Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

तीन मुले 33

‘बाबा, नको मला ही श्रीमंती. श्रीमंत व्हायचा असेन तर मी स्वत:च्या श्रमाने, पराक्रमाने होईन. ही मिंधी श्रीमंती मला नको. त्या श्रीमंताची मुलगी मला शंभरदा हिणवील, पदोपदी माझ्या गरिबीची मला आठवण देईल. माझ्या डोक्यावर बसेल. ती मला गुलाम करील. ती मला पिंज-यातील पोपट बनवील. तिचे का माझ्यावर प्रेम आहे? ना आम्ही एकमेकांस पाहिले, ना एकमेकांची तोंडओळख. ती उद्या काय म्हणेल? लग्न म्हणजे का आईबापांची आवड? ज्यांची लग्ने लावायची त्यांना नको का विचारायला? त्या व्यापा-याने स्वत:च्या मुलीचा विचार तरी घेतला का? असे कसे हे लोक? हे लोक मुलाबाळांना चांगले खायला प्यायला देतात, कपडेलत्ते देतात, दागदागिने देतात, सारे लाड पुरवितात, परंतु मुलांचा आत्मा मारतात. त्यांच्या वृत्ती, त्यांचे मन नष्ट केले जाते. छे! मला नाही हे पसंत. हा माझाही अपमान आणि त्या मुलीचाही अपमान. उद्या त्या मुलीला मी आवडलो नाही तर? म्हणेल हा कोठून आला धटिंगण? हा कोठून आणला बाबांनी राक्षस? श्रीमंताच्या मुलींना नाजुक सुकुमार नवरे आवडत असतील. माझ्यासारखा थोडाच आवडेल?’

‘तुझ्यासारखेच आवडतात. श्रीमंतांच्या मुलींना, श्रीमंतांच्या बायकांना मोकळेपाणाने बोलता येत नाही. परंतु त्यांची मने कोणी पाहिली मंगा? मुलीचे काय? त्या व्यापा-याला जर तुला पाहून एकदम मोहिनी पडली तर त्याच्या मुलीला का पडणार नाही?  आणि मला तरी या सर्व गोष्टींत काही तरी ईश्वरी संकेत दिसतो. विधिघटना दिसते. माणसाने देवाच्या इच्छेविरुध्द जाऊ नये. अशाने भले होणार नाही.’

‘बाबा, तुम्ही काही म्हणा. परंतु माझे मन रुकार देऊ शकत नाही.’
‘पण का?’
‘काय सांगू तुम्हांला?’
‘सांग सा-या शंका, सा-या अडचणी.’

‘बाबा!’
‘काय बाळ?’
‘मंगाने स्वत:चे लग्न कधीच ठरविले आहे.’
‘कोणाच्या मुलीजवळ?’

‘माझ्या लहानपणच्या मैत्रिणीजवळ.’
‘ती मधुरी?’
‘हो.’

‘ती भिका-याची पोर?’
‘ती श्रीमंत मनाची थोर मुलगी.’
‘मंगा!’
‘काय बाबा?’

तीन मुले

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
तीन मुले 1
तीन मुले 2
तीन मुले 3
तीन मुले 4
तीन मुले 5
तीन मुले 6
तीन मुले 7
तीन मुले 8
तीन मुले 9
तीन मुले 10
तीन मुले 11
तीन मुले 12
तीन मुले 13
तीन मुले 14
तीन मुले 15
तीन मुले 16
तीन मुले 17
तीन मुले 18
तीन मुले 19
तीन मुले 20
तीन मुले 21
तीन मुले 22
तीन मुले 23
तीन मुले 24
तीन मुले 25
तीन मुले 26
तीन मुले 27
तीन मुले 28
तीन मुले 29
तीन मुले 30
तीन मुले 31
तीन मुले 32
तीन मुले 33
तीन मुले 34
तीन मुले 35
तीन मुले 36
तीन मुले 37
तीन मुले 38
तीन मुले 39
तीन मुले 40
तीन मुले 41
तीन मुले 42
तीन मुले 43
तीन मुले 44
तीन मुले 45
तीन मुले 46
तीन मुले 47
तीन मुले 48
तीन मुले 49
तीन मुले 50
तीन मुले 51
तीन मुले 52
तीन मुले 53
तीन मुले 54
तीन मुले 55
तीन मुले 56
तीन मुले 57
तीन मुले 58
तीन मुले 59
तीन मुले 60
तीन मुले 61
तीन मुले 62
तीन मुले 63
तीन मुले 64
तीन मुले 65
तीन मुले 66
तीन मुले 67
तीन मुले 68
तीन मुले 69
तीन मुले 70
तीन मुले 71
तीन मुले 72
तीन मुले 73
तीन मुले 74
तीन मुले 75
तीन मुले 76
तीन मुले 77
तीन मुले 78
तीन मुले 79
तीन मुले 80
तीन मुले 81
तीन मुले 82
तीन मुले 83
तीन मुले 84
तीन मुले 85
तीन मुले 86
तीन मुले 87
तीन मुले 88
तीन मुले 89
तीन मुले 90
तीन मुले 91
तीन मुले 92
तीन मुले 93
तीन मुले 94
तीन मुले 95
तीन मुले 96
तीन मुले 97
तीन मुले 98
तीन मुले 99
तीन मुले 100
तीन मुले 101
तीन मुले 102
तीन मुले 103
तीन मुले 104
तीन मुले 105
तीन मुले 106
तीन मुले 107
तीन मुले 108
तीन मुले 109
तीन मुले 110
तीन मुले 111
तीन मुले 112
तीन मुले 113
तीन मुले 114
तीन मुले 115
तीन मुले 116
तीन मुले 117
तीन मुले 118
तीन मुले 119
तीन मुले 120
तीन मुले 121
तीन मुले 122
तीन मुले 123
तीन मुले 124
तीन मुले 125
तीन मुले 126
तीन मुले 127
तीन मुले 128
तीन मुले 129
तीन मुले 130
तीन मुले 131
तीन मुले 132
तीन मुले 133
तीन मुले 134
तीन मुले 135
तीन मुले 136
तीन मुले 137
तीन मुले 138
तीन मुले 139
तीन मुले 140
तीन मुले 141
तीन मुले 142
तीन मुले 143
तीन मुले 144
तीन मुले 145
तीन मुले 146
तीन मुले 147
तीन मुले 148
तीन मुले 149
तीन मुले 150
तीन मुले 151
तीन मुले 152
तीन मुले 153
तीन मुले 154
तीन मुले 155
तीन मुले 156
तीन मुले 157
तीन मुले 158
तीन मुले 159
तीन मुले 160
तीन मुले 161
तीन मुले 162
तीन मुले 163