Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

तीन मुले 112

‘मला छान येते रांगोळी.’
‘तू चित्रकार आहेस. माझी किती चित्रे काढलीस सांग.’
‘दिवाळीच्या दिवशी घेऊन येईन तुझा चित्रसंग्रह.’

‘आण, मला दाखव माझी चित्रे. बुधा, मी पूर्वीसारखी दिसत्ये का रे?’
‘थोडया दिवसांनी पुन्हा तशी दिसशील.’

‘म्हणजे!’
‘झाडाला पाणी मिळाले की ते पुन्हा हिरवेगार दिसते. फुलाफळांनी बहरते, माहोरते.’

‘बुधा!’
‘काय मधुरी!’

‘तू ये हो दिवाळीत.’
‘आता मी जातो. तू हे लुगडे नेस. तुला एक विचारू?’

‘काय विचारायचे?’
‘तुला एखादा दागिना आणू?’

‘नको. नको. तू वेडा आहेस.’
‘तुला फूल आणून देईन. घालशील केसांत?’

‘लोक हसतील.’
‘माझ्यासाठी, फक्त माझ्यासमोर घाल.’

‘मला घालावेल का केसांत?’
‘मी घालीन. चालेल?’

‘टेकडीवर लहानपणी एकदा मंगाने फुले आणिली होती. माळा आणल्या होत्या.’
‘आणि त्या माळा मंगाने तुझ्या गळयात घातल्या.’

‘आणि मागाहून त्याच माळा तूही माझ्या गळयात घातल्यास.’
‘आधी मंगा, मग मी.’

‘बुधा!’
‘आणि मधुरी, त्या दिवशी रात्री नव्हते का दिले फूल?’
‘कधी?’
‘तुमच्या लग्नाचा पहिला दिवस. तू झोपडीसाठी पैसे मागायला आली होतीस.’

तीन मुले

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
तीन मुले 1
तीन मुले 2
तीन मुले 3
तीन मुले 4
तीन मुले 5
तीन मुले 6
तीन मुले 7
तीन मुले 8
तीन मुले 9
तीन मुले 10
तीन मुले 11
तीन मुले 12
तीन मुले 13
तीन मुले 14
तीन मुले 15
तीन मुले 16
तीन मुले 17
तीन मुले 18
तीन मुले 19
तीन मुले 20
तीन मुले 21
तीन मुले 22
तीन मुले 23
तीन मुले 24
तीन मुले 25
तीन मुले 26
तीन मुले 27
तीन मुले 28
तीन मुले 29
तीन मुले 30
तीन मुले 31
तीन मुले 32
तीन मुले 33
तीन मुले 34
तीन मुले 35
तीन मुले 36
तीन मुले 37
तीन मुले 38
तीन मुले 39
तीन मुले 40
तीन मुले 41
तीन मुले 42
तीन मुले 43
तीन मुले 44
तीन मुले 45
तीन मुले 46
तीन मुले 47
तीन मुले 48
तीन मुले 49
तीन मुले 50
तीन मुले 51
तीन मुले 52
तीन मुले 53
तीन मुले 54
तीन मुले 55
तीन मुले 56
तीन मुले 57
तीन मुले 58
तीन मुले 59
तीन मुले 60
तीन मुले 61
तीन मुले 62
तीन मुले 63
तीन मुले 64
तीन मुले 65
तीन मुले 66
तीन मुले 67
तीन मुले 68
तीन मुले 69
तीन मुले 70
तीन मुले 71
तीन मुले 72
तीन मुले 73
तीन मुले 74
तीन मुले 75
तीन मुले 76
तीन मुले 77
तीन मुले 78
तीन मुले 79
तीन मुले 80
तीन मुले 81
तीन मुले 82
तीन मुले 83
तीन मुले 84
तीन मुले 85
तीन मुले 86
तीन मुले 87
तीन मुले 88
तीन मुले 89
तीन मुले 90
तीन मुले 91
तीन मुले 92
तीन मुले 93
तीन मुले 94
तीन मुले 95
तीन मुले 96
तीन मुले 97
तीन मुले 98
तीन मुले 99
तीन मुले 100
तीन मुले 101
तीन मुले 102
तीन मुले 103
तीन मुले 104
तीन मुले 105
तीन मुले 106
तीन मुले 107
तीन मुले 108
तीन मुले 109
तीन मुले 110
तीन मुले 111
तीन मुले 112
तीन मुले 113
तीन मुले 114
तीन मुले 115
तीन मुले 116
तीन मुले 117
तीन मुले 118
तीन मुले 119
तीन मुले 120
तीन मुले 121
तीन मुले 122
तीन मुले 123
तीन मुले 124
तीन मुले 125
तीन मुले 126
तीन मुले 127
तीन मुले 128
तीन मुले 129
तीन मुले 130
तीन मुले 131
तीन मुले 132
तीन मुले 133
तीन मुले 134
तीन मुले 135
तीन मुले 136
तीन मुले 137
तीन मुले 138
तीन मुले 139
तीन मुले 140
तीन मुले 141
तीन मुले 142
तीन मुले 143
तीन मुले 144
तीन मुले 145
तीन मुले 146
तीन मुले 147
तीन मुले 148
तीन मुले 149
तीन मुले 150
तीन मुले 151
तीन मुले 152
तीन मुले 153
तीन मुले 154
तीन मुले 155
तीन मुले 156
तीन मुले 157
तीन मुले 158
तीन मुले 159
तीन मुले 160
तीन मुले 161
तीन मुले 162
तीन मुले 163