Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

तीन मुले 71

का तू कर्मयोग शिकवीत आहेस? सात्त्वि कर्मयोगी कसा असावा ते का तू सांगत आहेस? मानवांनो, भरती असो, ओहोटी असो, मी सदैव माझ्या कर्मात रमलेला आहे. सुखदु:ख विसरून मी माझ कार्य करीत आहे. माझे स्मरण करा व तुम्हीही असेच झगडत राहा. सुख वा दु:ख, जय वा पराजय, कर्म करीत राहा, असे का तुला शिकवावयाचे आहे?

समुद्र, तुझी गर्जना ऐकिली की हृदय गंभीर होते. तुझ्या गर्जनचा अर्थ समजला नाही. तरीही शरीरातील अणुरेणू नाचतो. तुझ्यात काय जादू आहे. कळत नाही. तुझे वर्णन कसे करावे ते कळत नाही. तू परमेश्वराचे प्रतीक आहेस. अनंत ईश्वराचे तू सिंहासन आहेस. लहान होडया परंतु निर्भयपणे तुझ्या वक्ष:स्थळावर त्या नाचत असतात. तू त्यांना खेळवतोस, डोलवतोस, एखादे वेळेस रागावतोस व त्यांच्या थोबाडीतही मारतोस. तुला खारट म्हणू की गोड म्हणू! खारट म्हणावे तर तुझ्याच पाण्याचे होणारे ढग गोड पाण्याची वृष्टी करतात. तू आपला खारेपणा स्वत:जवळ ठेवतोस व मधुरता जगाला देऊन टाकतोस. असे का आहे?

तुला पाहून तो मंगा उगीच नसे शत विचारांत रममाण होत! लहानपणापासून त्याला तुझे वेड. लहानपणापासून तुझा छंद. हृदयसिंधू भरून आला की तुझ्याकडे धाव घेई. अपरंपार शोक असो वा अपार आनंद असो, भावना उचंबळल्या की शांत करावयास मंगा तुझ्याकडे यावयाचा. किती त्याला तुझे आकर्षण! रात्री सारी सृष्टी शांत असावी. सारे गोड झोपेत असावेत, आणि मंगाने तुला भेटायला यावे! या टेकडीवर बसून तुझ्याकडे घटकान् घटका त्याने बघत राहावे. असे कितीदा तरी होत असे. तुला पाहून काय वाटे त्याला! तुझी हाक त्याच्या हृदयाला का अधिक समजे?

मंगा समुद्रावर आला म्हणजे समुद्र त्याच्याजवळ कधी गोड गोष्टी सांगे. कधी भेसूर भीषण कथा सांगे. मंगा, मी दुष्ट आहे. येऊ नका माझ्याजवळ. मी फसव्या आहे. मुलासारखा क्षणभर हसतो, परंतु दुस-या क्षणी अक्राळ विक्राळ राक्षस मी होतो. मी चंचल आहे. केव्हा काय करीन त्याचा नेम नाही. माझ्याजवळ याल तर मराल, मराल, असे मी सांगत असतो. मी मृत्यूची गाणी गात असतो आणि खरे म्हटले तर मंगा या जगात शेवटी मरण आहे. या माणसांच्या धडपडी पाहून कधी कधी मी हसतो. कोण ते त्यांचे अहंकार. बुडबुडे बेटे. अरे, मी हजारो वर्षे खेळ पाहून राहिली आहे. सर्वांची मरणे मी पाहून राहिलो आहे. मोठमोठे ऋषिमहर्षी, ज्ञानी, तत्त्वज्ञानी, शास्त्रज्ञ, कवी कोठे आहेत ते! सारे गेले. मोठमोठे राजेमहाराजे, त्यांची ती विशाल नगरे, प्रचंड राजे, ते वैभव, ते हत्ती-घोडे-कोठे आहेत सारे? कोठे आहेत कौरवपांडव? कोठे आहेत रामकृष्ण? कोठे गेले ५३ कोटी यादव, १८ पद्मे वानर? कोठे आहे सोन्याची लंका? तो चौदा चौकडयांचा रावण? कोठे आहे तो अशोक, कोठे आहे समुद्रगुप्त? कोठे आहे ते महान् ग्रीक राष्ट्र, कोठे आहे मिसर? कोठे आहे रोम? कोठे आहे इस्तंबूल? सारे क्षणभर गर्जतात, दुस-या क्षणी नष्ट होतात. अनेक संस्कृती उदयास आल्या व अस्तास गेल्या. एकाचे मरण व दुस-याचा जन्म. मंगा, असा हा भीषण खेळ चालला आहे. परंतु मानवाला भान नाही. मी खदाखदा हसतो. पोट धरून हसतो. मोठमोठी गलबते बांधून ऐटीने माझ्या छातीवरून जाऊ पाहतात. मी त्यांना जाऊ देतो. हा अहंकारी मानव घमेंड करू लागतो, पाहा, मी समुद्रावर विजय मिळविला. या समुद्राला तुडवून मी जात आहे. परंतु एखादे वेळेस मी त्याला धोक्याची सूचना देतो, अरे बुडबुडया, फार नको ऐट, ही जाणीव करून देतो.

तीन मुले

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
तीन मुले 1
तीन मुले 2
तीन मुले 3
तीन मुले 4
तीन मुले 5
तीन मुले 6
तीन मुले 7
तीन मुले 8
तीन मुले 9
तीन मुले 10
तीन मुले 11
तीन मुले 12
तीन मुले 13
तीन मुले 14
तीन मुले 15
तीन मुले 16
तीन मुले 17
तीन मुले 18
तीन मुले 19
तीन मुले 20
तीन मुले 21
तीन मुले 22
तीन मुले 23
तीन मुले 24
तीन मुले 25
तीन मुले 26
तीन मुले 27
तीन मुले 28
तीन मुले 29
तीन मुले 30
तीन मुले 31
तीन मुले 32
तीन मुले 33
तीन मुले 34
तीन मुले 35
तीन मुले 36
तीन मुले 37
तीन मुले 38
तीन मुले 39
तीन मुले 40
तीन मुले 41
तीन मुले 42
तीन मुले 43
तीन मुले 44
तीन मुले 45
तीन मुले 46
तीन मुले 47
तीन मुले 48
तीन मुले 49
तीन मुले 50
तीन मुले 51
तीन मुले 52
तीन मुले 53
तीन मुले 54
तीन मुले 55
तीन मुले 56
तीन मुले 57
तीन मुले 58
तीन मुले 59
तीन मुले 60
तीन मुले 61
तीन मुले 62
तीन मुले 63
तीन मुले 64
तीन मुले 65
तीन मुले 66
तीन मुले 67
तीन मुले 68
तीन मुले 69
तीन मुले 70
तीन मुले 71
तीन मुले 72
तीन मुले 73
तीन मुले 74
तीन मुले 75
तीन मुले 76
तीन मुले 77
तीन मुले 78
तीन मुले 79
तीन मुले 80
तीन मुले 81
तीन मुले 82
तीन मुले 83
तीन मुले 84
तीन मुले 85
तीन मुले 86
तीन मुले 87
तीन मुले 88
तीन मुले 89
तीन मुले 90
तीन मुले 91
तीन मुले 92
तीन मुले 93
तीन मुले 94
तीन मुले 95
तीन मुले 96
तीन मुले 97
तीन मुले 98
तीन मुले 99
तीन मुले 100
तीन मुले 101
तीन मुले 102
तीन मुले 103
तीन मुले 104
तीन मुले 105
तीन मुले 106
तीन मुले 107
तीन मुले 108
तीन मुले 109
तीन मुले 110
तीन मुले 111
तीन मुले 112
तीन मुले 113
तीन मुले 114
तीन मुले 115
तीन मुले 116
तीन मुले 117
तीन मुले 118
तीन मुले 119
तीन मुले 120
तीन मुले 121
तीन मुले 122
तीन मुले 123
तीन मुले 124
तीन मुले 125
तीन मुले 126
तीन मुले 127
तीन मुले 128
तीन मुले 129
तीन मुले 130
तीन मुले 131
तीन मुले 132
तीन मुले 133
तीन मुले 134
तीन मुले 135
तीन मुले 136
तीन मुले 137
तीन मुले 138
तीन मुले 139
तीन मुले 140
तीन मुले 141
तीन मुले 142
तीन मुले 143
तीन मुले 144
तीन मुले 145
तीन मुले 146
तीन मुले 147
तीन मुले 148
तीन मुले 149
तीन मुले 150
तीन मुले 151
तीन मुले 152
तीन मुले 153
तीन मुले 154
तीन मुले 155
तीन मुले 156
तीन मुले 157
तीन मुले 158
तीन मुले 159
तीन मुले 160
तीन मुले 161
तीन मुले 162
तीन मुले 163