Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

तीन मुले 57

‘मधुरी झोपली. मंगा बसला होता. सोन्याला आता बोलवतही नव्हते. त्याने नुसती खूण केली. बापाने सूप खाली दिले. मंगाने ओल्या फडक्याने त्याचे ढुंगण पुसले. जरा जोराने पुसते.’

‘जोराने नको हो बाबा. दुखते हो.’
‘बरे हो बाळ. नाही जोराने पुसणार. उगी उगी.’

‘खरेच, संसार म्हणजे शाळा आहे. तपश्चर्येचा आश्रम. संयमाचा आश्रम. मंगा, मधुरी यांचे विकारांचे वेग तेथे कमी होत होते. संसारात किती सहनशीलता अंगी येते! दुस-यासाठी आपण किती धडपडतो! कसे स्वत:ला आवरतो! जगात नीट वागण्यासाठी प्रथम घरच्या शाळेतच आपण तयार होतो. आपण घरी माणसाळतो व मग या जगात जरा माणुसकीने वागतो. घर म्हणजे माकडांना माणसे बनविणारी शाळा.’

सोन्या बरा झाला. त्या दुखण्यातून तो वाचला. पहिला सोन्या. दुस-या मुलाचे नाव रुपल्या आणि तिसरी आता मुलगी झाली; तिचे नाव मनी. एके दिवशी मंगा म्हातारीकडे गेला होता.
‘मंगा, घरी तुम्हांला अडचण पडत असेल, नाही?
‘आजी, चाललेच आहे. मरेपर्यंत गरिबांना विसावा नाही.’

‘मंगा, मी तुला एक विचारु?’
‘विचार आजी.’
‘किती दिवस मनात येतो आहे विचार. सांगेन सांगेन म्हणते, परंतु धीर तर होत नाही. तू रागावणार नाहीस ना?’ ‘आजी, तुझे आमच्यावर प्रेम. तुझे आमच्यावर किती उपकार! सांग.’

‘तुझा सोन्या मला दे. त्याला मी माझा मानीन.’
‘आजी, आईबापांना का मुलांचे ओझे असते?’
‘नसते हो.’
‘आजी, मधुरी काय म्हणेल? आम्ही उपाशी राहू; परंतु बाळाला वाढवू.’

‘मंगा, एक मूल द्यायला का रे अडचण? किती दिवस मी मनात म्हणत होते की. सोन्याचं बाळंतपण मी केलं, एक दिवस मी सोन्या मागेन.’
‘यासाठी का बाळंतपण केलंस?’
‘नाही रे. परंतु आता तीन मुले आहेत तुम्हांला. म्हटले मागावे एक. कोणते मागावे? सोन्याच मागावा. मी त्याला कमी पडू देणार नाही. माझ्याजवळ आहे नाही ते त्याला देईन.’

‘आजी, किती ग पैसे तू जमविले आहेस?’
‘आहेत सोन्याच्या संसारास पुरेसे.’ ‘आमच्या घरी येतेस तू रहायला? तू आमची आई हो. मुलांची आजी हो. मुलांचे कोडकौतुक कर.’

तीन मुले

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
तीन मुले 1
तीन मुले 2
तीन मुले 3
तीन मुले 4
तीन मुले 5
तीन मुले 6
तीन मुले 7
तीन मुले 8
तीन मुले 9
तीन मुले 10
तीन मुले 11
तीन मुले 12
तीन मुले 13
तीन मुले 14
तीन मुले 15
तीन मुले 16
तीन मुले 17
तीन मुले 18
तीन मुले 19
तीन मुले 20
तीन मुले 21
तीन मुले 22
तीन मुले 23
तीन मुले 24
तीन मुले 25
तीन मुले 26
तीन मुले 27
तीन मुले 28
तीन मुले 29
तीन मुले 30
तीन मुले 31
तीन मुले 32
तीन मुले 33
तीन मुले 34
तीन मुले 35
तीन मुले 36
तीन मुले 37
तीन मुले 38
तीन मुले 39
तीन मुले 40
तीन मुले 41
तीन मुले 42
तीन मुले 43
तीन मुले 44
तीन मुले 45
तीन मुले 46
तीन मुले 47
तीन मुले 48
तीन मुले 49
तीन मुले 50
तीन मुले 51
तीन मुले 52
तीन मुले 53
तीन मुले 54
तीन मुले 55
तीन मुले 56
तीन मुले 57
तीन मुले 58
तीन मुले 59
तीन मुले 60
तीन मुले 61
तीन मुले 62
तीन मुले 63
तीन मुले 64
तीन मुले 65
तीन मुले 66
तीन मुले 67
तीन मुले 68
तीन मुले 69
तीन मुले 70
तीन मुले 71
तीन मुले 72
तीन मुले 73
तीन मुले 74
तीन मुले 75
तीन मुले 76
तीन मुले 77
तीन मुले 78
तीन मुले 79
तीन मुले 80
तीन मुले 81
तीन मुले 82
तीन मुले 83
तीन मुले 84
तीन मुले 85
तीन मुले 86
तीन मुले 87
तीन मुले 88
तीन मुले 89
तीन मुले 90
तीन मुले 91
तीन मुले 92
तीन मुले 93
तीन मुले 94
तीन मुले 95
तीन मुले 96
तीन मुले 97
तीन मुले 98
तीन मुले 99
तीन मुले 100
तीन मुले 101
तीन मुले 102
तीन मुले 103
तीन मुले 104
तीन मुले 105
तीन मुले 106
तीन मुले 107
तीन मुले 108
तीन मुले 109
तीन मुले 110
तीन मुले 111
तीन मुले 112
तीन मुले 113
तीन मुले 114
तीन मुले 115
तीन मुले 116
तीन मुले 117
तीन मुले 118
तीन मुले 119
तीन मुले 120
तीन मुले 121
तीन मुले 122
तीन मुले 123
तीन मुले 124
तीन मुले 125
तीन मुले 126
तीन मुले 127
तीन मुले 128
तीन मुले 129
तीन मुले 130
तीन मुले 131
तीन मुले 132
तीन मुले 133
तीन मुले 134
तीन मुले 135
तीन मुले 136
तीन मुले 137
तीन मुले 138
तीन मुले 139
तीन मुले 140
तीन मुले 141
तीन मुले 142
तीन मुले 143
तीन मुले 144
तीन मुले 145
तीन मुले 146
तीन मुले 147
तीन मुले 148
तीन मुले 149
तीन मुले 150
तीन मुले 151
तीन मुले 152
तीन मुले 153
तीन मुले 154
तीन मुले 155
तीन मुले 156
तीन मुले 157
तीन मुले 158
तीन मुले 159
तीन मुले 160
तीन मुले 161
तीन मुले 162
तीन मुले 163