Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

तीन मुले 15

‘आणि त्याने मागणी नाकारली तर’
‘तुम्ही मधुरीला विचारा.’
‘आणि तिनेही नकार दिला तर?’
‘तर माझी चित्रकला आहे. हे रंग आहेत. हे कुंचले आहेत. माझी मधुरी मी निर्मीन.’

पिता निघून गेला. मुलाला समजाविण्यासाठी आला होता. परंतु मुलानेच समजावून देऊन परत पाठविले. बुधा आपल्या खोलीत विचार करीत बसला. पिता आपल्या खोलीत विचार करीत बसला. शेवटी मधुरीच्या घरी जाऊन मागणी घालण्याचे बुधाच्या बापाने ठरविले आणि एके दिवशी त्याप्रमाणे तो खरोखरच गेला.

काय असेल ते असो, मधुरीचा बाप आज घरी होता. मधुरी जरा आजारी होती. ती पित्याची फारशी लाडकी नव्हती, तरीही तिच्या आग्रहामुळे आज तो कोठे कामधाम करावयास गेला नाही. बुधाचा बाप दिसताच तो एकदम उठला. त्याने स्वागत केले. नीट बैठक घातली. बुधाचा बाप बसला व जवळ थोडया अंतरावर मधुरीचा बाप बसला. बोलणे सुरु झाले.

‘आज घरी होतेत बरे झाले.’ बुधाचा बाप म्हणाला.
‘मधुरीला आज गोड वाटत नाही. जरा आजारी आहे. कामाला आज जाऊ नका म्हणाली. मुलीची जात; राहिलो.’ तो म्हणाला.
‘तुमची मुलगी काही आता लहान नाही.

‘तशी लहान नाही. परंतु आईबापांना लहानच. केव्हाच तिचे लग्न व्हायचे, परंतु अद्याप राहिले.’
‘यंदा करायचे आहे का?’
‘पाहू जमेल तसे. तिच्या कलानेच मी घेणार आहे.’

‘मुलांचा कल वेडावाकडाही असतो.’
‘आपण मोठी माणसे करतो ते तरी सारे कोठे शहाणपणाचे ठरते?’
‘माझा बुधाही लग्नाचा झाला आहे.’

‘तुम्ही मनात आणावयावा अवकाश. श्रीमंतांना काळजी नसते.’
‘काळजी सर्वांना आहे. जगात असा कोणीही नाही की ज्याला काळजी नाही. श्रीमंतांना त्यांच्यापरी काळज्या असतातच.’
‘श्रीमंतांच्या श्रीमंती काळज्या.’

तीन मुले

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
तीन मुले 1
तीन मुले 2
तीन मुले 3
तीन मुले 4
तीन मुले 5
तीन मुले 6
तीन मुले 7
तीन मुले 8
तीन मुले 9
तीन मुले 10
तीन मुले 11
तीन मुले 12
तीन मुले 13
तीन मुले 14
तीन मुले 15
तीन मुले 16
तीन मुले 17
तीन मुले 18
तीन मुले 19
तीन मुले 20
तीन मुले 21
तीन मुले 22
तीन मुले 23
तीन मुले 24
तीन मुले 25
तीन मुले 26
तीन मुले 27
तीन मुले 28
तीन मुले 29
तीन मुले 30
तीन मुले 31
तीन मुले 32
तीन मुले 33
तीन मुले 34
तीन मुले 35
तीन मुले 36
तीन मुले 37
तीन मुले 38
तीन मुले 39
तीन मुले 40
तीन मुले 41
तीन मुले 42
तीन मुले 43
तीन मुले 44
तीन मुले 45
तीन मुले 46
तीन मुले 47
तीन मुले 48
तीन मुले 49
तीन मुले 50
तीन मुले 51
तीन मुले 52
तीन मुले 53
तीन मुले 54
तीन मुले 55
तीन मुले 56
तीन मुले 57
तीन मुले 58
तीन मुले 59
तीन मुले 60
तीन मुले 61
तीन मुले 62
तीन मुले 63
तीन मुले 64
तीन मुले 65
तीन मुले 66
तीन मुले 67
तीन मुले 68
तीन मुले 69
तीन मुले 70
तीन मुले 71
तीन मुले 72
तीन मुले 73
तीन मुले 74
तीन मुले 75
तीन मुले 76
तीन मुले 77
तीन मुले 78
तीन मुले 79
तीन मुले 80
तीन मुले 81
तीन मुले 82
तीन मुले 83
तीन मुले 84
तीन मुले 85
तीन मुले 86
तीन मुले 87
तीन मुले 88
तीन मुले 89
तीन मुले 90
तीन मुले 91
तीन मुले 92
तीन मुले 93
तीन मुले 94
तीन मुले 95
तीन मुले 96
तीन मुले 97
तीन मुले 98
तीन मुले 99
तीन मुले 100
तीन मुले 101
तीन मुले 102
तीन मुले 103
तीन मुले 104
तीन मुले 105
तीन मुले 106
तीन मुले 107
तीन मुले 108
तीन मुले 109
तीन मुले 110
तीन मुले 111
तीन मुले 112
तीन मुले 113
तीन मुले 114
तीन मुले 115
तीन मुले 116
तीन मुले 117
तीन मुले 118
तीन मुले 119
तीन मुले 120
तीन मुले 121
तीन मुले 122
तीन मुले 123
तीन मुले 124
तीन मुले 125
तीन मुले 126
तीन मुले 127
तीन मुले 128
तीन मुले 129
तीन मुले 130
तीन मुले 131
तीन मुले 132
तीन मुले 133
तीन मुले 134
तीन मुले 135
तीन मुले 136
तीन मुले 137
तीन मुले 138
तीन मुले 139
तीन मुले 140
तीन मुले 141
तीन मुले 142
तीन मुले 143
तीन मुले 144
तीन मुले 145
तीन मुले 146
तीन मुले 147
तीन मुले 148
तीन मुले 149
तीन मुले 150
तीन मुले 151
तीन मुले 152
तीन मुले 153
तीन मुले 154
तीन मुले 155
तीन मुले 156
तीन मुले 157
तीन मुले 158
तीन मुले 159
तीन मुले 160
तीन मुले 161
तीन मुले 162
तीन मुले 163