Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

तीन मुले 87

मंगाने मनी मधुरीजवळ दिली. खरोखरच रुपल्याला उचलून घेतले.
पुन्हा रुपल्या कधी भेटणार होता? मंगाचे मन गहिवरून आले होते. तो रुपल्यास थोपटीत होता. रुपल्याने खांद्यावर प्रेमाने मान ठेवली होती. बापलेक सुखावले होते.

‘ठेव त्याला खाली. हात दुखेल हो मंगा.’ मधुरी म्हणाली.
‘हात नाही दुखत.’ मंगा म्हणाला.
‘बाबा, उतरवा आता मला; पुरे.’ रुपल्या म्हणाला.

रुपल्या उतरला. सारी घराजवळ आली. मधुरी घरात गेली. मंगा बाहेरच झोपाळयावर होता. सोन्या, रुपल्या त्याच्याजवळ होते.
‘बाबा, मी आता मोठा झालो, नाही!’
‘हो तू आईला मदत करीत जा. भांडू नको. भावंडांना खेळव.’

‘बाबा तुम्ही मला उचला ना. मला लहान समजून घ्या ना.’
आणि मंगाला ते शब्द विरघळविते झाले. तो उठला. त्याने सोन्याला उचलले. सोन्या जड होता. त्याने सोन्याला हिंडविले. इतक्यात मधुरी बाहेर आली.

‘हे रे काय सोन्या! तू का लहान आता! कोणी पाहिले तर काय म्हणेल?’ उतर वेडा कुठला.
सोन्या उतरला. तो झोपाळयावर वडिलांजवळ बसला. मंगा सोन्याच्या पाठीवरून हात फिरवीत होता. जसजसा जाण्याचा दिवस येत होता तसतसे प्रेम वाढत होते. बोलणे, चालणे, पाहणे सारे प्रेममय होत होते. हळुवार, गोड सुकुमार होत होते, आंबट आंबा पिकत होता. सारे रसमय होत होते.

आज मधुरीने जेवायला गोड केले होते.
‘आज का सण आहे मधुरी! उद्या सकाळी मी जाणार. तुला तर वाईट वाटत आहे. मग हे गोड कशाला? दिवाळी थोडीच आहे? मंगा, तू पुन्हा केव्हा येशील? जाताना तुझे तोंड गोड करू दे. आता निरनिराळे सण येतील. परंतु तू नसशील. परदेशात असशील. ना तेथे कोणी ओळखीचे, ना कोणी नात्याचे. आम्हाला आठवणी येतील. तुला कोण तेथे देईल गोडधोड! म्हणून हे आज देऊन ठवते. त्या परदेशात येणा-या सणासाठी हो ही आजची माझी मेजवानी. हे गोड तेथे आठव. मधुरीच्या हातचे पक्वान्न आठव.’

सारी त्या टेकडीवर गेली. मुले पाण्यात खेळत होती आणि मंगा व मधुरी टेकडीवर खेळत होती. दोघे जवळ जवळ बसली होती. हातात हात घेऊन बसली होती.
‘मंगा, काय दिसत आहे समोर?’
‘समुद्र.’
‘आणि त्याच्या पलीकडे!’

तीन मुले

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
तीन मुले 1
तीन मुले 2
तीन मुले 3
तीन मुले 4
तीन मुले 5
तीन मुले 6
तीन मुले 7
तीन मुले 8
तीन मुले 9
तीन मुले 10
तीन मुले 11
तीन मुले 12
तीन मुले 13
तीन मुले 14
तीन मुले 15
तीन मुले 16
तीन मुले 17
तीन मुले 18
तीन मुले 19
तीन मुले 20
तीन मुले 21
तीन मुले 22
तीन मुले 23
तीन मुले 24
तीन मुले 25
तीन मुले 26
तीन मुले 27
तीन मुले 28
तीन मुले 29
तीन मुले 30
तीन मुले 31
तीन मुले 32
तीन मुले 33
तीन मुले 34
तीन मुले 35
तीन मुले 36
तीन मुले 37
तीन मुले 38
तीन मुले 39
तीन मुले 40
तीन मुले 41
तीन मुले 42
तीन मुले 43
तीन मुले 44
तीन मुले 45
तीन मुले 46
तीन मुले 47
तीन मुले 48
तीन मुले 49
तीन मुले 50
तीन मुले 51
तीन मुले 52
तीन मुले 53
तीन मुले 54
तीन मुले 55
तीन मुले 56
तीन मुले 57
तीन मुले 58
तीन मुले 59
तीन मुले 60
तीन मुले 61
तीन मुले 62
तीन मुले 63
तीन मुले 64
तीन मुले 65
तीन मुले 66
तीन मुले 67
तीन मुले 68
तीन मुले 69
तीन मुले 70
तीन मुले 71
तीन मुले 72
तीन मुले 73
तीन मुले 74
तीन मुले 75
तीन मुले 76
तीन मुले 77
तीन मुले 78
तीन मुले 79
तीन मुले 80
तीन मुले 81
तीन मुले 82
तीन मुले 83
तीन मुले 84
तीन मुले 85
तीन मुले 86
तीन मुले 87
तीन मुले 88
तीन मुले 89
तीन मुले 90
तीन मुले 91
तीन मुले 92
तीन मुले 93
तीन मुले 94
तीन मुले 95
तीन मुले 96
तीन मुले 97
तीन मुले 98
तीन मुले 99
तीन मुले 100
तीन मुले 101
तीन मुले 102
तीन मुले 103
तीन मुले 104
तीन मुले 105
तीन मुले 106
तीन मुले 107
तीन मुले 108
तीन मुले 109
तीन मुले 110
तीन मुले 111
तीन मुले 112
तीन मुले 113
तीन मुले 114
तीन मुले 115
तीन मुले 116
तीन मुले 117
तीन मुले 118
तीन मुले 119
तीन मुले 120
तीन मुले 121
तीन मुले 122
तीन मुले 123
तीन मुले 124
तीन मुले 125
तीन मुले 126
तीन मुले 127
तीन मुले 128
तीन मुले 129
तीन मुले 130
तीन मुले 131
तीन मुले 132
तीन मुले 133
तीन मुले 134
तीन मुले 135
तीन मुले 136
तीन मुले 137
तीन मुले 138
तीन मुले 139
तीन मुले 140
तीन मुले 141
तीन मुले 142
तीन मुले 143
तीन मुले 144
तीन मुले 145
तीन मुले 146
तीन मुले 147
तीन मुले 148
तीन मुले 149
तीन मुले 150
तीन मुले 151
तीन मुले 152
तीन मुले 153
तीन मुले 154
तीन मुले 155
तीन मुले 156
तीन मुले 157
तीन मुले 158
तीन मुले 159
तीन मुले 160
तीन मुले 161
तीन मुले 162
तीन मुले 163