Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

तीन मुले 143

‘कोठे निजू.’
‘अंथरूण घालून देतो.’

‘तुझ्या मांडीवर निजू दे.’
‘मग मी वल्हे कसे मारू?’

‘थोडा वेळ वल्हे थांबू दे. समुद्र बुडवणार नाही. घे मला जवळ घे घे घे. क्षणभरी तरी माझे डोके तू आपल्या मांडीवर ठेव. मी का इतकी पापी आहे? किती रे दुष्ट? तुला मी तुरुंगात ठेवले आणि घरी मी रडत होते. जणू माझा प्राणच मी तुरुंगात ठेवला होता. मी तुझ्यापासून जणू निराळी नव्हते. मंगा, मला दुष्ट नको मानू, राक्षशीण नको मानू.’

लाटांचे तुषार उडत होते. नाव नाचत होती. आणि राजकन्येने आपले मस्तक मंगाच्या मांडीवर ठेविले होते. आणि त्याने तिचे केस सारखे केले. तिच्या कपाळावर त्याने आपला हात ठेवला. सभोवती सागराची प्रचंउ हालचाल चालली होती. त्या दोन शांत जीवांच्या हृदयांतही भावनाकल्लोळ उचंबळला होता.

‘राजकन्ये, तुला अंथरूण घालून देतो. तू नीट नीज.’
‘द्या घालून.’

मंगाने शय्या तयार केली आण राजकन्या निजली. खरोखर तिला झोप लागली. मंगा जागा होता. तो नाव नेत होता. काही वेळाने ती उठली.

‘आता तुम्ही निजा. तुम्ही थकले आहात.’
‘तू थकलीस की मला उठव.’
‘उठवीन.’

मंगा झोपला. राजकन्या नाव चालवत होती. रात्र झाली होती. आता अंधार होता. अनंत सागर पसरलेला. अनंत अंधार पसरलेला. मधूनमधून समुद्रातून जाळ उठलेला दिसे. लाटातून ज्वाला पेटलेल्या दिसत. समुद्राचा फेस चमके. राजकन्येच्या डोळयांसमोर निराशा होती. ती काही तरी विचार करीत होती. तिच्या अंगावर दागिने होते. सोन्या-मोत्यांचे दागिने. जणू ती विवाहासाठी नटलेली होती. ती मंगाकडे पाही, पुन्हा डोळे मिटी असे चालले होते. शेवटी तिने आपले सारे दागिने तेथे त्याच्या पायाशी काढून ठेविले. मंगाला तिने प्रेममय प्रणाम केला. पोट भरून त्याला शेवटचे पाहिले. नंतर तिने नावेतून समुद्रात हळूच बुडी घेतली. तिने आपले जीवन सागराला अर्पण केले. सागराला की प्रेमसागराला?’

काही वेळाने मंगा जागा झाला, तो राजकन्या नाही. कोठे गेली राजकन्या? ते दागिने त्याच्या पायाशी होते, तिने समुद्रात उडी टाकली हे त्याच्या लक्षात आले. तो खिन्न झाला. काय करावे ते त्याला सुचेना. तो शून्य मनाने बसला. नाव लाटांवर खेळत होती. आपण तरी सुरक्षित जाऊ का? कोठे आहे आपला देश? ही लहानशी नाव टिकेल का? वादळ उठले तर ती बुडेल. लहान नाव कशी टिकणार?

तीन मुले

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
तीन मुले 1
तीन मुले 2
तीन मुले 3
तीन मुले 4
तीन मुले 5
तीन मुले 6
तीन मुले 7
तीन मुले 8
तीन मुले 9
तीन मुले 10
तीन मुले 11
तीन मुले 12
तीन मुले 13
तीन मुले 14
तीन मुले 15
तीन मुले 16
तीन मुले 17
तीन मुले 18
तीन मुले 19
तीन मुले 20
तीन मुले 21
तीन मुले 22
तीन मुले 23
तीन मुले 24
तीन मुले 25
तीन मुले 26
तीन मुले 27
तीन मुले 28
तीन मुले 29
तीन मुले 30
तीन मुले 31
तीन मुले 32
तीन मुले 33
तीन मुले 34
तीन मुले 35
तीन मुले 36
तीन मुले 37
तीन मुले 38
तीन मुले 39
तीन मुले 40
तीन मुले 41
तीन मुले 42
तीन मुले 43
तीन मुले 44
तीन मुले 45
तीन मुले 46
तीन मुले 47
तीन मुले 48
तीन मुले 49
तीन मुले 50
तीन मुले 51
तीन मुले 52
तीन मुले 53
तीन मुले 54
तीन मुले 55
तीन मुले 56
तीन मुले 57
तीन मुले 58
तीन मुले 59
तीन मुले 60
तीन मुले 61
तीन मुले 62
तीन मुले 63
तीन मुले 64
तीन मुले 65
तीन मुले 66
तीन मुले 67
तीन मुले 68
तीन मुले 69
तीन मुले 70
तीन मुले 71
तीन मुले 72
तीन मुले 73
तीन मुले 74
तीन मुले 75
तीन मुले 76
तीन मुले 77
तीन मुले 78
तीन मुले 79
तीन मुले 80
तीन मुले 81
तीन मुले 82
तीन मुले 83
तीन मुले 84
तीन मुले 85
तीन मुले 86
तीन मुले 87
तीन मुले 88
तीन मुले 89
तीन मुले 90
तीन मुले 91
तीन मुले 92
तीन मुले 93
तीन मुले 94
तीन मुले 95
तीन मुले 96
तीन मुले 97
तीन मुले 98
तीन मुले 99
तीन मुले 100
तीन मुले 101
तीन मुले 102
तीन मुले 103
तीन मुले 104
तीन मुले 105
तीन मुले 106
तीन मुले 107
तीन मुले 108
तीन मुले 109
तीन मुले 110
तीन मुले 111
तीन मुले 112
तीन मुले 113
तीन मुले 114
तीन मुले 115
तीन मुले 116
तीन मुले 117
तीन मुले 118
तीन मुले 119
तीन मुले 120
तीन मुले 121
तीन मुले 122
तीन मुले 123
तीन मुले 124
तीन मुले 125
तीन मुले 126
तीन मुले 127
तीन मुले 128
तीन मुले 129
तीन मुले 130
तीन मुले 131
तीन मुले 132
तीन मुले 133
तीन मुले 134
तीन मुले 135
तीन मुले 136
तीन मुले 137
तीन मुले 138
तीन मुले 139
तीन मुले 140
तीन मुले 141
तीन मुले 142
तीन मुले 143
तीन मुले 144
तीन मुले 145
तीन मुले 146
तीन मुले 147
तीन मुले 148
तीन मुले 149
तीन मुले 150
तीन मुले 151
तीन मुले 152
तीन मुले 153
तीन मुले 154
तीन मुले 155
तीन मुले 156
तीन मुले 157
तीन मुले 158
तीन मुले 159
तीन मुले 160
तीन मुले 161
तीन मुले 162
तीन मुले 163