Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

तीन मुले 149

मंगा बाहेर उभा होता.
‘सोन्या, बघ दाढीवाला.’ रुपल्या म्हणाला.
‘खरेच की.’ मनी येऊन म्हणाली.

सोन्याही आला. त्या दाढीवाल्याकडे तिघ पहात राहिली.
‘कोण पाहिजे तुम्हांला?’ सोन्याने विचारले.
‘तुमच्या दिवाणखान्यात एक मोठे चित्र आहे; ते मला पहावयाचे आहे.’

‘पहिल्या बाबाचे?’ रुपल्याने विचारले.
‘हो.’ मंगा म्हणाला.

‘या वरती. कसे छान आहे चित्र! आईला फार आवडते. या वर.’
त्या मुलांनी मंगाला वर नेले. सुंदर दिवाणखाना होता. मऊ-मऊ गालिचे पसरलेले होते आणि ती सुंदर तसबीर होती.
‘हे आमच्या पहिल्या बाबाचे चित्र.’ सोन्या म्हणाला.

‘आणि हे आमच्या आईचे.’ रुपल्या म्हणाला.
मंगाने मधुरीचे ते चित्र पाहिले. स्वत:चेही चित्र पाहिले. तो उभा राहिला.

‘तुम्हांला आवडली का ही चित्रे?’ सोन्याने विचारले.
‘हो. सुरेख आहेत. कोणी काढली ही?’
‘बुधाकाकांनी.’

‘तुम्ही का त्यांना बुधाकाका म्हणता?’
‘कधी कधी बाबाही म्हणतो.’ रुपल्या म्हणाला.

‘तुम्हांला आवडतात का ते?’
‘हो. ते आम्हांला जवळ घेतात. खाऊ देतात. गोड गोष्टी सांगतात.’

‘बरे मी जातो.’
मंगा गेला. मुले पहात राहिली.
‘तो बोवा का रडत होता आईचे चित्र पाहताना?’ रुपल्याने विचारले.

‘आईसुध्दा कधी कधी बाबांचे चित्र पाहताना रडते.’ मनी म्हणाली.
‘त्याची दाढी छान दिसे नाही?’ सोन्या म्हणाला.
‘मला तर भीती वाटे.’ मनी म्हणाली.

तीन मुले

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
तीन मुले 1
तीन मुले 2
तीन मुले 3
तीन मुले 4
तीन मुले 5
तीन मुले 6
तीन मुले 7
तीन मुले 8
तीन मुले 9
तीन मुले 10
तीन मुले 11
तीन मुले 12
तीन मुले 13
तीन मुले 14
तीन मुले 15
तीन मुले 16
तीन मुले 17
तीन मुले 18
तीन मुले 19
तीन मुले 20
तीन मुले 21
तीन मुले 22
तीन मुले 23
तीन मुले 24
तीन मुले 25
तीन मुले 26
तीन मुले 27
तीन मुले 28
तीन मुले 29
तीन मुले 30
तीन मुले 31
तीन मुले 32
तीन मुले 33
तीन मुले 34
तीन मुले 35
तीन मुले 36
तीन मुले 37
तीन मुले 38
तीन मुले 39
तीन मुले 40
तीन मुले 41
तीन मुले 42
तीन मुले 43
तीन मुले 44
तीन मुले 45
तीन मुले 46
तीन मुले 47
तीन मुले 48
तीन मुले 49
तीन मुले 50
तीन मुले 51
तीन मुले 52
तीन मुले 53
तीन मुले 54
तीन मुले 55
तीन मुले 56
तीन मुले 57
तीन मुले 58
तीन मुले 59
तीन मुले 60
तीन मुले 61
तीन मुले 62
तीन मुले 63
तीन मुले 64
तीन मुले 65
तीन मुले 66
तीन मुले 67
तीन मुले 68
तीन मुले 69
तीन मुले 70
तीन मुले 71
तीन मुले 72
तीन मुले 73
तीन मुले 74
तीन मुले 75
तीन मुले 76
तीन मुले 77
तीन मुले 78
तीन मुले 79
तीन मुले 80
तीन मुले 81
तीन मुले 82
तीन मुले 83
तीन मुले 84
तीन मुले 85
तीन मुले 86
तीन मुले 87
तीन मुले 88
तीन मुले 89
तीन मुले 90
तीन मुले 91
तीन मुले 92
तीन मुले 93
तीन मुले 94
तीन मुले 95
तीन मुले 96
तीन मुले 97
तीन मुले 98
तीन मुले 99
तीन मुले 100
तीन मुले 101
तीन मुले 102
तीन मुले 103
तीन मुले 104
तीन मुले 105
तीन मुले 106
तीन मुले 107
तीन मुले 108
तीन मुले 109
तीन मुले 110
तीन मुले 111
तीन मुले 112
तीन मुले 113
तीन मुले 114
तीन मुले 115
तीन मुले 116
तीन मुले 117
तीन मुले 118
तीन मुले 119
तीन मुले 120
तीन मुले 121
तीन मुले 122
तीन मुले 123
तीन मुले 124
तीन मुले 125
तीन मुले 126
तीन मुले 127
तीन मुले 128
तीन मुले 129
तीन मुले 130
तीन मुले 131
तीन मुले 132
तीन मुले 133
तीन मुले 134
तीन मुले 135
तीन मुले 136
तीन मुले 137
तीन मुले 138
तीन मुले 139
तीन मुले 140
तीन मुले 141
तीन मुले 142
तीन मुले 143
तीन मुले 144
तीन मुले 145
तीन मुले 146
तीन मुले 147
तीन मुले 148
तीन मुले 149
तीन मुले 150
तीन मुले 151
तीन मुले 152
तीन मुले 153
तीन मुले 154
तीन मुले 155
तीन मुले 156
तीन मुले 157
तीन मुले 158
तीन मुले 159
तीन मुले 160
तीन मुले 161
तीन मुले 162
तीन मुले 163