Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

तीन मुले 135

‘मधुरी, तुला आनंद आहे ना? रुखरुख नाही ना?’
‘असे वाटते. त्यातून देव जाणे.’

‘माझी मधुरी आनंदी राहो. असे म्हणून बुधाने तिचा हात जवळ घेतला.’
बुधाने मधुरीचे एक मोठे चित्र रंगविले. ते दिवाणखान्यात मध्यभागी टांगले. त्याच्या हृदयाच्या दिवाणखान्यात तर ती कधीचीच होती. बुधा आता गाणे-बजावणे शिकू लागला. मुलेही शिकू लागली. सोन्याचा आवाज गोड होता. तो चांगला गाणारा होईल असे वाटू लागले.

आनंदात दिवस चालले होते आणि त्या आनंदात भर पडणार होती. मधुरीला नवीन बाळ होणार होते. बुधा हर्षला होता. त्याला
थोडी काळजीही वाटे. तो मधुरीला तिची इच्छा विचारी. ती हसे व म्हणे,
‘बुधा, तू वेडा आहेस.’

‘का? असे का म्हणतेस?’
‘अरे, पहिल्या बाळंतपणाला डोहाळे नि बिहाळे. नेहमी सुरु झाले की का कोणी विचारतो?’

‘परंतु माझ्या घरातले तुझे पहिलेच बाळंतपण. मधुरी, तुला नाही का यांचा आनंद होत? खरे सांग.’
‘होतो हो, बुधा.’
‘मग सांग तुझी इच्छा.’

‘माझ्या इच्छा तूच ओळख व पु-या कर.’
‘मला कसे काय कळणार तुझ्या मनातील?’
‘प्रेमाला सारे कळते. प्रेम सर्वज्ञ असते.’

‘मधुरी, उद्या पौर्णिमा आहे.’
‘मग?’
‘आपण नावेत बसून फिरायला जाऊ, येशील?’
‘माझ्या मनातलेच बोललास तू.’

आणि दुस-या दिवशी रात्री मधुरी व बुधा बाहेर पडली. मुले झोपली होती. एक सुंदर नाव सजविण्यात आली. तीत सुंदर गादी घालण्यात आली. मधुरी हळूहळू चालत होती. समुद्रकाठी दोघे आली.

तीन मुले

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
तीन मुले 1
तीन मुले 2
तीन मुले 3
तीन मुले 4
तीन मुले 5
तीन मुले 6
तीन मुले 7
तीन मुले 8
तीन मुले 9
तीन मुले 10
तीन मुले 11
तीन मुले 12
तीन मुले 13
तीन मुले 14
तीन मुले 15
तीन मुले 16
तीन मुले 17
तीन मुले 18
तीन मुले 19
तीन मुले 20
तीन मुले 21
तीन मुले 22
तीन मुले 23
तीन मुले 24
तीन मुले 25
तीन मुले 26
तीन मुले 27
तीन मुले 28
तीन मुले 29
तीन मुले 30
तीन मुले 31
तीन मुले 32
तीन मुले 33
तीन मुले 34
तीन मुले 35
तीन मुले 36
तीन मुले 37
तीन मुले 38
तीन मुले 39
तीन मुले 40
तीन मुले 41
तीन मुले 42
तीन मुले 43
तीन मुले 44
तीन मुले 45
तीन मुले 46
तीन मुले 47
तीन मुले 48
तीन मुले 49
तीन मुले 50
तीन मुले 51
तीन मुले 52
तीन मुले 53
तीन मुले 54
तीन मुले 55
तीन मुले 56
तीन मुले 57
तीन मुले 58
तीन मुले 59
तीन मुले 60
तीन मुले 61
तीन मुले 62
तीन मुले 63
तीन मुले 64
तीन मुले 65
तीन मुले 66
तीन मुले 67
तीन मुले 68
तीन मुले 69
तीन मुले 70
तीन मुले 71
तीन मुले 72
तीन मुले 73
तीन मुले 74
तीन मुले 75
तीन मुले 76
तीन मुले 77
तीन मुले 78
तीन मुले 79
तीन मुले 80
तीन मुले 81
तीन मुले 82
तीन मुले 83
तीन मुले 84
तीन मुले 85
तीन मुले 86
तीन मुले 87
तीन मुले 88
तीन मुले 89
तीन मुले 90
तीन मुले 91
तीन मुले 92
तीन मुले 93
तीन मुले 94
तीन मुले 95
तीन मुले 96
तीन मुले 97
तीन मुले 98
तीन मुले 99
तीन मुले 100
तीन मुले 101
तीन मुले 102
तीन मुले 103
तीन मुले 104
तीन मुले 105
तीन मुले 106
तीन मुले 107
तीन मुले 108
तीन मुले 109
तीन मुले 110
तीन मुले 111
तीन मुले 112
तीन मुले 113
तीन मुले 114
तीन मुले 115
तीन मुले 116
तीन मुले 117
तीन मुले 118
तीन मुले 119
तीन मुले 120
तीन मुले 121
तीन मुले 122
तीन मुले 123
तीन मुले 124
तीन मुले 125
तीन मुले 126
तीन मुले 127
तीन मुले 128
तीन मुले 129
तीन मुले 130
तीन मुले 131
तीन मुले 132
तीन मुले 133
तीन मुले 134
तीन मुले 135
तीन मुले 136
तीन मुले 137
तीन मुले 138
तीन मुले 139
तीन मुले 140
तीन मुले 141
तीन मुले 142
तीन मुले 143
तीन मुले 144
तीन मुले 145
तीन मुले 146
तीन मुले 147
तीन मुले 148
तीन मुले 149
तीन मुले 150
तीन मुले 151
तीन मुले 152
तीन मुले 153
तीन मुले 154
तीन मुले 155
तीन मुले 156
तीन मुले 157
तीन मुले 158
तीन मुले 159
तीन मुले 160
तीन मुले 161
तीन मुले 162
तीन मुले 163