Android app on Google Play

 

तीन मुले 64

‘मला माहीत नाही.’
‘मंगा, घाबरु नकोस. बाबा दुष्ट नाहीत. मी जातो. मला जाऊ दे.’
‘मीही येतो तुझ्याबरोबर.’
‘नको बुधा, मला एकटयालाच जाऊ दे.’
‘जा तर.'

मंगा निघाला. तो सारखे मागे पाही. कोणी येत नाही असे पाहिल्यावर त्याच्या जिवात जीव येई. तो घाबरला होता. कसा तरी आला घरी. येऊन एकदम दारात पडला. मधुरी जागी होती. ती बाहेर आली. तेथे मंगा घामाघूम होऊन पडला होता. ती घाबरली. परंतु ती धीराची होती. तिने मंगाच्या डोक्यावर पाणी ओतले. डोके पुसून तिने मांडीवर घेतले. पदराने ती वारा घालू लागली. थोडया वेळाने मंगा शुध्दीवर आला.

‘आत येतोस ना राजा?’
‘ने. हात धरुन उठव मला.’
मधुरीने त्याला हात धरुन आत नेले. अंथरुणावर तिने त्याला निजवले. त्याचा सर्व घाम तिने पुसला. त्याला बरे वाटले. तरी अद्याप तो बोलत नव्हता.

‘मंगा काय रे झाले?’
‘मी घाबरलो.’
‘कशामुळे?’
‘मला भूत दिसले आज.’
‘भूत?’
‘हो.’

‘कोठे दिसले?’
‘टेकडीवर’
‘मंगा, तुला सांगितले होते की टेकडीवर जाऊ नकोस म्हणून. तू का गेलास?’
‘तुला माहीत होते टेकडीवर भूत दिसते असे?’

‘हो.’
‘कोणी सांगितले?’
‘बुधाने.’
‘हो.’

तीन मुले

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
तीन मुले 1
तीन मुले 2
तीन मुले 3
तीन मुले 4
तीन मुले 5
तीन मुले 6
तीन मुले 7
तीन मुले 8
तीन मुले 9
तीन मुले 10
तीन मुले 11
तीन मुले 12
तीन मुले 13
तीन मुले 14
तीन मुले 15
तीन मुले 16
तीन मुले 17
तीन मुले 18
तीन मुले 19
तीन मुले 20
तीन मुले 21
तीन मुले 22
तीन मुले 23
तीन मुले 24
तीन मुले 25
तीन मुले 26
तीन मुले 27
तीन मुले 28
तीन मुले 29
तीन मुले 30
तीन मुले 31
तीन मुले 32
तीन मुले 33
तीन मुले 34
तीन मुले 35
तीन मुले 36
तीन मुले 37
तीन मुले 38
तीन मुले 39
तीन मुले 40
तीन मुले 41
तीन मुले 42
तीन मुले 43
तीन मुले 44
तीन मुले 45
तीन मुले 46
तीन मुले 47
तीन मुले 48
तीन मुले 49
तीन मुले 50
तीन मुले 51
तीन मुले 52
तीन मुले 53
तीन मुले 54
तीन मुले 55
तीन मुले 56
तीन मुले 57
तीन मुले 58
तीन मुले 59
तीन मुले 60
तीन मुले 61
तीन मुले 62
तीन मुले 63
तीन मुले 64
तीन मुले 65
तीन मुले 66
तीन मुले 67
तीन मुले 68
तीन मुले 69
तीन मुले 70
तीन मुले 71
तीन मुले 72
तीन मुले 73
तीन मुले 74
तीन मुले 75
तीन मुले 76
तीन मुले 77
तीन मुले 78
तीन मुले 79
तीन मुले 80
तीन मुले 81
तीन मुले 82
तीन मुले 83
तीन मुले 84
तीन मुले 85
तीन मुले 86
तीन मुले 87
तीन मुले 88
तीन मुले 89
तीन मुले 90
तीन मुले 91
तीन मुले 92
तीन मुले 93
तीन मुले 94
तीन मुले 95
तीन मुले 96
तीन मुले 97
तीन मुले 98
तीन मुले 99
तीन मुले 100
तीन मुले 101
तीन मुले 102
तीन मुले 103
तीन मुले 104
तीन मुले 105
तीन मुले 106
तीन मुले 107
तीन मुले 108
तीन मुले 109
तीन मुले 110
तीन मुले 111
तीन मुले 112
तीन मुले 113
तीन मुले 114
तीन मुले 115
तीन मुले 116
तीन मुले 117
तीन मुले 118
तीन मुले 119
तीन मुले 120
तीन मुले 121
तीन मुले 122
तीन मुले 123
तीन मुले 124
तीन मुले 125
तीन मुले 126
तीन मुले 127
तीन मुले 128
तीन मुले 129
तीन मुले 130
तीन मुले 131
तीन मुले 132
तीन मुले 133
तीन मुले 134
तीन मुले 135
तीन मुले 136
तीन मुले 137
तीन मुले 138
तीन मुले 139
तीन मुले 140
तीन मुले 141
तीन मुले 142
तीन मुले 143
तीन मुले 144
तीन मुले 145
तीन मुले 146
तीन मुले 147
तीन मुले 148
तीन मुले 149
तीन मुले 150
तीन मुले 151
तीन मुले 152
तीन मुले 153
तीन मुले 154
तीन मुले 155
तीन मुले 156
तीन मुले 157
तीन मुले 158
तीन मुले 159
तीन मुले 160
तीन मुले 161
तीन मुले 162
तीन मुले 163