Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

तीन मुले 139

आणि बुधा मंगाचे भव्य चित्र रंगवू लागला. त्यात तो रमला. रंगला. मधुरी जवळ येऊन बसे व बघत राही. त्यामुळे बोटात अधिकच कला नाचू लागे.

‘डोळे हुबेहुब साधले आहेत. डोळयांवर सारे आहे.’ मधुरी म्हणाली.
‘सोन्याचे डोळे मंगासारखे आहेत, नाही?’ बुधाने विचारले.

‘आणि वेणूचे?’
‘तिचे माझ्यासारखे आहेत.’

‘रंगव. बोलू नकोस. मी जाऊ?’
‘नको जाऊ. तू येथेच बस; म्हणजे माझी कुंचली हळुवार चालते. असे ते चित्र तयार होत होते.’

‘त्या बाबांचे चित्र.’ सोन्या म्हणाला.
‘ते आले तर आता असे नाही दिसणार. ते तर म्हातारे झाले असतील.’ रुपल्या म्हणाला.

‘कशावरून रे?’ बुधाने विचारले.
‘मेलेली माणसे म्हातारी होतात.’ रुपल्या म्हणाला.

‘बाबा एकदम आले तर तू ओळखशील का ग आई?’ सोन्याने विचारले.
‘हो.’ ती म्हणाली.

‘काही तरीच. नाही ओळखता येणार. हे चित्रातले बाब छान आहेत.’ सोन्या म्हणाला.
‘आणि मी!’ बुधाने विचारले.

‘तुम्ही छान. दोघेही छान.’ तो म्हणाला.

एके दिवशी ते चित्र पुरे झाले. मधुरीच्या चित्रासमोरच्या भिंतीवर ते टांगण्यात अले. जणू एकमेकांकडे दोघे बघत आहेत व मंद स्मित करीत आहेत! एखादे वेळी मधुरी येई, त्या चित्रासमोर येऊन बसे व हात जोडी. माझा मंगा असे म्हणे. पुन्हा पटकन् उठून निघून जाई. तिच्या जीवनात बुधा शिरला होता. परंतु मंगाचे स्थान अढळ होते. मंगाला कोण नेणार? मृत्यू नेऊ शकणार नाही, समुद्र बुडू शकणार नाही. मंगा. मंगा अशीच हाक तिचे हृदय मुकेपणान मारीत होते.

तीन मुले

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
तीन मुले 1
तीन मुले 2
तीन मुले 3
तीन मुले 4
तीन मुले 5
तीन मुले 6
तीन मुले 7
तीन मुले 8
तीन मुले 9
तीन मुले 10
तीन मुले 11
तीन मुले 12
तीन मुले 13
तीन मुले 14
तीन मुले 15
तीन मुले 16
तीन मुले 17
तीन मुले 18
तीन मुले 19
तीन मुले 20
तीन मुले 21
तीन मुले 22
तीन मुले 23
तीन मुले 24
तीन मुले 25
तीन मुले 26
तीन मुले 27
तीन मुले 28
तीन मुले 29
तीन मुले 30
तीन मुले 31
तीन मुले 32
तीन मुले 33
तीन मुले 34
तीन मुले 35
तीन मुले 36
तीन मुले 37
तीन मुले 38
तीन मुले 39
तीन मुले 40
तीन मुले 41
तीन मुले 42
तीन मुले 43
तीन मुले 44
तीन मुले 45
तीन मुले 46
तीन मुले 47
तीन मुले 48
तीन मुले 49
तीन मुले 50
तीन मुले 51
तीन मुले 52
तीन मुले 53
तीन मुले 54
तीन मुले 55
तीन मुले 56
तीन मुले 57
तीन मुले 58
तीन मुले 59
तीन मुले 60
तीन मुले 61
तीन मुले 62
तीन मुले 63
तीन मुले 64
तीन मुले 65
तीन मुले 66
तीन मुले 67
तीन मुले 68
तीन मुले 69
तीन मुले 70
तीन मुले 71
तीन मुले 72
तीन मुले 73
तीन मुले 74
तीन मुले 75
तीन मुले 76
तीन मुले 77
तीन मुले 78
तीन मुले 79
तीन मुले 80
तीन मुले 81
तीन मुले 82
तीन मुले 83
तीन मुले 84
तीन मुले 85
तीन मुले 86
तीन मुले 87
तीन मुले 88
तीन मुले 89
तीन मुले 90
तीन मुले 91
तीन मुले 92
तीन मुले 93
तीन मुले 94
तीन मुले 95
तीन मुले 96
तीन मुले 97
तीन मुले 98
तीन मुले 99
तीन मुले 100
तीन मुले 101
तीन मुले 102
तीन मुले 103
तीन मुले 104
तीन मुले 105
तीन मुले 106
तीन मुले 107
तीन मुले 108
तीन मुले 109
तीन मुले 110
तीन मुले 111
तीन मुले 112
तीन मुले 113
तीन मुले 114
तीन मुले 115
तीन मुले 116
तीन मुले 117
तीन मुले 118
तीन मुले 119
तीन मुले 120
तीन मुले 121
तीन मुले 122
तीन मुले 123
तीन मुले 124
तीन मुले 125
तीन मुले 126
तीन मुले 127
तीन मुले 128
तीन मुले 129
तीन मुले 130
तीन मुले 131
तीन मुले 132
तीन मुले 133
तीन मुले 134
तीन मुले 135
तीन मुले 136
तीन मुले 137
तीन मुले 138
तीन मुले 139
तीन मुले 140
तीन मुले 141
तीन मुले 142
तीन मुले 143
तीन मुले 144
तीन मुले 145
तीन मुले 146
तीन मुले 147
तीन मुले 148
तीन मुले 149
तीन मुले 150
तीन मुले 151
तीन मुले 152
तीन मुले 153
तीन मुले 154
तीन मुले 155
तीन मुले 156
तीन मुले 157
तीन मुले 158
तीन मुले 159
तीन मुले 160
तीन मुले 161
तीन मुले 162
तीन मुले 163