Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

तीन मुले 30

‘हो.’
‘तुम्ही काय करता?’
‘मजुरी.’
‘काय, मजुरी?’

‘हो, या बंदरात माल चढविण्या-उतरविण्याचे काम मी करतो.’
‘तुमचा हात पाहू?’
‘तुम्ही का ज्योतिषी आहात?’
‘परंतु पाहू दे.’

मंगाने आपला हात पुढे केला. त्या व्यापा-याने तो पाहिला.
आपल्या हातात घेऊन त्याने तो दाबला.

‘तुमचा हात राकट नाही. मऊ आहे. तुम्ही श्रीमंत व्हाल. तुमच्या हातांवर पैसां आहे.’
‘श्रीमंत व्हावे असे मला वाटते. मी पुढे श्रीमंत होणार आहे. सामासमुद्राच्या सफरी करणार आहे. जगातील माणिक, मोती, हिरे, रत्ने मी आणीन; मी कुबेर होईन.’

‘तुम्हांला श्रीमंत व्हावे असे वाटते?’
‘हो.’
‘तुम्हांला मजुरीचा कंटाळा आहे?’

‘मला मजुरीचा कंटाळा नाही. अंगातून घाम आला, मी काम करुन दमलो म्हणजे मला बरे वाटते. परंतु श्रीमंत व्हावे असे वाटते. श्रीमंत झाल्यावरही मी काम करीन. बाग करीन. बागेत फुले व फळझाडे लावीन. मला फुलांचा मनातून फार नाद. परंतु आज कोठे लावू फुले? जवळ जमीन नाही. काही नाही. नाना प्रकारची फुले व फळे यांचे मी प्रयोग करीन. परंतु आधी मला श्रीमंत होऊ दे. जगभर हिंडू दे. जगातील फुले, फळे पाहू दे. व्यापाराच्या निमित्ताने मी जगभर जाईन, पैसा मिळवीन. नाना गोष्टी बघेन आणि मग या सारंग गावी मी मळे फुलवीन.’

‘आणि आजच कोणी तुम्हांला श्रीमंत केले तर?’
‘खोटया कल्पनांत रमणे मला आवडत नाही.’
‘परंतु खरोखरच तुम्हांला कोणी धनदौलत दिली तर?’

‘आयती संपत्ती मला नको. मी स्वत: मिळवीन.’
‘तुम्ही किती वर्षांचे आहात?’
‘वीस-बावीस वर्षांचा असेन.’
‘तुम्ही लग्न केलेत का?’

तीन मुले

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
तीन मुले 1
तीन मुले 2
तीन मुले 3
तीन मुले 4
तीन मुले 5
तीन मुले 6
तीन मुले 7
तीन मुले 8
तीन मुले 9
तीन मुले 10
तीन मुले 11
तीन मुले 12
तीन मुले 13
तीन मुले 14
तीन मुले 15
तीन मुले 16
तीन मुले 17
तीन मुले 18
तीन मुले 19
तीन मुले 20
तीन मुले 21
तीन मुले 22
तीन मुले 23
तीन मुले 24
तीन मुले 25
तीन मुले 26
तीन मुले 27
तीन मुले 28
तीन मुले 29
तीन मुले 30
तीन मुले 31
तीन मुले 32
तीन मुले 33
तीन मुले 34
तीन मुले 35
तीन मुले 36
तीन मुले 37
तीन मुले 38
तीन मुले 39
तीन मुले 40
तीन मुले 41
तीन मुले 42
तीन मुले 43
तीन मुले 44
तीन मुले 45
तीन मुले 46
तीन मुले 47
तीन मुले 48
तीन मुले 49
तीन मुले 50
तीन मुले 51
तीन मुले 52
तीन मुले 53
तीन मुले 54
तीन मुले 55
तीन मुले 56
तीन मुले 57
तीन मुले 58
तीन मुले 59
तीन मुले 60
तीन मुले 61
तीन मुले 62
तीन मुले 63
तीन मुले 64
तीन मुले 65
तीन मुले 66
तीन मुले 67
तीन मुले 68
तीन मुले 69
तीन मुले 70
तीन मुले 71
तीन मुले 72
तीन मुले 73
तीन मुले 74
तीन मुले 75
तीन मुले 76
तीन मुले 77
तीन मुले 78
तीन मुले 79
तीन मुले 80
तीन मुले 81
तीन मुले 82
तीन मुले 83
तीन मुले 84
तीन मुले 85
तीन मुले 86
तीन मुले 87
तीन मुले 88
तीन मुले 89
तीन मुले 90
तीन मुले 91
तीन मुले 92
तीन मुले 93
तीन मुले 94
तीन मुले 95
तीन मुले 96
तीन मुले 97
तीन मुले 98
तीन मुले 99
तीन मुले 100
तीन मुले 101
तीन मुले 102
तीन मुले 103
तीन मुले 104
तीन मुले 105
तीन मुले 106
तीन मुले 107
तीन मुले 108
तीन मुले 109
तीन मुले 110
तीन मुले 111
तीन मुले 112
तीन मुले 113
तीन मुले 114
तीन मुले 115
तीन मुले 116
तीन मुले 117
तीन मुले 118
तीन मुले 119
तीन मुले 120
तीन मुले 121
तीन मुले 122
तीन मुले 123
तीन मुले 124
तीन मुले 125
तीन मुले 126
तीन मुले 127
तीन मुले 128
तीन मुले 129
तीन मुले 130
तीन मुले 131
तीन मुले 132
तीन मुले 133
तीन मुले 134
तीन मुले 135
तीन मुले 136
तीन मुले 137
तीन मुले 138
तीन मुले 139
तीन मुले 140
तीन मुले 141
तीन मुले 142
तीन मुले 143
तीन मुले 144
तीन मुले 145
तीन मुले 146
तीन मुले 147
तीन मुले 148
तीन मुले 149
तीन मुले 150
तीन मुले 151
तीन मुले 152
तीन मुले 153
तीन मुले 154
तीन मुले 155
तीन मुले 156
तीन मुले 157
तीन मुले 158
तीन मुले 159
तीन मुले 160
तीन मुले 161
तीन मुले 162
तीन मुले 163