Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

तीन मुले 116

‘आई, यांच्याकडे जायचे का?’
‘एखादे दिवशी जाऊ. ती म्हणाली.’

‘आणि नेहमीच राहिलो म्हणून काय बिघडले?’ सोन्याने विचारले. ‘बुधाकाका, आमच्या येथे उंदीर येतात. त्यांना मी घाबरतो. तुमच्याकडे उंदीर नाहीत ना?’

‘नाहीत.’
‘वा, मग तर छान. जायचेच.’
फराळ झाले. मुले बाहेर गेली. बुधाही जाऊ लागला.
‘जेवायला इकडेच ये. चार दिवस आता तू आमचा पाहुणा.’ मधुरी म्हणाली.
‘पाहुणा.’’

‘तशा अर्थाने नाही हो बुधा.’
‘मी आता तुझा कायमचा पाहुणा होणार आहे.’
‘का आम्ही तुझे होणार आहोत! बरे, पण दुपारी फार उशीर नको करू.’
‘वेळेवर येईन. वेळ होते तेव्हाच मी येतो.’

‘होय बुधा वेळीच सारे समजते. शोभते.’
बुधा गेला. मधुरी विचारात गर्क होती. तिने केर काढला. भांडी घासली. दुपारच्या स्वयंपाकाची ती तयारी करू लागली. तिने भाजी चिरली.

दुपार झाली आणि बुधा आला. सुंदर सुगंधी फुले घेऊन आला.
‘मधुरी, ये. तुझ्या केंसांत घालतो.’
‘बुधा, आण, मीच घालत्ये.’
‘नाही मी माझ्या हातांनी घालतो.’

त्याने तिच्या केसांत फुले घातली. तो तिच्याकडे पहात राहिला.
‘बुधा, मी कशी दिसते?’
‘गोड गोड दिसतेस.’

‘जशी दहा वर्षांपूर्वी दिसत असे, तशी?’
‘हो, तशी.’
‘काही तरीच.’
‘मला वाटते ते मी सांगितले.’

‘तुझे डोळे दहा वर्षांपूर्वीचे आहेत.’
‘असेल. तसेही असेल.’

तीन मुले

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
तीन मुले 1
तीन मुले 2
तीन मुले 3
तीन मुले 4
तीन मुले 5
तीन मुले 6
तीन मुले 7
तीन मुले 8
तीन मुले 9
तीन मुले 10
तीन मुले 11
तीन मुले 12
तीन मुले 13
तीन मुले 14
तीन मुले 15
तीन मुले 16
तीन मुले 17
तीन मुले 18
तीन मुले 19
तीन मुले 20
तीन मुले 21
तीन मुले 22
तीन मुले 23
तीन मुले 24
तीन मुले 25
तीन मुले 26
तीन मुले 27
तीन मुले 28
तीन मुले 29
तीन मुले 30
तीन मुले 31
तीन मुले 32
तीन मुले 33
तीन मुले 34
तीन मुले 35
तीन मुले 36
तीन मुले 37
तीन मुले 38
तीन मुले 39
तीन मुले 40
तीन मुले 41
तीन मुले 42
तीन मुले 43
तीन मुले 44
तीन मुले 45
तीन मुले 46
तीन मुले 47
तीन मुले 48
तीन मुले 49
तीन मुले 50
तीन मुले 51
तीन मुले 52
तीन मुले 53
तीन मुले 54
तीन मुले 55
तीन मुले 56
तीन मुले 57
तीन मुले 58
तीन मुले 59
तीन मुले 60
तीन मुले 61
तीन मुले 62
तीन मुले 63
तीन मुले 64
तीन मुले 65
तीन मुले 66
तीन मुले 67
तीन मुले 68
तीन मुले 69
तीन मुले 70
तीन मुले 71
तीन मुले 72
तीन मुले 73
तीन मुले 74
तीन मुले 75
तीन मुले 76
तीन मुले 77
तीन मुले 78
तीन मुले 79
तीन मुले 80
तीन मुले 81
तीन मुले 82
तीन मुले 83
तीन मुले 84
तीन मुले 85
तीन मुले 86
तीन मुले 87
तीन मुले 88
तीन मुले 89
तीन मुले 90
तीन मुले 91
तीन मुले 92
तीन मुले 93
तीन मुले 94
तीन मुले 95
तीन मुले 96
तीन मुले 97
तीन मुले 98
तीन मुले 99
तीन मुले 100
तीन मुले 101
तीन मुले 102
तीन मुले 103
तीन मुले 104
तीन मुले 105
तीन मुले 106
तीन मुले 107
तीन मुले 108
तीन मुले 109
तीन मुले 110
तीन मुले 111
तीन मुले 112
तीन मुले 113
तीन मुले 114
तीन मुले 115
तीन मुले 116
तीन मुले 117
तीन मुले 118
तीन मुले 119
तीन मुले 120
तीन मुले 121
तीन मुले 122
तीन मुले 123
तीन मुले 124
तीन मुले 125
तीन मुले 126
तीन मुले 127
तीन मुले 128
तीन मुले 129
तीन मुले 130
तीन मुले 131
तीन मुले 132
तीन मुले 133
तीन मुले 134
तीन मुले 135
तीन मुले 136
तीन मुले 137
तीन मुले 138
तीन मुले 139
तीन मुले 140
तीन मुले 141
तीन मुले 142
तीन मुले 143
तीन मुले 144
तीन मुले 145
तीन मुले 146
तीन मुले 147
तीन मुले 148
तीन मुले 149
तीन मुले 150
तीन मुले 151
तीन मुले 152
तीन मुले 153
तीन मुले 154
तीन मुले 155
तीन मुले 156
तीन मुले 157
तीन मुले 158
तीन मुले 159
तीन मुले 160
तीन मुले 161
तीन मुले 162
तीन मुले 163