Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

तीन मुले 39

दोघे उठली. समुद्राच्या काठाने दोघे फिरत निघाली. मध्येच पाण्यातून जात. लाटा त्यांच्या पायावर नाचत. हातात हात नाचत. अंगावर रोमांच नाचत. एके ठिकाणी बरेच दगड होते. दगडावर खारे पाणी आदळून आपटून दगडाची जणू शस्त्रे झाली होती. प्रेमाला कशाची भीती? प्रेमाने पाषाणाची फुले होतात, तलवारीचे हार होतात; काटयाचे मुकुट होतात, मरणाचे जीवन होते. प्रेम म्हणजे मंत्र, प्रेम म्हणजे जादू, प्रेम म्हणजे किमया. मधुरी व मंगा त्या दगडांवरुन नाचत गेली. परंतु मधुरीचा पाय कातळाने कापला होता. त्यातून रक्त येत होते. एकाएकी मंगाचे लक्ष तिकडे गेले.

‘मधुरी, काय ग लागले?’
‘कुठे?’
‘ते बघ रक्त. थांब.’
दोघे तेथे वाळूत बसली. मंगाने धोतराची धांदोटी फाडून पट्टी बांधली. रक्त थांबेना. ते येतच होते.
‘भरतीची वेळ आहे.’ मंगा म्हणाला.

‘होय. लाटा पाहा उसळत आहेत.’ मधुरी म्हणाली.
‘समुद्राला भरती आणि आपल्या हृदयांना भरती.’
‘परंतु हृदयाला कधी आहोट नको हो.’
‘आपले प्रेम नेहमीच नाचो, उचंबळो, वाढो!’

‘मंगा!’
‘काय?’
‘या समुद्राची नेहमी मला भीती वाटते. आज माझा पाय कापला.’
‘मला कधीही समुद्राची भीती वाटत नाही.’
‘मंगा, आपण तेथे बसू चल. ती पाहा दगडातील नैसर्गिक खोली.’
‘दगडाचे मंदिर.’

‘त्यातीन आपण देव.’
‘दोघे तेथे जाऊन बसली. कोणी बोलत नव्हते.’ थोडया वेळाने मंगा म्हणाला,
‘मधुरी, दमली आहेस. माझ्या मांडीवर नीज.’
‘गाणे म्हणशील?’

‘मला गाणे नाही म्हणता येत.’
बुधा गाणे म्हणतो.

तीन मुले

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
तीन मुले 1
तीन मुले 2
तीन मुले 3
तीन मुले 4
तीन मुले 5
तीन मुले 6
तीन मुले 7
तीन मुले 8
तीन मुले 9
तीन मुले 10
तीन मुले 11
तीन मुले 12
तीन मुले 13
तीन मुले 14
तीन मुले 15
तीन मुले 16
तीन मुले 17
तीन मुले 18
तीन मुले 19
तीन मुले 20
तीन मुले 21
तीन मुले 22
तीन मुले 23
तीन मुले 24
तीन मुले 25
तीन मुले 26
तीन मुले 27
तीन मुले 28
तीन मुले 29
तीन मुले 30
तीन मुले 31
तीन मुले 32
तीन मुले 33
तीन मुले 34
तीन मुले 35
तीन मुले 36
तीन मुले 37
तीन मुले 38
तीन मुले 39
तीन मुले 40
तीन मुले 41
तीन मुले 42
तीन मुले 43
तीन मुले 44
तीन मुले 45
तीन मुले 46
तीन मुले 47
तीन मुले 48
तीन मुले 49
तीन मुले 50
तीन मुले 51
तीन मुले 52
तीन मुले 53
तीन मुले 54
तीन मुले 55
तीन मुले 56
तीन मुले 57
तीन मुले 58
तीन मुले 59
तीन मुले 60
तीन मुले 61
तीन मुले 62
तीन मुले 63
तीन मुले 64
तीन मुले 65
तीन मुले 66
तीन मुले 67
तीन मुले 68
तीन मुले 69
तीन मुले 70
तीन मुले 71
तीन मुले 72
तीन मुले 73
तीन मुले 74
तीन मुले 75
तीन मुले 76
तीन मुले 77
तीन मुले 78
तीन मुले 79
तीन मुले 80
तीन मुले 81
तीन मुले 82
तीन मुले 83
तीन मुले 84
तीन मुले 85
तीन मुले 86
तीन मुले 87
तीन मुले 88
तीन मुले 89
तीन मुले 90
तीन मुले 91
तीन मुले 92
तीन मुले 93
तीन मुले 94
तीन मुले 95
तीन मुले 96
तीन मुले 97
तीन मुले 98
तीन मुले 99
तीन मुले 100
तीन मुले 101
तीन मुले 102
तीन मुले 103
तीन मुले 104
तीन मुले 105
तीन मुले 106
तीन मुले 107
तीन मुले 108
तीन मुले 109
तीन मुले 110
तीन मुले 111
तीन मुले 112
तीन मुले 113
तीन मुले 114
तीन मुले 115
तीन मुले 116
तीन मुले 117
तीन मुले 118
तीन मुले 119
तीन मुले 120
तीन मुले 121
तीन मुले 122
तीन मुले 123
तीन मुले 124
तीन मुले 125
तीन मुले 126
तीन मुले 127
तीन मुले 128
तीन मुले 129
तीन मुले 130
तीन मुले 131
तीन मुले 132
तीन मुले 133
तीन मुले 134
तीन मुले 135
तीन मुले 136
तीन मुले 137
तीन मुले 138
तीन मुले 139
तीन मुले 140
तीन मुले 141
तीन मुले 142
तीन मुले 143
तीन मुले 144
तीन मुले 145
तीन मुले 146
तीन मुले 147
तीन मुले 148
तीन मुले 149
तीन मुले 150
तीन मुले 151
तीन मुले 152
तीन मुले 153
तीन मुले 154
तीन मुले 155
तीन मुले 156
तीन मुले 157
तीन मुले 158
तीन मुले 159
तीन मुले 160
तीन मुले 161
तीन मुले 162
तीन मुले 163