Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

तीन मुले 92

‘सीतेच्या केसांत घातलेली फुले कोमेजत नसत.’ मधुरी म्हणाली.
‘परंतु हे कोमेजेल.’ मंगा म्हणाला.

‘नाही कोमेजणार. मी डोळयांतील पाणी शिंपडूनते टवटवीत ठेवीन.
आणि आता वेळ होत आली. मंगा, मुले जवायला बसली.

‘मधुरी, तूही ये आता. मागून नको.’
‘बरे तर.’

आता बोलणे बंद पडले. डोळे भरून येत व बघत. पटकन् जेवणे झाली.
आणि झाली वेळ. सारी बंदरावर जाण्यास निघाली. मंगा क्षणभर घरात उभा राहिला. त्याने मधुरीला घट्ट धरले. कोणी सोडीना.

‘चल आता मधुरी.’
‘चला.’
अंगणात त्याने फुले पाहिली.

‘सोन्या, रुपल्या, फुले फुलवा हो, त्यांना पाणी घाला. सुकू देऊ नका या फुलझाडांना, मी आणखीन निरनिराळी फुलझाडे आणीन.’
‘निळी फुले आणा बाबा.’
‘नाहीतर पिवळी.’

हळूहळू बंदरावर ती आली. आजीबाईकडे गेली. आजीबाई वाटच पहात होती. मंगा पाया पडला. तिने अंगारा लाविला. जप हो, लौकर परत ये. ती म्हणाली आणि पुन्हा सर्व समुद्राकडे निघाली. गलबत पाण्यात दूर उभे होते. मंगा मधुरीचा हात धरून उभा होता.

‘चला, वेळ झाली.’ खलाशी म्हणाले.
‘मधुरी!’
‘मंगा, मंगा.’

तीन मुले

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
तीन मुले 1
तीन मुले 2
तीन मुले 3
तीन मुले 4
तीन मुले 5
तीन मुले 6
तीन मुले 7
तीन मुले 8
तीन मुले 9
तीन मुले 10
तीन मुले 11
तीन मुले 12
तीन मुले 13
तीन मुले 14
तीन मुले 15
तीन मुले 16
तीन मुले 17
तीन मुले 18
तीन मुले 19
तीन मुले 20
तीन मुले 21
तीन मुले 22
तीन मुले 23
तीन मुले 24
तीन मुले 25
तीन मुले 26
तीन मुले 27
तीन मुले 28
तीन मुले 29
तीन मुले 30
तीन मुले 31
तीन मुले 32
तीन मुले 33
तीन मुले 34
तीन मुले 35
तीन मुले 36
तीन मुले 37
तीन मुले 38
तीन मुले 39
तीन मुले 40
तीन मुले 41
तीन मुले 42
तीन मुले 43
तीन मुले 44
तीन मुले 45
तीन मुले 46
तीन मुले 47
तीन मुले 48
तीन मुले 49
तीन मुले 50
तीन मुले 51
तीन मुले 52
तीन मुले 53
तीन मुले 54
तीन मुले 55
तीन मुले 56
तीन मुले 57
तीन मुले 58
तीन मुले 59
तीन मुले 60
तीन मुले 61
तीन मुले 62
तीन मुले 63
तीन मुले 64
तीन मुले 65
तीन मुले 66
तीन मुले 67
तीन मुले 68
तीन मुले 69
तीन मुले 70
तीन मुले 71
तीन मुले 72
तीन मुले 73
तीन मुले 74
तीन मुले 75
तीन मुले 76
तीन मुले 77
तीन मुले 78
तीन मुले 79
तीन मुले 80
तीन मुले 81
तीन मुले 82
तीन मुले 83
तीन मुले 84
तीन मुले 85
तीन मुले 86
तीन मुले 87
तीन मुले 88
तीन मुले 89
तीन मुले 90
तीन मुले 91
तीन मुले 92
तीन मुले 93
तीन मुले 94
तीन मुले 95
तीन मुले 96
तीन मुले 97
तीन मुले 98
तीन मुले 99
तीन मुले 100
तीन मुले 101
तीन मुले 102
तीन मुले 103
तीन मुले 104
तीन मुले 105
तीन मुले 106
तीन मुले 107
तीन मुले 108
तीन मुले 109
तीन मुले 110
तीन मुले 111
तीन मुले 112
तीन मुले 113
तीन मुले 114
तीन मुले 115
तीन मुले 116
तीन मुले 117
तीन मुले 118
तीन मुले 119
तीन मुले 120
तीन मुले 121
तीन मुले 122
तीन मुले 123
तीन मुले 124
तीन मुले 125
तीन मुले 126
तीन मुले 127
तीन मुले 128
तीन मुले 129
तीन मुले 130
तीन मुले 131
तीन मुले 132
तीन मुले 133
तीन मुले 134
तीन मुले 135
तीन मुले 136
तीन मुले 137
तीन मुले 138
तीन मुले 139
तीन मुले 140
तीन मुले 141
तीन मुले 142
तीन मुले 143
तीन मुले 144
तीन मुले 145
तीन मुले 146
तीन मुले 147
तीन मुले 148
तीन मुले 149
तीन मुले 150
तीन मुले 151
तीन मुले 152
तीन मुले 153
तीन मुले 154
तीन मुले 155
तीन मुले 156
तीन मुले 157
तीन मुले 158
तीन मुले 159
तीन मुले 160
तीन मुले 161
तीन मुले 162
तीन मुले 163