Android app on Google Play

 

तीन मुले 88

‘नाना देश, नाना लोक. तुझे भाग्य.’
‘मंगा, आपण अशी बसलो म्हणजे सारे भाग्य असते हो त्यात.’
‘मधुरी आपण थोडा वेळ पुन्हा लहान व्हायचे का? घसरगुंडी करायची का?’
‘हं. पण लोक हसतील हो.’

‘कुठे आहेत लोक! आणि कोणी पाहिले तर पाहिले. इतके लोकांना काय भ्यायचे! चल, धर माझा हात. एकदम धर्रकन् सर्रकन् खाली जाऊ.’
आणि दोघे खरेच घसरत खाली गेली. हसली. पुन्हा पळत वर आली.
‘पुरे मंगा.’
‘एवढयात दमलीस?’

‘मंगा, तीन बाळंतपण झाली माझी, मी का पूर्वीची आहे?’
‘बाळंतपण म्हणजे मरण. तीन मरणांतून वाचलीस. होय ना!’’
‘कठीण असते हो मंगा.’
‘आणि आता चौथे येईल तेव्हा मी नसेन.’

‘तू सहा महिन्यांत परत नाही येणार?’
‘काय नेम! वा-यावर सारे अवलंबून. आलो तर ठीक, नाही आलो तर! मधुरी, आता आपण समुद्राच्या व वा-याच्या स्वाधीन.’
‘मंगा, तू नको जाऊस, मला भीती वाटते.’
‘वेडी आहेस.’

‘मंगा, वाळूच्या टेकडयाही काय कामाच्या!’
‘वाळूच्या टेकडयाही काही निरुपयोगी नाहीत. या टेकडीवर आपण लहानपणापासून येत आहोत. ती टेकडी का नाहीशी झाली! मधुरी, मी सुखरूप परत येईन. तुझी गोधडी मला परत आणील. परंतु तुझ्या नव्या बाळंतपणाच्या वेळीच येईन असे नक्की थोडेच आहे! काय ठेवशील नव्या बाळाचं नाव! आपण ठरवून ठेवू.’

‘काय ठेवायचे सांग.’
‘वेणू नाव मला आवडते.’
‘बरे तर. ठेवीन, पण मुलगा झाला तर!’

‘त्याचे नाव मोत्या ठेव. मी मोती आणायला जात आहे. तुझ्या पोटी मोती देऊन, तुझ्या ओटीत मोती घालून जात आहे, मोती नाव ठरलं हं.’
‘बरे हो मंगा.’
‘आज बुधा नाही आपल्याबरोबर.’

तीन मुले

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
तीन मुले 1
तीन मुले 2
तीन मुले 3
तीन मुले 4
तीन मुले 5
तीन मुले 6
तीन मुले 7
तीन मुले 8
तीन मुले 9
तीन मुले 10
तीन मुले 11
तीन मुले 12
तीन मुले 13
तीन मुले 14
तीन मुले 15
तीन मुले 16
तीन मुले 17
तीन मुले 18
तीन मुले 19
तीन मुले 20
तीन मुले 21
तीन मुले 22
तीन मुले 23
तीन मुले 24
तीन मुले 25
तीन मुले 26
तीन मुले 27
तीन मुले 28
तीन मुले 29
तीन मुले 30
तीन मुले 31
तीन मुले 32
तीन मुले 33
तीन मुले 34
तीन मुले 35
तीन मुले 36
तीन मुले 37
तीन मुले 38
तीन मुले 39
तीन मुले 40
तीन मुले 41
तीन मुले 42
तीन मुले 43
तीन मुले 44
तीन मुले 45
तीन मुले 46
तीन मुले 47
तीन मुले 48
तीन मुले 49
तीन मुले 50
तीन मुले 51
तीन मुले 52
तीन मुले 53
तीन मुले 54
तीन मुले 55
तीन मुले 56
तीन मुले 57
तीन मुले 58
तीन मुले 59
तीन मुले 60
तीन मुले 61
तीन मुले 62
तीन मुले 63
तीन मुले 64
तीन मुले 65
तीन मुले 66
तीन मुले 67
तीन मुले 68
तीन मुले 69
तीन मुले 70
तीन मुले 71
तीन मुले 72
तीन मुले 73
तीन मुले 74
तीन मुले 75
तीन मुले 76
तीन मुले 77
तीन मुले 78
तीन मुले 79
तीन मुले 80
तीन मुले 81
तीन मुले 82
तीन मुले 83
तीन मुले 84
तीन मुले 85
तीन मुले 86
तीन मुले 87
तीन मुले 88
तीन मुले 89
तीन मुले 90
तीन मुले 91
तीन मुले 92
तीन मुले 93
तीन मुले 94
तीन मुले 95
तीन मुले 96
तीन मुले 97
तीन मुले 98
तीन मुले 99
तीन मुले 100
तीन मुले 101
तीन मुले 102
तीन मुले 103
तीन मुले 104
तीन मुले 105
तीन मुले 106
तीन मुले 107
तीन मुले 108
तीन मुले 109
तीन मुले 110
तीन मुले 111
तीन मुले 112
तीन मुले 113
तीन मुले 114
तीन मुले 115
तीन मुले 116
तीन मुले 117
तीन मुले 118
तीन मुले 119
तीन मुले 120
तीन मुले 121
तीन मुले 122
तीन मुले 123
तीन मुले 124
तीन मुले 125
तीन मुले 126
तीन मुले 127
तीन मुले 128
तीन मुले 129
तीन मुले 130
तीन मुले 131
तीन मुले 132
तीन मुले 133
तीन मुले 134
तीन मुले 135
तीन मुले 136
तीन मुले 137
तीन मुले 138
तीन मुले 139
तीन मुले 140
तीन मुले 141
तीन मुले 142
तीन मुले 143
तीन मुले 144
तीन मुले 145
तीन मुले 146
तीन मुले 147
तीन मुले 148
तीन मुले 149
तीन मुले 150
तीन मुले 151
तीन मुले 152
तीन मुले 153
तीन मुले 154
तीन मुले 155
तीन मुले 156
तीन मुले 157
तीन मुले 158
तीन मुले 159
तीन मुले 160
तीन मुले 161
तीन मुले 162
तीन मुले 163