Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

तीन मुले 43

‘मधुरी!’
‘काय बुधा?’
‘तू आज आलीस?’
‘क्षणभर आल्ये आहे.’

‘हा क्षण अमर आहे. अत्तराचा एक थेंबही सारे घमघमाटाचे करतो. हा एक क्षणही माझ्या सर्व जीवनाला दरवळील. का आलीस?’
‘तुझ्याजवळ मदत मागायला!’

‘प्रेम माग.’
‘ते दिलेसच आहे.’
‘काय मदत देऊ? मी कोण देणारा! सारे तुझेच आहे. येथून हक्काने ने.’

‘उद्यापासून मंगा व मी एकत्र राहणार. आम्ही दोघेही निराधार आहोत. घरातून त्याला बाहेर काढण्यात आले तसेच मलाही. आम्हाला राहायला एखादी झोपडी हवी आहे. उद्या घेते एखादी झोपडी. राहू कोठे तरी. आम्ही मजुरी करुन राहू, परंतु आरंभी थोडी मदत हवी. जवळ नाही काही, भांडे ना कुंडे.

‘मधुरी, माझ्याकडेच तुम्ही दोघे येऊन राहा ना.’
‘नको. मंगाला ते आवडणार नाही.’
‘तू लहानपणी काय म्हणत असस?’
‘त्याची आठवण आता नको. देतोस का मदत?’

‘मी शेवटी तुझा कोणीच नाही ना?’
‘तुझ्याकडे निर्लज्जपणे भीक मागायला आले, यावरुन तरी तू मला परका वाटत नाहीस, हे नाही का दिसत? तुम्हां पुरुषांना काही कळत नाही. तू माझा म्हणूनच मी तुझ्याकडे आले, खरे ना?’

‘होय.’
‘दे लौकर मदत!’
‘किती देऊ?’
‘दे दोनशे रुपये.’

‘पुरेत?’
‘पुरे.’
‘पुन्हा कधी लागले तर मागशील ना?’
‘मागेन.’
बुधा उठला. त्याने दोनशे रुपये आणले व दिले. दोघे बसली होती.

तीन मुले

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
तीन मुले 1
तीन मुले 2
तीन मुले 3
तीन मुले 4
तीन मुले 5
तीन मुले 6
तीन मुले 7
तीन मुले 8
तीन मुले 9
तीन मुले 10
तीन मुले 11
तीन मुले 12
तीन मुले 13
तीन मुले 14
तीन मुले 15
तीन मुले 16
तीन मुले 17
तीन मुले 18
तीन मुले 19
तीन मुले 20
तीन मुले 21
तीन मुले 22
तीन मुले 23
तीन मुले 24
तीन मुले 25
तीन मुले 26
तीन मुले 27
तीन मुले 28
तीन मुले 29
तीन मुले 30
तीन मुले 31
तीन मुले 32
तीन मुले 33
तीन मुले 34
तीन मुले 35
तीन मुले 36
तीन मुले 37
तीन मुले 38
तीन मुले 39
तीन मुले 40
तीन मुले 41
तीन मुले 42
तीन मुले 43
तीन मुले 44
तीन मुले 45
तीन मुले 46
तीन मुले 47
तीन मुले 48
तीन मुले 49
तीन मुले 50
तीन मुले 51
तीन मुले 52
तीन मुले 53
तीन मुले 54
तीन मुले 55
तीन मुले 56
तीन मुले 57
तीन मुले 58
तीन मुले 59
तीन मुले 60
तीन मुले 61
तीन मुले 62
तीन मुले 63
तीन मुले 64
तीन मुले 65
तीन मुले 66
तीन मुले 67
तीन मुले 68
तीन मुले 69
तीन मुले 70
तीन मुले 71
तीन मुले 72
तीन मुले 73
तीन मुले 74
तीन मुले 75
तीन मुले 76
तीन मुले 77
तीन मुले 78
तीन मुले 79
तीन मुले 80
तीन मुले 81
तीन मुले 82
तीन मुले 83
तीन मुले 84
तीन मुले 85
तीन मुले 86
तीन मुले 87
तीन मुले 88
तीन मुले 89
तीन मुले 90
तीन मुले 91
तीन मुले 92
तीन मुले 93
तीन मुले 94
तीन मुले 95
तीन मुले 96
तीन मुले 97
तीन मुले 98
तीन मुले 99
तीन मुले 100
तीन मुले 101
तीन मुले 102
तीन मुले 103
तीन मुले 104
तीन मुले 105
तीन मुले 106
तीन मुले 107
तीन मुले 108
तीन मुले 109
तीन मुले 110
तीन मुले 111
तीन मुले 112
तीन मुले 113
तीन मुले 114
तीन मुले 115
तीन मुले 116
तीन मुले 117
तीन मुले 118
तीन मुले 119
तीन मुले 120
तीन मुले 121
तीन मुले 122
तीन मुले 123
तीन मुले 124
तीन मुले 125
तीन मुले 126
तीन मुले 127
तीन मुले 128
तीन मुले 129
तीन मुले 130
तीन मुले 131
तीन मुले 132
तीन मुले 133
तीन मुले 134
तीन मुले 135
तीन मुले 136
तीन मुले 137
तीन मुले 138
तीन मुले 139
तीन मुले 140
तीन मुले 141
तीन मुले 142
तीन मुले 143
तीन मुले 144
तीन मुले 145
तीन मुले 146
तीन मुले 147
तीन मुले 148
तीन मुले 149
तीन मुले 150
तीन मुले 151
तीन मुले 152
तीन मुले 153
तीन मुले 154
तीन मुले 155
तीन मुले 156
तीन मुले 157
तीन मुले 158
तीन मुले 159
तीन मुले 160
तीन मुले 161
तीन मुले 162
तीन मुले 163