Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

तीन मुले 142

‘मंगा, माझी कीव कर. मनुष्याची निराशा करणे महापाप आहे. मी क्रूर झाले, माणूसघाणी झाले तर त्याचे पाप तुला लागेल.’
‘राजकन्ये, माझा काय इलाज आहे? मधुरीला मी विसरू शकत नाही. माझी मुलेबाळे रोज समुद्रावर येऊन माझी वाट पहात असतील. घरी खायला नसेल. अडचणी असतील. मधुरीने हाय घेतली असेल. तू माझी रवानगी कर. माझा, मुलाबाळांचा दुवा घे.’

‘बरे, मी विचार करीन.’
‘मधुरीचे प्रेम तुला जिंकून घेवो.’
राजकन्या गेली. ती एके दिवशी राजाला म्हणाली,
‘बाबा, मंगाचे मजवर प्रेम आहे.’

‘तो फसवील.’
‘फसवणार नाही. परंतु त्याचे म्हणणे एवढेच की, एकदा घरी जाऊन येऊ दे. सर्वांचा निरोप घेऊन येऊ दे. जाऊ दे ना बाबा त्याला?’

‘एकदा गेला की कसचा येतो?’
‘मीही जाते त्याच्याबरोबर. आम्ही दोघे परत येऊ. नाही तरी त्याच्या शिवाय माझ्या जीवनाला अर्थ नाही, आलो परत तर आलो. नाही तर मी तिकडेच राहील. जेथून त्याचे दर्शन घेता येईल अशा ठिकाणी राहीन. जाऊ का बाबा?’

‘मी काय सांगू? तुझ्या मनाला ज्याने समाधान वाटेल ते कर.’
‘बाबा, एका लहानशा होडीत बसून आम्ही जाऊ. तरायचे असेल तर देव आम्हांला तारील. मारायचे असेल तर एकदम मारील. तुम्ही नाही म्हणू नका.’

‘जशी तुझी इच्छा.’
आणि मगा तुरुंगातून बाहेर आला. राजकन्येने सर्वांचा निरोप घेतला. समुद्रतीरावर एक सुंदर होडी तयार करण्यात आली. तिला लहानसे शीड होते. त्या होडीत अन्नसामग्री होती. फळफळावळ थोडे फार होते. लहानशा होडीत जेवढी व्यवस्था करण्यासारखी होती तेवढी केली गेली आणि राजकन्या सुंदर वस्त्र नेसून अलंकारांनी नटून नवरीप्रमाणे उभी होती. तीरावर हजारो स्त्रीपुरुष जमले होते. राजकन्येने सर्वांचा निरोप घेतला. मंगाचा तिने हात धरला. होडीत बसली दोघे. तिने वल्हे हाती घेतले. निघाली होडी. अनंत समुद्रावर ती लहानशी नाव निघाली. ती टिकणार का बुडणार? देवाला माहीत!

होडी डोळ्यांआड होईपर्यंत लोक तीरावर होते. राजकन्येचे लक्ष आता कोठेच नव्हते. ती डोळे मिटून वल्हे मारीत होती. ती थकली. हात गाळून पडणार असे तिला वाटले. ती बोलली नाही.

‘मंगा!’
‘काय?’
‘मला पाण्यात लोटून दे. आणि या समुद्राच्या लाटांनी माझी समाधी बांध. तुझ्या हाताने मला मरण दे. फेक मला पाण्यात.’

‘काय हे बोलतेस?’
‘मी खरे ते बोलते.’
‘तू थकली आहेस. नीज. मी वल्हे मारतो.’

तीन मुले

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
तीन मुले 1
तीन मुले 2
तीन मुले 3
तीन मुले 4
तीन मुले 5
तीन मुले 6
तीन मुले 7
तीन मुले 8
तीन मुले 9
तीन मुले 10
तीन मुले 11
तीन मुले 12
तीन मुले 13
तीन मुले 14
तीन मुले 15
तीन मुले 16
तीन मुले 17
तीन मुले 18
तीन मुले 19
तीन मुले 20
तीन मुले 21
तीन मुले 22
तीन मुले 23
तीन मुले 24
तीन मुले 25
तीन मुले 26
तीन मुले 27
तीन मुले 28
तीन मुले 29
तीन मुले 30
तीन मुले 31
तीन मुले 32
तीन मुले 33
तीन मुले 34
तीन मुले 35
तीन मुले 36
तीन मुले 37
तीन मुले 38
तीन मुले 39
तीन मुले 40
तीन मुले 41
तीन मुले 42
तीन मुले 43
तीन मुले 44
तीन मुले 45
तीन मुले 46
तीन मुले 47
तीन मुले 48
तीन मुले 49
तीन मुले 50
तीन मुले 51
तीन मुले 52
तीन मुले 53
तीन मुले 54
तीन मुले 55
तीन मुले 56
तीन मुले 57
तीन मुले 58
तीन मुले 59
तीन मुले 60
तीन मुले 61
तीन मुले 62
तीन मुले 63
तीन मुले 64
तीन मुले 65
तीन मुले 66
तीन मुले 67
तीन मुले 68
तीन मुले 69
तीन मुले 70
तीन मुले 71
तीन मुले 72
तीन मुले 73
तीन मुले 74
तीन मुले 75
तीन मुले 76
तीन मुले 77
तीन मुले 78
तीन मुले 79
तीन मुले 80
तीन मुले 81
तीन मुले 82
तीन मुले 83
तीन मुले 84
तीन मुले 85
तीन मुले 86
तीन मुले 87
तीन मुले 88
तीन मुले 89
तीन मुले 90
तीन मुले 91
तीन मुले 92
तीन मुले 93
तीन मुले 94
तीन मुले 95
तीन मुले 96
तीन मुले 97
तीन मुले 98
तीन मुले 99
तीन मुले 100
तीन मुले 101
तीन मुले 102
तीन मुले 103
तीन मुले 104
तीन मुले 105
तीन मुले 106
तीन मुले 107
तीन मुले 108
तीन मुले 109
तीन मुले 110
तीन मुले 111
तीन मुले 112
तीन मुले 113
तीन मुले 114
तीन मुले 115
तीन मुले 116
तीन मुले 117
तीन मुले 118
तीन मुले 119
तीन मुले 120
तीन मुले 121
तीन मुले 122
तीन मुले 123
तीन मुले 124
तीन मुले 125
तीन मुले 126
तीन मुले 127
तीन मुले 128
तीन मुले 129
तीन मुले 130
तीन मुले 131
तीन मुले 132
तीन मुले 133
तीन मुले 134
तीन मुले 135
तीन मुले 136
तीन मुले 137
तीन मुले 138
तीन मुले 139
तीन मुले 140
तीन मुले 141
तीन मुले 142
तीन मुले 143
तीन मुले 144
तीन मुले 145
तीन मुले 146
तीन मुले 147
तीन मुले 148
तीन मुले 149
तीन मुले 150
तीन मुले 151
तीन मुले 152
तीन मुले 153
तीन मुले 154
तीन मुले 155
तीन मुले 156
तीन मुले 157
तीन मुले 158
तीन मुले 159
तीन मुले 160
तीन मुले 161
तीन मुले 162
तीन मुले 163