Android app on Google Play

 

तीन मुले 119

मी विचार करीन
‘सोन्या, तू व रुपल्या शाळेत जा.’ एके दिवशी बुधा म्हणाला.
‘पण पाटी-पुस्तके?’ सोन्याने विचारिले.
‘मी आणून देईन.’

‘रोज आई खाऊ देईल तर मी शाळेत जाईन.’ रुपल्या म्हणाला.
‘मास्तर देतील ना खाऊ.’ बुधा हसून म्हणाला.

‘म्हणजे मार ना? तसला खाऊ नको मला. गोड खाऊ हवा.’
‘बरे हो. तुमच्याजवळ आणून ठेवीन. जात जा दोघे शाळेत चांगलं शिका.’

‘आणि मनी!’
‘मनी हवी आईला मदत करायला.’

‘पाणी सांडायला. चिखल करायला.’ सोन्या म्हणाला.
मधुरीने चिबूड फोडून आणला.

‘घे बुधा.’ ती म्हणाली.
‘आई, आम्हांला?’ मुले म्हणाली.

‘तुम्ही खाल्ला नाही का? असे काय आधाशासारखे करता? गोड आहे का साखर लावतोस?’
‘गोड आहे.’
‘तुला सारे गोडच वाटते.’

‘तुझ्या हातचे सारे गोड. परिसाचा स्पर्श होताच लोखंडाचे सोने होते. तुझा हात लागला की असेच होत असेल. माझे जीवन मातीमोल झाले होते. परंतु तू ते आज सोन्याचे केले आहेस. हसतेस काय मधुरी? हस. गोड हस. तुझ्या हसण्याचे किरण पडू देत माझ्या जीवनावर. माझे जीवन चमकेल. फुलेल.’

बुधा चिबूड खाऊन निघून गेला.
सायंकाळी बुधा आला.
‘मधुरी, आज फिरायला येतेस? किती तरी वर्षांत आपण बरोबर समुद्रावर गेलो नाही. येतेस?’

‘चल बुधा.’
आणि सारी समुद्रावर गेली. मधुरी ते नवीन अस्मानी पातळ नेसली होती. किती प्रसन्न दिसत होती ती. मुले वाळूत खेळू लागली. पाण्यात डुंबू लागली. बुधा व मधुरी टेकडीवर बसली. कोणी बोलेना. समुद्राकडे बघत होती दोघे.

तीन मुले

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
तीन मुले 1
तीन मुले 2
तीन मुले 3
तीन मुले 4
तीन मुले 5
तीन मुले 6
तीन मुले 7
तीन मुले 8
तीन मुले 9
तीन मुले 10
तीन मुले 11
तीन मुले 12
तीन मुले 13
तीन मुले 14
तीन मुले 15
तीन मुले 16
तीन मुले 17
तीन मुले 18
तीन मुले 19
तीन मुले 20
तीन मुले 21
तीन मुले 22
तीन मुले 23
तीन मुले 24
तीन मुले 25
तीन मुले 26
तीन मुले 27
तीन मुले 28
तीन मुले 29
तीन मुले 30
तीन मुले 31
तीन मुले 32
तीन मुले 33
तीन मुले 34
तीन मुले 35
तीन मुले 36
तीन मुले 37
तीन मुले 38
तीन मुले 39
तीन मुले 40
तीन मुले 41
तीन मुले 42
तीन मुले 43
तीन मुले 44
तीन मुले 45
तीन मुले 46
तीन मुले 47
तीन मुले 48
तीन मुले 49
तीन मुले 50
तीन मुले 51
तीन मुले 52
तीन मुले 53
तीन मुले 54
तीन मुले 55
तीन मुले 56
तीन मुले 57
तीन मुले 58
तीन मुले 59
तीन मुले 60
तीन मुले 61
तीन मुले 62
तीन मुले 63
तीन मुले 64
तीन मुले 65
तीन मुले 66
तीन मुले 67
तीन मुले 68
तीन मुले 69
तीन मुले 70
तीन मुले 71
तीन मुले 72
तीन मुले 73
तीन मुले 74
तीन मुले 75
तीन मुले 76
तीन मुले 77
तीन मुले 78
तीन मुले 79
तीन मुले 80
तीन मुले 81
तीन मुले 82
तीन मुले 83
तीन मुले 84
तीन मुले 85
तीन मुले 86
तीन मुले 87
तीन मुले 88
तीन मुले 89
तीन मुले 90
तीन मुले 91
तीन मुले 92
तीन मुले 93
तीन मुले 94
तीन मुले 95
तीन मुले 96
तीन मुले 97
तीन मुले 98
तीन मुले 99
तीन मुले 100
तीन मुले 101
तीन मुले 102
तीन मुले 103
तीन मुले 104
तीन मुले 105
तीन मुले 106
तीन मुले 107
तीन मुले 108
तीन मुले 109
तीन मुले 110
तीन मुले 111
तीन मुले 112
तीन मुले 113
तीन मुले 114
तीन मुले 115
तीन मुले 116
तीन मुले 117
तीन मुले 118
तीन मुले 119
तीन मुले 120
तीन मुले 121
तीन मुले 122
तीन मुले 123
तीन मुले 124
तीन मुले 125
तीन मुले 126
तीन मुले 127
तीन मुले 128
तीन मुले 129
तीन मुले 130
तीन मुले 131
तीन मुले 132
तीन मुले 133
तीन मुले 134
तीन मुले 135
तीन मुले 136
तीन मुले 137
तीन मुले 138
तीन मुले 139
तीन मुले 140
तीन मुले 141
तीन मुले 142
तीन मुले 143
तीन मुले 144
तीन मुले 145
तीन मुले 146
तीन मुले 147
तीन मुले 148
तीन मुले 149
तीन मुले 150
तीन मुले 151
तीन मुले 152
तीन मुले 153
तीन मुले 154
तीन मुले 155
तीन मुले 156
तीन मुले 157
तीन मुले 158
तीन मुले 159
तीन मुले 160
तीन मुले 161
तीन मुले 162
तीन मुले 163