Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

तीन मुले 86

‘बाबा, तुम्ही काय आणाल हो तिकडे जाऊन?
‘याच्याहून मोठे शंख आणाल?
‘मी मोती कवडया आणीन, मोती.

‘बाबा, मोती म्हणजे तरी अशीच ना?
‘तिकडे का मोती किना-यावर येऊन पडतात?’
‘मला माहीत नाही हो बाळ.’
‘आई, चल ना घरी.’

‘सोन्या, तू येथेच राहा.’
‘आई राहते का?’
‘नाही. पण तू राहा. मी येथे एकटी आहे. मला सोबत राहा. मला रात्री भीती वाटते. चोर आले तर तू त्यांना काठीने हाकल. राहतोस का?’

‘परंतु चोर येईल कशाला? तुमच्याकडे आहे तरी काय? श्रीमंताकडे चोर येतात आजी.’
‘मी श्रीमंतच आहे सोन्या.’
‘आणि मग अशी कशी झोपडी?’
‘आई, चल ना, भूक लागली.’

‘बरे चला. आजी, जातो आता आम्ही.’
‘दिवस ठरला ना मंगा?’
‘हो परवा जायचे. परवा सकाठी आठ वाजता हाकारणार आहे गलबत.’
‘जाताना भेटून जाशीलच.’

‘हो, परंतु त्या वेळेस बोलवणार नाही, म्हणून आज आलो.’
निघाली सारी मंडळी. मंगाने मनीला घेतले होते. मुले बरोबर उडया मारीत चालली होती.

‘बाबा, मला घ्या उचलून, मी दमलो आहे.’ रुपल्या म्हणाला.
‘तू का लहान रुपल्या?’ मधुरी म्हणाली.
‘घ्या ना बाबा.’

तीन मुले

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
तीन मुले 1
तीन मुले 2
तीन मुले 3
तीन मुले 4
तीन मुले 5
तीन मुले 6
तीन मुले 7
तीन मुले 8
तीन मुले 9
तीन मुले 10
तीन मुले 11
तीन मुले 12
तीन मुले 13
तीन मुले 14
तीन मुले 15
तीन मुले 16
तीन मुले 17
तीन मुले 18
तीन मुले 19
तीन मुले 20
तीन मुले 21
तीन मुले 22
तीन मुले 23
तीन मुले 24
तीन मुले 25
तीन मुले 26
तीन मुले 27
तीन मुले 28
तीन मुले 29
तीन मुले 30
तीन मुले 31
तीन मुले 32
तीन मुले 33
तीन मुले 34
तीन मुले 35
तीन मुले 36
तीन मुले 37
तीन मुले 38
तीन मुले 39
तीन मुले 40
तीन मुले 41
तीन मुले 42
तीन मुले 43
तीन मुले 44
तीन मुले 45
तीन मुले 46
तीन मुले 47
तीन मुले 48
तीन मुले 49
तीन मुले 50
तीन मुले 51
तीन मुले 52
तीन मुले 53
तीन मुले 54
तीन मुले 55
तीन मुले 56
तीन मुले 57
तीन मुले 58
तीन मुले 59
तीन मुले 60
तीन मुले 61
तीन मुले 62
तीन मुले 63
तीन मुले 64
तीन मुले 65
तीन मुले 66
तीन मुले 67
तीन मुले 68
तीन मुले 69
तीन मुले 70
तीन मुले 71
तीन मुले 72
तीन मुले 73
तीन मुले 74
तीन मुले 75
तीन मुले 76
तीन मुले 77
तीन मुले 78
तीन मुले 79
तीन मुले 80
तीन मुले 81
तीन मुले 82
तीन मुले 83
तीन मुले 84
तीन मुले 85
तीन मुले 86
तीन मुले 87
तीन मुले 88
तीन मुले 89
तीन मुले 90
तीन मुले 91
तीन मुले 92
तीन मुले 93
तीन मुले 94
तीन मुले 95
तीन मुले 96
तीन मुले 97
तीन मुले 98
तीन मुले 99
तीन मुले 100
तीन मुले 101
तीन मुले 102
तीन मुले 103
तीन मुले 104
तीन मुले 105
तीन मुले 106
तीन मुले 107
तीन मुले 108
तीन मुले 109
तीन मुले 110
तीन मुले 111
तीन मुले 112
तीन मुले 113
तीन मुले 114
तीन मुले 115
तीन मुले 116
तीन मुले 117
तीन मुले 118
तीन मुले 119
तीन मुले 120
तीन मुले 121
तीन मुले 122
तीन मुले 123
तीन मुले 124
तीन मुले 125
तीन मुले 126
तीन मुले 127
तीन मुले 128
तीन मुले 129
तीन मुले 130
तीन मुले 131
तीन मुले 132
तीन मुले 133
तीन मुले 134
तीन मुले 135
तीन मुले 136
तीन मुले 137
तीन मुले 138
तीन मुले 139
तीन मुले 140
तीन मुले 141
तीन मुले 142
तीन मुले 143
तीन मुले 144
तीन मुले 145
तीन मुले 146
तीन मुले 147
तीन मुले 148
तीन मुले 149
तीन मुले 150
तीन मुले 151
तीन मुले 152
तीन मुले 153
तीन मुले 154
तीन मुले 155
तीन मुले 156
तीन मुले 157
तीन मुले 158
तीन मुले 159
तीन मुले 160
तीन मुले 161
तीन मुले 162
तीन मुले 163