Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

तीन मुले 156

बुधा गेला. मधुरीने दार लावून घेतले. ती पडून राहिली. जणू मंगाच्या बाहुपाशात आपण आहोत असे तिला वाटे. ती त्या गोधडीची घडी करी व त्यावर डोके ठेवी. जणू मंगाच्या मांडीवरच डोके आहे. ती गोधडी शरीर फोडून आत भरावी, असे तिला वाटे. वेडी मधुरी! आणि एकदम थरारून ती उभी राहिली. मंगा आला असे तिला वाटले. येईल का मंगा? तिच्या अंगावर रोमांच उभे राहिले आणि आला तर? आला तर? तो काय म्हणेल? मधुरीवर रागावेल का? नाही रागावणार. मधुरी वाईट नाही. माझी ओढाताण तो जाणील. बुधा आमचा लहानपणाचा मित्र. आम्ही तिघे निराळी नाही; आम्ही तिघे एका बेलाचे त्रिफळ. पवित्र त्रिदळ. मधुरी पुन्हा ती गोधडी पांघरून पडून राहिली.

आणि इकडे मंगा शतविचारात दंग होता. मधुरी गोधडी पांघरून बसली असेल. माझ्या विचारात रंगली असेल. मला विसरली नाही. मधुरी. माझी मधुरी. अद्याप मी तिच्या जीवनात आहे. इत्यादी विचार तो करीत होता आणि ताप वाढत होता. तो गुपचूप पडून राहिला.

‘फार आहे ताप.’ म्हातारी म्हणाली.
मंगाने डोळे भरून तिच्याकडे पाहिले. बोलेना. त्याला बोलवत का नव्हते? की आपण बोलू लागलो म्हणजे भडभड सारे ओकून टाकू अशी त्याला भीती वाटे? तो बोलत नव्हता ही गोष्ट खरी.

दोन दिवस असेच गेले. आणि मग एके दिवशी तिसरे प्रहरी तो फार अशान्त व अस्वस्थ होता. म्हातारीही जरा घाबरली.
‘काय होते?’ तिने विचारले.
‘काय सांगू?’ तो म्हणाला.

त्याने म्हातारीकडे टक लावली. म्हातारीही पाहू लागली. कोणी बोलत नव्हते.
‘काय हवे? असे काय पाहता?'

‘काय सांगू? काय सांगू?’ एवढेच तो म्हणाला.
पुन्हा डोळे मिटून पडला. पुन्हा डोळे उघडले. म्हातारीकडे टक लावून पाहू लागला.
‘आजीबाई!’
‘काय?’

‘मी कोण?’
‘मला काय माहीत? सध्या तरी माझ्या घरातले आहात. सारे बरे होईल.’

‘मला ओळख आजी. ओळख, नीट बघ.’
‘तू का ओळखीचा आहेस माझ्या?’

‘हो. तुझा मी मंगा. आजी, तुम्हां सर्वांचा मी मंगा.’
‘मंगा? तूच मंगा?’

तीन मुले

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
तीन मुले 1
तीन मुले 2
तीन मुले 3
तीन मुले 4
तीन मुले 5
तीन मुले 6
तीन मुले 7
तीन मुले 8
तीन मुले 9
तीन मुले 10
तीन मुले 11
तीन मुले 12
तीन मुले 13
तीन मुले 14
तीन मुले 15
तीन मुले 16
तीन मुले 17
तीन मुले 18
तीन मुले 19
तीन मुले 20
तीन मुले 21
तीन मुले 22
तीन मुले 23
तीन मुले 24
तीन मुले 25
तीन मुले 26
तीन मुले 27
तीन मुले 28
तीन मुले 29
तीन मुले 30
तीन मुले 31
तीन मुले 32
तीन मुले 33
तीन मुले 34
तीन मुले 35
तीन मुले 36
तीन मुले 37
तीन मुले 38
तीन मुले 39
तीन मुले 40
तीन मुले 41
तीन मुले 42
तीन मुले 43
तीन मुले 44
तीन मुले 45
तीन मुले 46
तीन मुले 47
तीन मुले 48
तीन मुले 49
तीन मुले 50
तीन मुले 51
तीन मुले 52
तीन मुले 53
तीन मुले 54
तीन मुले 55
तीन मुले 56
तीन मुले 57
तीन मुले 58
तीन मुले 59
तीन मुले 60
तीन मुले 61
तीन मुले 62
तीन मुले 63
तीन मुले 64
तीन मुले 65
तीन मुले 66
तीन मुले 67
तीन मुले 68
तीन मुले 69
तीन मुले 70
तीन मुले 71
तीन मुले 72
तीन मुले 73
तीन मुले 74
तीन मुले 75
तीन मुले 76
तीन मुले 77
तीन मुले 78
तीन मुले 79
तीन मुले 80
तीन मुले 81
तीन मुले 82
तीन मुले 83
तीन मुले 84
तीन मुले 85
तीन मुले 86
तीन मुले 87
तीन मुले 88
तीन मुले 89
तीन मुले 90
तीन मुले 91
तीन मुले 92
तीन मुले 93
तीन मुले 94
तीन मुले 95
तीन मुले 96
तीन मुले 97
तीन मुले 98
तीन मुले 99
तीन मुले 100
तीन मुले 101
तीन मुले 102
तीन मुले 103
तीन मुले 104
तीन मुले 105
तीन मुले 106
तीन मुले 107
तीन मुले 108
तीन मुले 109
तीन मुले 110
तीन मुले 111
तीन मुले 112
तीन मुले 113
तीन मुले 114
तीन मुले 115
तीन मुले 116
तीन मुले 117
तीन मुले 118
तीन मुले 119
तीन मुले 120
तीन मुले 121
तीन मुले 122
तीन मुले 123
तीन मुले 124
तीन मुले 125
तीन मुले 126
तीन मुले 127
तीन मुले 128
तीन मुले 129
तीन मुले 130
तीन मुले 131
तीन मुले 132
तीन मुले 133
तीन मुले 134
तीन मुले 135
तीन मुले 136
तीन मुले 137
तीन मुले 138
तीन मुले 139
तीन मुले 140
तीन मुले 141
तीन मुले 142
तीन मुले 143
तीन मुले 144
तीन मुले 145
तीन मुले 146
तीन मुले 147
तीन मुले 148
तीन मुले 149
तीन मुले 150
तीन मुले 151
तीन मुले 152
तीन मुले 153
तीन मुले 154
तीन मुले 155
तीन मुले 156
तीन मुले 157
तीन मुले 158
तीन मुले 159
तीन मुले 160
तीन मुले 161
तीन मुले 162
तीन मुले 163