Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

तीन मुले 91

‘माझ्या मधुरीला मी काय काय तरी आणीन.’
‘मंगा, तू आजपर्यंत जे दिलेस त्याहून का ते अधिक मोलवान असेत? अधिक किंमतीचे असेल? अधिक हृदयापाशी धरण्याच्या लायक असेल? पण आण हो. जंमती जंमती आण. मग मंगाची मी खरी राणी होईन, काळीसावळी राणी.’

‘चल आता आत. गार वारा सुटला आहे.’
‘येथेच बसू. तुझ्या प्रेमाची ऊब मिळत आहे.’
शेवटी दोघे घरात गेली. पिले झोपली होती.

‘बघ कशी निजली आहेत पाखरे. गोड आहेत माझी पाखरे!’
‘खरेच हो.’ मंगा म्हणाला.
दोघे किती वेळ तशीच मुलांजवळ बसली होती आणि हळूहळू झोपी गेली. मधुरी लौकर उठली. स्वयंपाक करावयाचा होता. ती काम करीत होती. मंगाही उठून आला.

‘मधुरी, आज फार गार आहे नाही! कशाला उठलीस इतक्या लौकर!’
‘मंगाची भाकर भाजायला.’
‘चल जरा पडू. चल मधुरी.’
‘नको आता. पाखरे किलबिल करू लागली हो.’

‘पण आपली पाखरे झोपली आहेत. चल मधुरी.’
‘नको आता.’
‘हे ग काय!’
आणि त्याने तिला नेले. मुले जागी झाली.

‘बाबा, झाली वेळ!’
‘नीज, अजून अवकाश आहे.’
‘मला नाही झोप येत. मी तुमच्याजवळ येतो. मला थोपटा.’

सोन्या मंगाजवळ आला. तो बापाच्या मांडीवर डोके टेकून पडला. मंगा थोपटू लागला आणि रुपल्या उठला तोही आला. त्यालाही बाप थोपटू लागला.
‘मंगा, मी जाते. आटोपायला हवे सारे.’

असे म्हणून मंगाच्या खांद्याला चिमटा घेऊन मधुरी गेली. उजाडले आता. प्रकाश आला. अंगणात फुले फुलली होती. मनीला घेऊन मंगा हिंडत होता. मनीच्या केसांत फुले अडकवीत होता; आणि त्याने एक गुलाबाचे फूल तोडले. सुंदर घवघवीत फूल. घरात येऊन त्याने मधुरीच्या केसांत घातले. तो पाहात राहिला.

तीन मुले

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
तीन मुले 1
तीन मुले 2
तीन मुले 3
तीन मुले 4
तीन मुले 5
तीन मुले 6
तीन मुले 7
तीन मुले 8
तीन मुले 9
तीन मुले 10
तीन मुले 11
तीन मुले 12
तीन मुले 13
तीन मुले 14
तीन मुले 15
तीन मुले 16
तीन मुले 17
तीन मुले 18
तीन मुले 19
तीन मुले 20
तीन मुले 21
तीन मुले 22
तीन मुले 23
तीन मुले 24
तीन मुले 25
तीन मुले 26
तीन मुले 27
तीन मुले 28
तीन मुले 29
तीन मुले 30
तीन मुले 31
तीन मुले 32
तीन मुले 33
तीन मुले 34
तीन मुले 35
तीन मुले 36
तीन मुले 37
तीन मुले 38
तीन मुले 39
तीन मुले 40
तीन मुले 41
तीन मुले 42
तीन मुले 43
तीन मुले 44
तीन मुले 45
तीन मुले 46
तीन मुले 47
तीन मुले 48
तीन मुले 49
तीन मुले 50
तीन मुले 51
तीन मुले 52
तीन मुले 53
तीन मुले 54
तीन मुले 55
तीन मुले 56
तीन मुले 57
तीन मुले 58
तीन मुले 59
तीन मुले 60
तीन मुले 61
तीन मुले 62
तीन मुले 63
तीन मुले 64
तीन मुले 65
तीन मुले 66
तीन मुले 67
तीन मुले 68
तीन मुले 69
तीन मुले 70
तीन मुले 71
तीन मुले 72
तीन मुले 73
तीन मुले 74
तीन मुले 75
तीन मुले 76
तीन मुले 77
तीन मुले 78
तीन मुले 79
तीन मुले 80
तीन मुले 81
तीन मुले 82
तीन मुले 83
तीन मुले 84
तीन मुले 85
तीन मुले 86
तीन मुले 87
तीन मुले 88
तीन मुले 89
तीन मुले 90
तीन मुले 91
तीन मुले 92
तीन मुले 93
तीन मुले 94
तीन मुले 95
तीन मुले 96
तीन मुले 97
तीन मुले 98
तीन मुले 99
तीन मुले 100
तीन मुले 101
तीन मुले 102
तीन मुले 103
तीन मुले 104
तीन मुले 105
तीन मुले 106
तीन मुले 107
तीन मुले 108
तीन मुले 109
तीन मुले 110
तीन मुले 111
तीन मुले 112
तीन मुले 113
तीन मुले 114
तीन मुले 115
तीन मुले 116
तीन मुले 117
तीन मुले 118
तीन मुले 119
तीन मुले 120
तीन मुले 121
तीन मुले 122
तीन मुले 123
तीन मुले 124
तीन मुले 125
तीन मुले 126
तीन मुले 127
तीन मुले 128
तीन मुले 129
तीन मुले 130
तीन मुले 131
तीन मुले 132
तीन मुले 133
तीन मुले 134
तीन मुले 135
तीन मुले 136
तीन मुले 137
तीन मुले 138
तीन मुले 139
तीन मुले 140
तीन मुले 141
तीन मुले 142
तीन मुले 143
तीन मुले 144
तीन मुले 145
तीन मुले 146
तीन मुले 147
तीन मुले 148
तीन मुले 149
तीन मुले 150
तीन मुले 151
तीन मुले 152
तीन मुले 153
तीन मुले 154
तीन मुले 155
तीन मुले 156
तीन मुले 157
तीन मुले 158
तीन मुले 159
तीन मुले 160
तीन मुले 161
तीन मुले 162
तीन मुले 163