Android app on Google Play

 

तीन मुले 98

केवढाल्या लाटा! ते बघ आई बाबांचे गलबत. आली लाट. बाबा, बाबा. अरे, कोठे आहे गलबत? कोठे आहेत बाबा? ते बघ, आई, ते बघ, लाटांतून हसत वर येत आहेत. खाऊ हातात आहे, चित्राचे पुस्तक आहे. ओहो, आले बाबा आले.’

वातात असे तो काही बोले. मधुरी दु:खाने सारे ऐके.
एके दिवशी बुधा एका वैद्याला घेऊन आला. मधुरी चपापली. तिने बसायला घातले.
‘मधुरी, वैद्याला घेऊन आलो आहे.’ बुधा म्हणाला.
‘तुला कोणी सांगितले सोन्या आजारी आहे म्हणून?’

‘मला सारे समजते.’
वैद्यबोवांनी परीक्षा केली. नाडी तपासली. जीभ पाहिली. डोळे पाहिले.
‘लक्षण बरी आहेत. नाडी चांगली आहे. मात्र मुळी उठू द्यायचे नाही.’
वैद्य म्हणाले.
‘पथ्यपाणी?’

‘ताक द्यायचे. गोड अदमुरे ताक.’
‘औषध?’
‘मी पुडया पाठवीन. त्या मधातून द्या. चाटवा.’
वैद्य निघून गेले. बुधा तेथेच बसला होता. तो गंभीर होता. मुका होता. सोन्याचा हात हातात घेऊन बसला होता.

‘मधुरी!’
‘काय?
‘तू एकटी किती जाग्रणे करणार? दिवस, रात्र किती शुश्रूषा करणार?
‘आजीबाईलाही सध्या बरे नाही. नाहीतर म्हतारी आली असती. ती एक आमचा आधार. आकाशच आता फाटले आहे.’

‘मधुरी!’
‘काय बुधा?’
‘मी नाही का आधार? मी नाही का आकाशाला थोडे ठिगळ लावणार? मी नाही का तुझा कोणी? मी आज आलो म्हणून का तुला वाईट वाटले? खरे सांग.’

‘बुधा, सांगायची काय जरुरी? मला काय वाटले असेल ते तुला नाही का कळत? न बोलता नाही का कळत?’
‘मधुरी!’
‘काय?’

‘तुला एक विचारू?’
‘विचार.’
‘मी येऊ का पहारा करायला? रात्री जागायला? नाही तर तुझे आणखी आंथरूण घालावे लागले. तू नाही आजारी पडता कामा.’

तीन मुले

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
तीन मुले 1
तीन मुले 2
तीन मुले 3
तीन मुले 4
तीन मुले 5
तीन मुले 6
तीन मुले 7
तीन मुले 8
तीन मुले 9
तीन मुले 10
तीन मुले 11
तीन मुले 12
तीन मुले 13
तीन मुले 14
तीन मुले 15
तीन मुले 16
तीन मुले 17
तीन मुले 18
तीन मुले 19
तीन मुले 20
तीन मुले 21
तीन मुले 22
तीन मुले 23
तीन मुले 24
तीन मुले 25
तीन मुले 26
तीन मुले 27
तीन मुले 28
तीन मुले 29
तीन मुले 30
तीन मुले 31
तीन मुले 32
तीन मुले 33
तीन मुले 34
तीन मुले 35
तीन मुले 36
तीन मुले 37
तीन मुले 38
तीन मुले 39
तीन मुले 40
तीन मुले 41
तीन मुले 42
तीन मुले 43
तीन मुले 44
तीन मुले 45
तीन मुले 46
तीन मुले 47
तीन मुले 48
तीन मुले 49
तीन मुले 50
तीन मुले 51
तीन मुले 52
तीन मुले 53
तीन मुले 54
तीन मुले 55
तीन मुले 56
तीन मुले 57
तीन मुले 58
तीन मुले 59
तीन मुले 60
तीन मुले 61
तीन मुले 62
तीन मुले 63
तीन मुले 64
तीन मुले 65
तीन मुले 66
तीन मुले 67
तीन मुले 68
तीन मुले 69
तीन मुले 70
तीन मुले 71
तीन मुले 72
तीन मुले 73
तीन मुले 74
तीन मुले 75
तीन मुले 76
तीन मुले 77
तीन मुले 78
तीन मुले 79
तीन मुले 80
तीन मुले 81
तीन मुले 82
तीन मुले 83
तीन मुले 84
तीन मुले 85
तीन मुले 86
तीन मुले 87
तीन मुले 88
तीन मुले 89
तीन मुले 90
तीन मुले 91
तीन मुले 92
तीन मुले 93
तीन मुले 94
तीन मुले 95
तीन मुले 96
तीन मुले 97
तीन मुले 98
तीन मुले 99
तीन मुले 100
तीन मुले 101
तीन मुले 102
तीन मुले 103
तीन मुले 104
तीन मुले 105
तीन मुले 106
तीन मुले 107
तीन मुले 108
तीन मुले 109
तीन मुले 110
तीन मुले 111
तीन मुले 112
तीन मुले 113
तीन मुले 114
तीन मुले 115
तीन मुले 116
तीन मुले 117
तीन मुले 118
तीन मुले 119
तीन मुले 120
तीन मुले 121
तीन मुले 122
तीन मुले 123
तीन मुले 124
तीन मुले 125
तीन मुले 126
तीन मुले 127
तीन मुले 128
तीन मुले 129
तीन मुले 130
तीन मुले 131
तीन मुले 132
तीन मुले 133
तीन मुले 134
तीन मुले 135
तीन मुले 136
तीन मुले 137
तीन मुले 138
तीन मुले 139
तीन मुले 140
तीन मुले 141
तीन मुले 142
तीन मुले 143
तीन मुले 144
तीन मुले 145
तीन मुले 146
तीन मुले 147
तीन मुले 148
तीन मुले 149
तीन मुले 150
तीन मुले 151
तीन मुले 152
तीन मुले 153
तीन मुले 154
तीन मुले 155
तीन मुले 156
तीन मुले 157
तीन मुले 158
तीन मुले 159
तीन मुले 160
तीन मुले 161
तीन मुले 162
तीन मुले 163