Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

तीन मुले 61

अस्वस्थ मंगा
घरी आता फार ओढाताण असे. मंगाला ती पाहवत नसे. मधुरीला नेसू फाटके लुगडे होते. मुलांच्या अंगावर नीट कपडे नव्हते. दिवाळी जवळ येत होती; नवीन कपडे करायला पाहिजे होते. परंतु जवळ दिडकी नव्हती. मंगा खिन्न दिसे.

‘तू अलीकडे असा का दिसतोस?’ मधुरीने विचारले.
‘असा म्हणजे कसा?’ त्याने विचारिले.
‘सांग ना रे मंगा, काय होते तुला?’
‘मला काहीही होत नाही.’

‘मग चेहरा का असा? मुद्रा का दीनवाणी?’
‘आपण गरीब आहोत म्हणून.’

‘गरिबीची खंत मी कधी तरी मानली का? मला नाही हो कसला सोस. नकोत उंची वस्त्रे, नकोत दागदागिने. आपण गरीब आहोत हेच बरे. त्यामुळे तू माझ्याजवळ आहेस.’

‘गरिबीमुळे तर आपण दूर जातो. दिवसभर तुझ्यापासून दूर राहावे लागते. मुलाबाळांपासून दूर. त्यांच्याजवळ बसता येत नाही. त्यांना खेळवता येत नाही, फिरायला नेता येत नाही. येऊन जाऊन रात्री दोन शब्द तुझ्याजवळ बोलायचे. आता दिवाळी येणार. आपल्या मुलांना ना नीट खायला ना काही अंगाखांद्यावर! मला वाईट वाटते. दिवसभर मी काम करतो, परंतु काय उपयोग?’

‘उगीच असे मनाला लावून घेऊ नकोस. मुले माझी गुणाची आहेत. इवलासासुध्दा हट्ट घेत नाहीत. मंगा, आपण आनंदी राहू. समाधानाने राहू.’

‘तुझ्यासाठी मी मधुरी वरवर हसतो. परंतु मनात वाईट वाटल्याशिवाय राहात नाही. तू बुधाजवळ लग्न लावतीस तर किती सुखात असतीस. कशाला तोटा पडला नसता. पलंगावर पडली असतीस. मच्छरदाणी लाविली असतीस. गाद्यागिर्धांवर लोळतीस. सोन्यामोत्यांनी नटतीस. गडीमाणसे घरी असती. गाडीघोडा असता. चांगले खायला, चांगले प्यायला. भांडी घासावी लागली नसती, हात असे राकट नसते झाले. दुस-याचे दळणकांडण करुन तुझ्या हातांना असे घट्टे पडले नसते. केसांना तेले लावली असतीस. अंगाला उटणे लाविली असतीस. शृंगारसाज केला असतास. मुलाबाळांचे लाड करतीस. त्यांना नटवतीस. त्यांच्या पाळण्यावर खेळणी लावली असतीस. कधी कंटाळतीस तर हवा खायला दुस-या गावी जातीस. परंतु मंगाजवळ लग्न लावलेस. तीच झोपडी. तीच भाकरी. तीच रोज उठूनची ददात. तीच चिंधी नेसायला, तीच भाजी खायला. कंटाळली असशील तू मुलांना घरी ठेवून तुला कामाला जावे लागते. मधुरी, तुला सर्व गोष्टींचे वाईट वाटते. आज आपले लग्न होऊन पाचसहा वर्षे झाली. परंतु इतके वाईट पूर्वी वाटत नसे. अलीकडे मला भडभडून येते. तुझे कष्ट मला पाहवत नाहीत. आपल्या प्रिय माणसास कष्ट पडू नयेत असे आपणास वाटत असते. मला तर तुझे कष्ट करता येत नाहीत. तू पोराबाळांचे करशील. की माझी सेवा करशील? दमून जातेस तू. पूर्वीचा तजेलां तुझ्या चेह-यावर नाही. तू सुकून गेल्यासारखी दिसतेस. मधुरी, मी जाऊ का कोठे? जाऊ कोठे तरी लांब प्रवासाला? वाटते की देशांतर करावे, व्यापार करावा. धनदौलत मिळवावी आणि मधुरीला सुखाच्या स्वर्गांत ठेवावे.’

तीन मुले

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
तीन मुले 1
तीन मुले 2
तीन मुले 3
तीन मुले 4
तीन मुले 5
तीन मुले 6
तीन मुले 7
तीन मुले 8
तीन मुले 9
तीन मुले 10
तीन मुले 11
तीन मुले 12
तीन मुले 13
तीन मुले 14
तीन मुले 15
तीन मुले 16
तीन मुले 17
तीन मुले 18
तीन मुले 19
तीन मुले 20
तीन मुले 21
तीन मुले 22
तीन मुले 23
तीन मुले 24
तीन मुले 25
तीन मुले 26
तीन मुले 27
तीन मुले 28
तीन मुले 29
तीन मुले 30
तीन मुले 31
तीन मुले 32
तीन मुले 33
तीन मुले 34
तीन मुले 35
तीन मुले 36
तीन मुले 37
तीन मुले 38
तीन मुले 39
तीन मुले 40
तीन मुले 41
तीन मुले 42
तीन मुले 43
तीन मुले 44
तीन मुले 45
तीन मुले 46
तीन मुले 47
तीन मुले 48
तीन मुले 49
तीन मुले 50
तीन मुले 51
तीन मुले 52
तीन मुले 53
तीन मुले 54
तीन मुले 55
तीन मुले 56
तीन मुले 57
तीन मुले 58
तीन मुले 59
तीन मुले 60
तीन मुले 61
तीन मुले 62
तीन मुले 63
तीन मुले 64
तीन मुले 65
तीन मुले 66
तीन मुले 67
तीन मुले 68
तीन मुले 69
तीन मुले 70
तीन मुले 71
तीन मुले 72
तीन मुले 73
तीन मुले 74
तीन मुले 75
तीन मुले 76
तीन मुले 77
तीन मुले 78
तीन मुले 79
तीन मुले 80
तीन मुले 81
तीन मुले 82
तीन मुले 83
तीन मुले 84
तीन मुले 85
तीन मुले 86
तीन मुले 87
तीन मुले 88
तीन मुले 89
तीन मुले 90
तीन मुले 91
तीन मुले 92
तीन मुले 93
तीन मुले 94
तीन मुले 95
तीन मुले 96
तीन मुले 97
तीन मुले 98
तीन मुले 99
तीन मुले 100
तीन मुले 101
तीन मुले 102
तीन मुले 103
तीन मुले 104
तीन मुले 105
तीन मुले 106
तीन मुले 107
तीन मुले 108
तीन मुले 109
तीन मुले 110
तीन मुले 111
तीन मुले 112
तीन मुले 113
तीन मुले 114
तीन मुले 115
तीन मुले 116
तीन मुले 117
तीन मुले 118
तीन मुले 119
तीन मुले 120
तीन मुले 121
तीन मुले 122
तीन मुले 123
तीन मुले 124
तीन मुले 125
तीन मुले 126
तीन मुले 127
तीन मुले 128
तीन मुले 129
तीन मुले 130
तीन मुले 131
तीन मुले 132
तीन मुले 133
तीन मुले 134
तीन मुले 135
तीन मुले 136
तीन मुले 137
तीन मुले 138
तीन मुले 139
तीन मुले 140
तीन मुले 141
तीन मुले 142
तीन मुले 143
तीन मुले 144
तीन मुले 145
तीन मुले 146
तीन मुले 147
तीन मुले 148
तीन मुले 149
तीन मुले 150
तीन मुले 151
तीन मुले 152
तीन मुले 153
तीन मुले 154
तीन मुले 155
तीन मुले 156
तीन मुले 157
तीन मुले 158
तीन मुले 159
तीन मुले 160
तीन मुले 161
तीन मुले 162
तीन मुले 163