Android app on Google Play

 

तीन मुले 115

‘पुरे आता बुधा.’
‘पाणी दे चल.’
तिने त्याला भरपूर पाणी दिले. बुधाचे मंगलस्नान झाले.

‘असे स्नान बारा वर्षांत केले नाही. मंगलस्नान.’
‘जणू रासन्हाणे.’

‘रासन्हाण्यात दोघे एकदम न्हायला बसतात.’
‘आणि एकमेकांच्या अंगावर चुळा फेकतात.’

‘तू त्या गोष्टी थोडयाच अनुभवल्यास? मंगा व तू लग्नसोहळा थोडाच केलात?’
‘बुधा?’
‘काय?’
‘आता फराळ करतोस का? रांगोळया काढ. मुलांना बोलाव.’

बुधाने सुंदर रांगोळया घातल्या. पाने मांडली. मुले आली. फराळाला बसली सारी.
‘तुम्हीसुध्दा आमच्याकडे फराळाला?’ रुपल्याने विचारले.
‘हो!’ बुधा म्हणाला.

‘तुमच्या घरी कोणी नाही?
‘कोणी नाही.’

‘केवढे आहे तुमचे घर?’ सोन्या म्हणाला.
‘त्या घरात तुम्ही एकटे राहता?’
‘हो.’

‘तुम्हाला भीती नाही वाटत?’ सोन्याने विचारले.
‘वाटते. परंतु दुसरे कोण येणार?’
‘आम्ही येऊ तुमच्याकडे राहायला? मोठया घरात राहायला?’ रुपल्याने विचारले.

‘तुम्हाला आवडेल का माझे घर?’
‘ही झोपडीसुध्दा आम्हाला आवडते. मग का तुमचा बंगला आवडणार नाही? आणि तुमची बाग आहे. होय ना हो?’

तीन मुले

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
तीन मुले 1
तीन मुले 2
तीन मुले 3
तीन मुले 4
तीन मुले 5
तीन मुले 6
तीन मुले 7
तीन मुले 8
तीन मुले 9
तीन मुले 10
तीन मुले 11
तीन मुले 12
तीन मुले 13
तीन मुले 14
तीन मुले 15
तीन मुले 16
तीन मुले 17
तीन मुले 18
तीन मुले 19
तीन मुले 20
तीन मुले 21
तीन मुले 22
तीन मुले 23
तीन मुले 24
तीन मुले 25
तीन मुले 26
तीन मुले 27
तीन मुले 28
तीन मुले 29
तीन मुले 30
तीन मुले 31
तीन मुले 32
तीन मुले 33
तीन मुले 34
तीन मुले 35
तीन मुले 36
तीन मुले 37
तीन मुले 38
तीन मुले 39
तीन मुले 40
तीन मुले 41
तीन मुले 42
तीन मुले 43
तीन मुले 44
तीन मुले 45
तीन मुले 46
तीन मुले 47
तीन मुले 48
तीन मुले 49
तीन मुले 50
तीन मुले 51
तीन मुले 52
तीन मुले 53
तीन मुले 54
तीन मुले 55
तीन मुले 56
तीन मुले 57
तीन मुले 58
तीन मुले 59
तीन मुले 60
तीन मुले 61
तीन मुले 62
तीन मुले 63
तीन मुले 64
तीन मुले 65
तीन मुले 66
तीन मुले 67
तीन मुले 68
तीन मुले 69
तीन मुले 70
तीन मुले 71
तीन मुले 72
तीन मुले 73
तीन मुले 74
तीन मुले 75
तीन मुले 76
तीन मुले 77
तीन मुले 78
तीन मुले 79
तीन मुले 80
तीन मुले 81
तीन मुले 82
तीन मुले 83
तीन मुले 84
तीन मुले 85
तीन मुले 86
तीन मुले 87
तीन मुले 88
तीन मुले 89
तीन मुले 90
तीन मुले 91
तीन मुले 92
तीन मुले 93
तीन मुले 94
तीन मुले 95
तीन मुले 96
तीन मुले 97
तीन मुले 98
तीन मुले 99
तीन मुले 100
तीन मुले 101
तीन मुले 102
तीन मुले 103
तीन मुले 104
तीन मुले 105
तीन मुले 106
तीन मुले 107
तीन मुले 108
तीन मुले 109
तीन मुले 110
तीन मुले 111
तीन मुले 112
तीन मुले 113
तीन मुले 114
तीन मुले 115
तीन मुले 116
तीन मुले 117
तीन मुले 118
तीन मुले 119
तीन मुले 120
तीन मुले 121
तीन मुले 122
तीन मुले 123
तीन मुले 124
तीन मुले 125
तीन मुले 126
तीन मुले 127
तीन मुले 128
तीन मुले 129
तीन मुले 130
तीन मुले 131
तीन मुले 132
तीन मुले 133
तीन मुले 134
तीन मुले 135
तीन मुले 136
तीन मुले 137
तीन मुले 138
तीन मुले 139
तीन मुले 140
तीन मुले 141
तीन मुले 142
तीन मुले 143
तीन मुले 144
तीन मुले 145
तीन मुले 146
तीन मुले 147
तीन मुले 148
तीन मुले 149
तीन मुले 150
तीन मुले 151
तीन मुले 152
तीन मुले 153
तीन मुले 154
तीन मुले 155
तीन मुले 156
तीन मुले 157
तीन मुले 158
तीन मुले 159
तीन मुले 160
तीन मुले 161
तीन मुले 162
तीन मुले 163