Android app on Google Play

 

तीन मुले 36

तिघांची त्रेधा
मंगा घरातून बाहेर पडला. बरेच दिवस तो कोणाला दिसला नाही. परंतु एके दिवशी तो टेकडीवर बसला होता. आकाश अभ्राच्छादित झाले होते. गार वारा होता. दुपार होत आली होती. मंगा तेथे जरा लवंडला. समुद्राकडे पहात झोपी गेला. त्या विश्वसंगीतात बाळ झोपले. सागराचे व वा-याचे संगीत, गंभीर, गूढ संगीत. त्या नादब्रह्मात मंगा झोपी गेला. उशाला हात घेऊन तो झोपी गेला. परंतु जागा झाला तो त्याचे डोके कोठे होते? डोक्याखाली कोठली उशी होती? मधुरीच्या मांडीवर त्याचे डोके होते. मधुरीच्या हातात त्याचा हात होता. आपण स्वप्नात आहोत की जागृतीत ते त्याला कळेना. तो पुन्हा डोळे मिटून पडला. त्याच्या मुखावर अपार आनंद होता. तेथे शत कोमल भाव फुलले होते. तो सुखावला होता, मंदावला होता. मधुरी गाणे म्हणू लागली.

‘नीज राजा नीज
माझ्या मांडीवरती डोके ठेवून नीज ॥ नीज०॥
खंत नको करु राजा
चिंता नको करु राजा
क्षणभर आकाशीची कडाडते नीज॥ नीज०॥
चिंता सरे दु:ख हरे
अंधार सरे प्रकाश भरे
अंवस जाऊन सोनियाचा उजळते नीज॥ नीज०॥
सदा नसे उन्हाळा
येतोच पावसाळा
आशेचे प्रेमवृष्टीत अंकुरेल बीज॥ नीज०॥
जगी किती कटकटी
जगी किती ताटातुटी
कष्टाचे अंती परी होते गडया चीज॥ नीज०॥’

मधुरी गाणे म्हणत होती, मंगाला ती थोपटीत होती. शेवटी ती मुकी झाली. शब्दमय गाणे संपून मूक गान सुरु झाले. मौनाचे अपरंपार गान, अनंत अर्थाचे भावनाकल्लोळाचे उत्कट गान. ते मुके गीत गात मधुरा मंगाला थोपटीत होती.
‘मधुरी!’
‘काय राजा?’
‘मी का राजा? बाबा मला राजा करु पहात होते. परंतु राज्य मी भिरकावले. मी भिकारी झालो. घराबाहेर पडलो. मी का राजा? कोठल्या देशाचा मी राजा? कोठे आहे माझे राज्य? कोठे आहे धनदौलत?’

तीन मुले

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
तीन मुले 1
तीन मुले 2
तीन मुले 3
तीन मुले 4
तीन मुले 5
तीन मुले 6
तीन मुले 7
तीन मुले 8
तीन मुले 9
तीन मुले 10
तीन मुले 11
तीन मुले 12
तीन मुले 13
तीन मुले 14
तीन मुले 15
तीन मुले 16
तीन मुले 17
तीन मुले 18
तीन मुले 19
तीन मुले 20
तीन मुले 21
तीन मुले 22
तीन मुले 23
तीन मुले 24
तीन मुले 25
तीन मुले 26
तीन मुले 27
तीन मुले 28
तीन मुले 29
तीन मुले 30
तीन मुले 31
तीन मुले 32
तीन मुले 33
तीन मुले 34
तीन मुले 35
तीन मुले 36
तीन मुले 37
तीन मुले 38
तीन मुले 39
तीन मुले 40
तीन मुले 41
तीन मुले 42
तीन मुले 43
तीन मुले 44
तीन मुले 45
तीन मुले 46
तीन मुले 47
तीन मुले 48
तीन मुले 49
तीन मुले 50
तीन मुले 51
तीन मुले 52
तीन मुले 53
तीन मुले 54
तीन मुले 55
तीन मुले 56
तीन मुले 57
तीन मुले 58
तीन मुले 59
तीन मुले 60
तीन मुले 61
तीन मुले 62
तीन मुले 63
तीन मुले 64
तीन मुले 65
तीन मुले 66
तीन मुले 67
तीन मुले 68
तीन मुले 69
तीन मुले 70
तीन मुले 71
तीन मुले 72
तीन मुले 73
तीन मुले 74
तीन मुले 75
तीन मुले 76
तीन मुले 77
तीन मुले 78
तीन मुले 79
तीन मुले 80
तीन मुले 81
तीन मुले 82
तीन मुले 83
तीन मुले 84
तीन मुले 85
तीन मुले 86
तीन मुले 87
तीन मुले 88
तीन मुले 89
तीन मुले 90
तीन मुले 91
तीन मुले 92
तीन मुले 93
तीन मुले 94
तीन मुले 95
तीन मुले 96
तीन मुले 97
तीन मुले 98
तीन मुले 99
तीन मुले 100
तीन मुले 101
तीन मुले 102
तीन मुले 103
तीन मुले 104
तीन मुले 105
तीन मुले 106
तीन मुले 107
तीन मुले 108
तीन मुले 109
तीन मुले 110
तीन मुले 111
तीन मुले 112
तीन मुले 113
तीन मुले 114
तीन मुले 115
तीन मुले 116
तीन मुले 117
तीन मुले 118
तीन मुले 119
तीन मुले 120
तीन मुले 121
तीन मुले 122
तीन मुले 123
तीन मुले 124
तीन मुले 125
तीन मुले 126
तीन मुले 127
तीन मुले 128
तीन मुले 129
तीन मुले 130
तीन मुले 131
तीन मुले 132
तीन मुले 133
तीन मुले 134
तीन मुले 135
तीन मुले 136
तीन मुले 137
तीन मुले 138
तीन मुले 139
तीन मुले 140
तीन मुले 141
तीन मुले 142
तीन मुले 143
तीन मुले 144
तीन मुले 145
तीन मुले 146
तीन मुले 147
तीन मुले 148
तीन मुले 149
तीन मुले 150
तीन मुले 151
तीन मुले 152
तीन मुले 153
तीन मुले 154
तीन मुले 155
तीन मुले 156
तीन मुले 157
तीन मुले 158
तीन मुले 159
तीन मुले 160
तीन मुले 161
तीन मुले 162
तीन मुले 163