Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

तीन मुले 146

‘मंगाला मी लहानपणापासून ओळखते. ती तीन मुले होती. मधुरी, मंगा व बुधा. येथे समुद्रावर खेळायची, भांडायची, माझ्याकडे यायची. खाऊ खायची. छान होती मुले. हसणारी खेळणारी मुले मोठी झाली. मधुरीवर बुधा व मंगा दोघांचे प्रेम होते. तिला दोघेही आवडत; परंतु मंगा तिला अधिक आवडे. तिने मंगाजवळ लग्न केले. बुधा तसाच अविवाहित राहिला.’

‘तो का गरीब होता?’
‘नाही. बुधा श्रीमंत होता; परंतु त्याने लग्न केले नाही. तसाच एकटा राहिला.’

‘अजून तसाच आहे का?’
‘थांबा, सारे सांगते. मंगाला नेहमी प्रवासास जावे असे वाटे. मधुरी नको म्हणे. तो रागावे, संतापे. शेवटी गेला तो एका गलबतात बसून. मधुरी गलबत येण्याची सारखी वाट पाही. ती त्या वेळेस गर्भार होती. त्या दु:खात तिचे बाळ जन्मले ते मेलेले.’

‘अरेरे ! गरीब बिचारी!’
‘तिला ते अशुभ वाटले. नवरा सुखरूप येतो की नाही याची तिला चिंता वाटे. बरेच दिवस गेले आणि एके दिवशी बातमी आली की, ते गलबत वादळात बुडाले. आमच्या गावचे बरेच लोक त्यात होते. सा-या गावात हाहाकार उडाला. मधुरी जवळजवळ दु:खाने वेडी झाली. परंतु मुलांसाठी ती जगली.’

‘कोठे आहे ती?’
‘सांगते सारे. आणि मंगाचे गलबत बुडालेले कळल्यावर थोडया दिवसांनी बुधा तिच्याकडे गेला. तो तिचे सांत्वन करू लागला. तिला मदत देऊ लागला. तिला नाकारवेना. असे काही दिवस गेले आणि एके दिवशी बुधाने तिला लग्न कर असे सांगितले.’

‘लागले का लग्न?’
‘हो. गंमत अशी की, लहानपणी मधुरी दोघा मित्रांना म्हणे की, मी तुमची दोघांची छोटी बायको होईन. ते शब्द बुधा विसरला नव्हता. तो म्हणे, देवाची अशीच इच्छा असेल की ते शब्द खरे व्हावे.’

‘आणि मधुरीने का आनंदाने त्याच्याजवळ लग्न लावले?’
‘ती तयार नव्हती. तिला काय करावे कळेना. बुधा म्हणे, मंगा होता तोपर्यंत मी कधी असे विचारले का? आता विचारतो. माझ्या जीवनात दे आज थोडा आनंद. मधुरी एके दिवशी माझ्याकडे आली व म्हणाली,
‘आजी, मला वाट दाखव. काय करू?’

‘काय सांगितले तुम्ही?’
‘सांगितले की काही हरकत नाही. कर बुधाजवळ लग्न. मुलांची सोय होईल. बुधाही जरा हसेल. बिचारा बारा वर्षं बैराग्यासारखा राहिला. असे प्रेम दुर्मिळ हो.’

‘आणि ती दोघे आता एकत्र राहतात वाटते?’
‘हो, बुधाच्या मोठया घरात सारी रहावयास गेली. ती पूर्वीची झोपडी गेली. तेथे आता काही नाही. बुधाने ती जागा कोणाला तरी विकली असे वाटते.’

तीन मुले

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
तीन मुले 1
तीन मुले 2
तीन मुले 3
तीन मुले 4
तीन मुले 5
तीन मुले 6
तीन मुले 7
तीन मुले 8
तीन मुले 9
तीन मुले 10
तीन मुले 11
तीन मुले 12
तीन मुले 13
तीन मुले 14
तीन मुले 15
तीन मुले 16
तीन मुले 17
तीन मुले 18
तीन मुले 19
तीन मुले 20
तीन मुले 21
तीन मुले 22
तीन मुले 23
तीन मुले 24
तीन मुले 25
तीन मुले 26
तीन मुले 27
तीन मुले 28
तीन मुले 29
तीन मुले 30
तीन मुले 31
तीन मुले 32
तीन मुले 33
तीन मुले 34
तीन मुले 35
तीन मुले 36
तीन मुले 37
तीन मुले 38
तीन मुले 39
तीन मुले 40
तीन मुले 41
तीन मुले 42
तीन मुले 43
तीन मुले 44
तीन मुले 45
तीन मुले 46
तीन मुले 47
तीन मुले 48
तीन मुले 49
तीन मुले 50
तीन मुले 51
तीन मुले 52
तीन मुले 53
तीन मुले 54
तीन मुले 55
तीन मुले 56
तीन मुले 57
तीन मुले 58
तीन मुले 59
तीन मुले 60
तीन मुले 61
तीन मुले 62
तीन मुले 63
तीन मुले 64
तीन मुले 65
तीन मुले 66
तीन मुले 67
तीन मुले 68
तीन मुले 69
तीन मुले 70
तीन मुले 71
तीन मुले 72
तीन मुले 73
तीन मुले 74
तीन मुले 75
तीन मुले 76
तीन मुले 77
तीन मुले 78
तीन मुले 79
तीन मुले 80
तीन मुले 81
तीन मुले 82
तीन मुले 83
तीन मुले 84
तीन मुले 85
तीन मुले 86
तीन मुले 87
तीन मुले 88
तीन मुले 89
तीन मुले 90
तीन मुले 91
तीन मुले 92
तीन मुले 93
तीन मुले 94
तीन मुले 95
तीन मुले 96
तीन मुले 97
तीन मुले 98
तीन मुले 99
तीन मुले 100
तीन मुले 101
तीन मुले 102
तीन मुले 103
तीन मुले 104
तीन मुले 105
तीन मुले 106
तीन मुले 107
तीन मुले 108
तीन मुले 109
तीन मुले 110
तीन मुले 111
तीन मुले 112
तीन मुले 113
तीन मुले 114
तीन मुले 115
तीन मुले 116
तीन मुले 117
तीन मुले 118
तीन मुले 119
तीन मुले 120
तीन मुले 121
तीन मुले 122
तीन मुले 123
तीन मुले 124
तीन मुले 125
तीन मुले 126
तीन मुले 127
तीन मुले 128
तीन मुले 129
तीन मुले 130
तीन मुले 131
तीन मुले 132
तीन मुले 133
तीन मुले 134
तीन मुले 135
तीन मुले 136
तीन मुले 137
तीन मुले 138
तीन मुले 139
तीन मुले 140
तीन मुले 141
तीन मुले 142
तीन मुले 143
तीन मुले 144
तीन मुले 145
तीन मुले 146
तीन मुले 147
तीन मुले 148
तीन मुले 149
तीन मुले 150
तीन मुले 151
तीन मुले 152
तीन मुले 153
तीन मुले 154
तीन मुले 155
तीन मुले 156
तीन मुले 157
तीन मुले 158
तीन मुले 159
तीन मुले 160
तीन मुले 161
तीन मुले 162
तीन मुले 163