Android app on Google Play

 

तीन मुले 78

‘मंगा!’
‘तुझे म्हणणे मी ऐकणार नाही. मी ठरविले आहे. तुझ्या अश्रूंनी माझा निश्चय डळमळणार नाही. मी नाही बाईलवेडा. मला पुरुषार्थ करु दे. पराक्रम करु दे. हे असे माशा मारीत बसणे मला नाही पसंत. रोज उठून तेच ते ठरीव जीवन. मंगा यासाठी नाही जन्मलेला. मधुरी, मी काही माल घेऊन जाणार आहे. माझ्याजवळ थोडेस भांडवल आहे व बुधाकडे जाऊन आणखी काही पैसे मागशील?’ माझ्यासाठी माग. मी आलो म्हणजे त्याचे पैसे परत देईन. जाशील?’

‘मी नाही जाणार. मला नाही कोणाजवळ पैसे मागणे आवडत आणि ज्या बुधाकडे एरव्ही कधीही आपण जात नाही, त्याच्याकडे कामापुरते जाणे हे फारच वाईट. तू येथून जाणार नसशील तर शंभरदा बुधाकडे जाईन व पैसे आणीन. परंतु ज्या पैशामुळे तू आम्हांस सोडून ते पैसे मी कसे आणू?’

‘मधुरी, तुला असे का वाटते, मला कोठेच पैसे मिळणार नाहीत?’
‘मला असे नाही वाटत. माझ्या अंगावर दोन दागिने आहेत ते तू घेऊ शकशील. तुझ्या ओळखी असतील. एखाद्या व्यापा-याजवळही तू मागशील.’
‘व्यापा-याजवळ?’

‘मागे नव्हता का व्यापारी आला व सारी इस्टेट देऊ पहात होता?’
‘त्याच्याकडे का मी पुन्हा जाईन? मधुरी, तू मला काय समजतेस?’
‘मी तुला माझा समजते. मंगा, नको रे जाऊ.’

त्या दिवशी बोलणे तसेच राहिले. परंतु मधून मधून बोलणी होत, खटके उडत. घरी आता मंगा बसत नसे. रात्रीही तो बाहेर जाई. समुद्रकाठीही फिरत राही. मनात विचार करी. एके दिवशी तो रात्री निजला होता. परंतु केव्हा तरी उठून बाहेर निघून गेला. मधुरी जागी होऊन पाहते तो मंगा नाही. तिने उठून सर्वत्र पाहिले. मंगा कोठेही नाही. तिला वाईट वाटले. का असे मंगा करतो असे तिला वाटले. ती बाहेर झोपाळयावर बसून रडत होती. बराच वेळ झाला. पहाट होत आली. कोंबडा आरवला. दंवबिंदू टपटप पडत होते. फुलांचा मंद गंध येत होता. हळूच मंगा आला. तो मधुरीसमोर येऊन उभा होता. तो पाठीमागे झाला. त्याने तिचे डोळे धरले. ते ओले होते.’

‘मधुरी, सारखे रडायला काय झाले तुला?’
‘मंगा काय सांगू तुला?’
मंगा एकदम रागावला. त्याने मधुरीला ओढीत घरात नेले. त्याने तिचे दोन्ही हात धरुन गदगदा हलविले व म्हणाला, झाले काय तुला मुळूमुळू रडायला? सांग, कोणी मारले का आहे? कोणी छळले का आहे?’

‘मारले असतेस, छळले असतेस तरी बरे झाले असते हो मंगा. तो मारही गोड मानला असता.’
‘मग काय केले मी? का असे डोळयांत पाणी आणून मला दु:ख देतेस? मी दूर कोठे जावे असे म्हणतो, त्याचे इतके वाईट वाटून घेतेस? मी का मरायला चाललो आहे? लौकर परत येईन. काही दिवस राहून परत जाईन. तुझ्या मुलाबाळांना सुख मिळावे म्हणून मी जात आहे.’
‘माझी मुले सुखात आहेत. ती बिचारी काही मागत नाहीत.’

तीन मुले

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
तीन मुले 1
तीन मुले 2
तीन मुले 3
तीन मुले 4
तीन मुले 5
तीन मुले 6
तीन मुले 7
तीन मुले 8
तीन मुले 9
तीन मुले 10
तीन मुले 11
तीन मुले 12
तीन मुले 13
तीन मुले 14
तीन मुले 15
तीन मुले 16
तीन मुले 17
तीन मुले 18
तीन मुले 19
तीन मुले 20
तीन मुले 21
तीन मुले 22
तीन मुले 23
तीन मुले 24
तीन मुले 25
तीन मुले 26
तीन मुले 27
तीन मुले 28
तीन मुले 29
तीन मुले 30
तीन मुले 31
तीन मुले 32
तीन मुले 33
तीन मुले 34
तीन मुले 35
तीन मुले 36
तीन मुले 37
तीन मुले 38
तीन मुले 39
तीन मुले 40
तीन मुले 41
तीन मुले 42
तीन मुले 43
तीन मुले 44
तीन मुले 45
तीन मुले 46
तीन मुले 47
तीन मुले 48
तीन मुले 49
तीन मुले 50
तीन मुले 51
तीन मुले 52
तीन मुले 53
तीन मुले 54
तीन मुले 55
तीन मुले 56
तीन मुले 57
तीन मुले 58
तीन मुले 59
तीन मुले 60
तीन मुले 61
तीन मुले 62
तीन मुले 63
तीन मुले 64
तीन मुले 65
तीन मुले 66
तीन मुले 67
तीन मुले 68
तीन मुले 69
तीन मुले 70
तीन मुले 71
तीन मुले 72
तीन मुले 73
तीन मुले 74
तीन मुले 75
तीन मुले 76
तीन मुले 77
तीन मुले 78
तीन मुले 79
तीन मुले 80
तीन मुले 81
तीन मुले 82
तीन मुले 83
तीन मुले 84
तीन मुले 85
तीन मुले 86
तीन मुले 87
तीन मुले 88
तीन मुले 89
तीन मुले 90
तीन मुले 91
तीन मुले 92
तीन मुले 93
तीन मुले 94
तीन मुले 95
तीन मुले 96
तीन मुले 97
तीन मुले 98
तीन मुले 99
तीन मुले 100
तीन मुले 101
तीन मुले 102
तीन मुले 103
तीन मुले 104
तीन मुले 105
तीन मुले 106
तीन मुले 107
तीन मुले 108
तीन मुले 109
तीन मुले 110
तीन मुले 111
तीन मुले 112
तीन मुले 113
तीन मुले 114
तीन मुले 115
तीन मुले 116
तीन मुले 117
तीन मुले 118
तीन मुले 119
तीन मुले 120
तीन मुले 121
तीन मुले 122
तीन मुले 123
तीन मुले 124
तीन मुले 125
तीन मुले 126
तीन मुले 127
तीन मुले 128
तीन मुले 129
तीन मुले 130
तीन मुले 131
तीन मुले 132
तीन मुले 133
तीन मुले 134
तीन मुले 135
तीन मुले 136
तीन मुले 137
तीन मुले 138
तीन मुले 139
तीन मुले 140
तीन मुले 141
तीन मुले 142
तीन मुले 143
तीन मुले 144
तीन मुले 145
तीन मुले 146
तीन मुले 147
तीन मुले 148
तीन मुले 149
तीन मुले 150
तीन मुले 151
तीन मुले 152
तीन मुले 153
तीन मुले 154
तीन मुले 155
तीन मुले 156
तीन मुले 157
तीन मुले 158
तीन मुले 159
तीन मुले 160
तीन मुले 161
तीन मुले 162
तीन मुले 163