Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

तीन मुले 53

‘आता जरा पडून राहा. बोलू नकोस. तू थकतेस.’
‘मंगा, तुला गाणे नाही येत? म्हण रे एखादे. खलाशाचे गाणे म्हण. येत असेल तुला.’
‘नाही हो मला गाणे येत. मंगा रसिक नाही.’
‘म्हण काही वेडेवाकडे. मनात जमवून म्हण माझ्या मंगाचे गाणे.’

‘आणि मंगा खरेच गुणगुणू लागला. गाणे म्हणू लागला, नको हे जग चल, समुद्रात जाऊ. अशा अर्थाचे ते गाणे होते. थोडया वेळाने तो थांबला.

‘तू रचलेस हे गाणे?’ मधुरीने विचारले.
‘मला नाही नीट रचता येत. कसे तरी शब्द जुळविले.’
‘परंतु कशा तरी जुळविलेल्या शब्दांतूनही हृदय डोकावते. समुद्रात बुडून जाण्याची तुझी इच्छा त्यातही आहेच. मंगा, काढून टाक ते मनातील खूळ. नाही ना असे मनात आणणार पुन्हा?’  
‘नाही.’
‘माझ्या बाळाची शपथ घे.’

दोघे घरी गेली. असे दिवस जात होते. मधुरीचे दिवस भरत येत होते. म्हातारीनं तयारी केली होती. वारा लागू नये अशी व्यवस्था तिने केली होती. खाट तिने करवून घेतली. दोन नवी कांबळी विकत घेतली. खाण्यापिण्याचे काही करुन ठेवले आणि एके दिवशी मधुरीचे पोट दुखू लागले. मंगाने गाडीत घालून तिला म्हातारबाईकडे नेले. म्हातारीने स्वागत केले. प्रसववेदना सुरु झाल्या. मंगा फे-या घालीत होता. क्षणात आत जाई. कावराबावरा होऊन पुन्हा मागे जाई. त्याला वाईट वाटत होते. नवीन बाळाचा जन्म झाला. नवीन बाळाचे कोवळे केविलवाणे रडणे. अगतिक निराधार जीव. कसे होईल या जगात माझे, असे का मनात येऊन मूल रडत जन्माला येते?

‘मुलगा झाला. मंगा, सारे ठीक आहे.’
‘मी येऊ पाहायला?’
‘थांब जरा.’

थोडया वेळाने मंगा आत आला. त्याने बाळ पाहिले. तो पुन्हा बाहेर गेला. बाळबाळंतिणीचे सारे ठीक झाले. तो दिवस गेला. दुस-या दिवशी मंगा मधुरीजवळ बसला होता. मधुरी थकलेली होती. लहान बाळ झोपले होते. झोपूनच ते वाढते. मधुरीच्या केसांवर मंगा हात फिरवीत होता.

‘थकलीस हो तू.’
‘आता दोन दिवसांत थकवा जाईल.’
‘लौकर चांगली हो.’
‘होय हो राजा.’
आजीबाई सारे करी. मुलाला न्हाऊ घाली. मधुरीच्या अंगाला लावी.

तीन मुले

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
तीन मुले 1
तीन मुले 2
तीन मुले 3
तीन मुले 4
तीन मुले 5
तीन मुले 6
तीन मुले 7
तीन मुले 8
तीन मुले 9
तीन मुले 10
तीन मुले 11
तीन मुले 12
तीन मुले 13
तीन मुले 14
तीन मुले 15
तीन मुले 16
तीन मुले 17
तीन मुले 18
तीन मुले 19
तीन मुले 20
तीन मुले 21
तीन मुले 22
तीन मुले 23
तीन मुले 24
तीन मुले 25
तीन मुले 26
तीन मुले 27
तीन मुले 28
तीन मुले 29
तीन मुले 30
तीन मुले 31
तीन मुले 32
तीन मुले 33
तीन मुले 34
तीन मुले 35
तीन मुले 36
तीन मुले 37
तीन मुले 38
तीन मुले 39
तीन मुले 40
तीन मुले 41
तीन मुले 42
तीन मुले 43
तीन मुले 44
तीन मुले 45
तीन मुले 46
तीन मुले 47
तीन मुले 48
तीन मुले 49
तीन मुले 50
तीन मुले 51
तीन मुले 52
तीन मुले 53
तीन मुले 54
तीन मुले 55
तीन मुले 56
तीन मुले 57
तीन मुले 58
तीन मुले 59
तीन मुले 60
तीन मुले 61
तीन मुले 62
तीन मुले 63
तीन मुले 64
तीन मुले 65
तीन मुले 66
तीन मुले 67
तीन मुले 68
तीन मुले 69
तीन मुले 70
तीन मुले 71
तीन मुले 72
तीन मुले 73
तीन मुले 74
तीन मुले 75
तीन मुले 76
तीन मुले 77
तीन मुले 78
तीन मुले 79
तीन मुले 80
तीन मुले 81
तीन मुले 82
तीन मुले 83
तीन मुले 84
तीन मुले 85
तीन मुले 86
तीन मुले 87
तीन मुले 88
तीन मुले 89
तीन मुले 90
तीन मुले 91
तीन मुले 92
तीन मुले 93
तीन मुले 94
तीन मुले 95
तीन मुले 96
तीन मुले 97
तीन मुले 98
तीन मुले 99
तीन मुले 100
तीन मुले 101
तीन मुले 102
तीन मुले 103
तीन मुले 104
तीन मुले 105
तीन मुले 106
तीन मुले 107
तीन मुले 108
तीन मुले 109
तीन मुले 110
तीन मुले 111
तीन मुले 112
तीन मुले 113
तीन मुले 114
तीन मुले 115
तीन मुले 116
तीन मुले 117
तीन मुले 118
तीन मुले 119
तीन मुले 120
तीन मुले 121
तीन मुले 122
तीन मुले 123
तीन मुले 124
तीन मुले 125
तीन मुले 126
तीन मुले 127
तीन मुले 128
तीन मुले 129
तीन मुले 130
तीन मुले 131
तीन मुले 132
तीन मुले 133
तीन मुले 134
तीन मुले 135
तीन मुले 136
तीन मुले 137
तीन मुले 138
तीन मुले 139
तीन मुले 140
तीन मुले 141
तीन मुले 142
तीन मुले 143
तीन मुले 144
तीन मुले 145
तीन मुले 146
तीन मुले 147
तीन मुले 148
तीन मुले 149
तीन मुले 150
तीन मुले 151
तीन मुले 152
तीन मुले 153
तीन मुले 154
तीन मुले 155
तीन मुले 156
तीन मुले 157
तीन मुले 158
तीन मुले 159
तीन मुले 160
तीन मुले 161
तीन मुले 162
तीन मुले 163