन मुले 82
तीन मुले 83
तीन मुले 84
तीन मुले 85
तीन मुले 86
तीन मुले 87
तीन मुले 88
तीन मुले 89
तीन मुले 90
तीन मुले 91
तीन मुले 92
तीन मुले 93
तीन मुले 94
तीन मुले 95
तीन मुले 96
तीन मुले 97
तीन मुले 98
तीन मुले 99
तीन मुले 100
तीन मुले 101
तीन मुले 102
तीन मुले 103
तीन मुले 104
तीन मुले 105
तीन मुले 106
तीन मुले 107
तीन मुले 108
तीन मुले 109
तीन मुले 110
तीन मुले 111
तीन मुले 112
तीन मुले 113
तीन मुले 114
तीन मुले 115
तीन मुले 116
तीन मुले 117
तीन मुले 118
तीन मुले 119
तीन मुले 120
तीन मुले 121
तीन मुले 122
तीन मुले 123
तीन मुले 124
तीन मुले 125
तीन मुले 126
तीन मुले 127
तीन मुले 128
तीन मुले 129
तीन मुले 130
तीन मुले 131
तीन मुले 132
तीन मुले 133
तीन मुले 134
तीन मुले 135
तीन मुले 136
तीन मुले 137
तीन मुले 138
तीन मुले 139
तीन मुले 140
तीन मुले 141
तीन मुले 142
तीन मुले 143
तीन मुले 144
तीन मुले 145
तीन मुले 146
तीन मुले 147
तीन मुले 148
तीन मुले 149
तीन मुले 150
तीन मुले 151
तीन मुले 152
तीन मुले 153
तीन मुले 154
तीन मुले 155
तीन मुले 156
तीन मुले 157
तीन मुले 158
तीन मुले 159
तीन मुले 160
तीन मुले 161
तीन मुले 162
तीन मुले 163