Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

तीन मुले 93

मंगाने मुलांचे मुके घेतले. मधुरीचा हात हाती घेतला. तिच्याकडे डोळे भरून त्याने पाहिले. लौकर येईन, जप. असे अश्रुपूर्ण शब्दांनी म्हणून तो होडीत बसला. होडी निघाली. झरझर जात होती. मधुरी पहात होती. मुले पहात होती. होडी गलबताजवळ गेली. मंगा गलबतावर चढला. होडी परत आली. मंगा तेथे उभा होता. इकडे बंदरावर मुलांसह माता उभी होती. गलबत हाकारण्याची वेळ झाली. निघाले गलबत. मंगाने हात हालवला. मधुरीने हालवला. मुलांनी आपल्या बाहूंचे बावटे नाचविले. गलबत हळूहळू निघाले. मधुरी पहात होती. तिचे सौभाग्य चालले होते. तिच्या जीवनातील सर्वांत मोठा माल त्या गलबतात होता. किती तरी वेळ ती तेथे उभी होती. शेवटी दिसेना काही. गलबत वळले, दृष्टीआड झाले.

‘आई, चल घरी.’ सोन्या म्हणाला.
‘आई, धर माझा हात.’ रुपल्या म्हणाला.

मनीला जवळ घेऊन रुपल्याचा हात धरून ती माता घरी आली आणि अंथरुणावर पडली. जमिनीच्या अंथरुणावर दाबलेले अश्रू बाहेर आले. तिचे रडू थांबेना.

‘आई!’ सोन्या हाक मारी.
‘हे काय आई?’ रुपल्या म्हणे.
शेवटी ती शांत झाली. मुलांदेखत रडणे तिला पाप वाटले. ती जरा हसली. तिने त्यांना जवळ घेतले, त्यांचे पापे घेतले. मुले आनंदली.

‘आम्ही जाऊ खेळायला?’
‘जा. भांडू नका.’

‘भांडू कसे? बाबांनी सांगितले आहे भांडू नका.’ सोन्या म्हणाला. असे म्हणून मुले गेली. मधुरीने मनीला जरा निजविले आणि ती? तिला काही सुचेना. सारे तिला शून्य वाटत होते. गळून गेल्यासारखे वाटत होते. ती अंगणात आली. तिने फुले पाहिली. दूर बसली. डोळे मिटून बसली. अपार सागरात त्याचात आधार. त्याच्या स्मृतीचाच आधार.

‘देवा, आण हो माझा राजा लौकर. सुखरुप आण.’ ती म्हणाली. डोळयांतून अश्रूंची फुले घळघळली आणि मंगा! तोही तिकडे प्रभूची, अश्रुमय पूजा करीत होता.

तीन मुले

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
तीन मुले 1
तीन मुले 2
तीन मुले 3
तीन मुले 4
तीन मुले 5
तीन मुले 6
तीन मुले 7
तीन मुले 8
तीन मुले 9
तीन मुले 10
तीन मुले 11
तीन मुले 12
तीन मुले 13
तीन मुले 14
तीन मुले 15
तीन मुले 16
तीन मुले 17
तीन मुले 18
तीन मुले 19
तीन मुले 20
तीन मुले 21
तीन मुले 22
तीन मुले 23
तीन मुले 24
तीन मुले 25
तीन मुले 26
तीन मुले 27
तीन मुले 28
तीन मुले 29
तीन मुले 30
तीन मुले 31
तीन मुले 32
तीन मुले 33
तीन मुले 34
तीन मुले 35
तीन मुले 36
तीन मुले 37
तीन मुले 38
तीन मुले 39
तीन मुले 40
तीन मुले 41
तीन मुले 42
तीन मुले 43
तीन मुले 44
तीन मुले 45
तीन मुले 46
तीन मुले 47
तीन मुले 48
तीन मुले 49
तीन मुले 50
तीन मुले 51
तीन मुले 52
तीन मुले 53
तीन मुले 54
तीन मुले 55
तीन मुले 56
तीन मुले 57
तीन मुले 58
तीन मुले 59
तीन मुले 60
तीन मुले 61
तीन मुले 62
तीन मुले 63
तीन मुले 64
तीन मुले 65
तीन मुले 66
तीन मुले 67
तीन मुले 68
तीन मुले 69
तीन मुले 70
तीन मुले 71
तीन मुले 72
तीन मुले 73
तीन मुले 74
तीन मुले 75
तीन मुले 76
तीन मुले 77
तीन मुले 78
तीन मुले 79
तीन मुले 80
तीन मुले 81
तीन मुले 82
तीन मुले 83
तीन मुले 84
तीन मुले 85
तीन मुले 86
तीन मुले 87
तीन मुले 88
तीन मुले 89
तीन मुले 90
तीन मुले 91
तीन मुले 92
तीन मुले 93
तीन मुले 94
तीन मुले 95
तीन मुले 96
तीन मुले 97
तीन मुले 98
तीन मुले 99
तीन मुले 100
तीन मुले 101
तीन मुले 102
तीन मुले 103
तीन मुले 104
तीन मुले 105
तीन मुले 106
तीन मुले 107
तीन मुले 108
तीन मुले 109
तीन मुले 110
तीन मुले 111
तीन मुले 112
तीन मुले 113
तीन मुले 114
तीन मुले 115
तीन मुले 116
तीन मुले 117
तीन मुले 118
तीन मुले 119
तीन मुले 120
तीन मुले 121
तीन मुले 122
तीन मुले 123
तीन मुले 124
तीन मुले 125
तीन मुले 126
तीन मुले 127
तीन मुले 128
तीन मुले 129
तीन मुले 130
तीन मुले 131
तीन मुले 132
तीन मुले 133
तीन मुले 134
तीन मुले 135
तीन मुले 136
तीन मुले 137
तीन मुले 138
तीन मुले 139
तीन मुले 140
तीन मुले 141
तीन मुले 142
तीन मुले 143
तीन मुले 144
तीन मुले 145
तीन मुले 146
तीन मुले 147
तीन मुले 148
तीन मुले 149
तीन मुले 150
तीन मुले 151
तीन मुले 152
तीन मुले 153
तीन मुले 154
तीन मुले 155
तीन मुले 156
तीन मुले 157
तीन मुले 158
तीन मुले 159
तीन मुले 160
तीन मुले 161
तीन मुले 162
तीन मुले 163