Android app on Google Play

 

तीन मुले 34

‘तिच्याजवळ मी नाही तुला लग्न करु देणार. मला मारणा-याच्या मुलीजवळ लग्न? छट्, अशक्य. पित्याचा अपमान करणा-याच्या मुलीजवळ लग्न? बोलू नकोस. तुला काही स्वाभिमान आहे की नाही? चीड आहे की नाही? मंगा, हे भरलेले ताट देवाने आणले आहे; ते लाथाडू नकोस. त्या मधुरीचा नाद सोड. माझे ऐक. पित्याचे ऐकावे.’

‘इतर सारे ऐकेन. या बाबतीत नाही ऐकणार. माझ्या मनातून मधुरीला मी आता उपटू शकणार नाही. माझ्या जीवनात तिचे झाड वाढले आहे. मधुरी माझी आशा, मधुरी सारे काही. बाबा, या मंगावर रागावू नका. मला इतर काहीही सांगा. परंतु या बाबतीत नका धरु हेका.’

‘आणि मधुरीच्या बापाने ती तुला न देण्याचे ठरविले तर?’
‘तुम्ही मुद्दाम मोडता घालू नका.’
‘मी नाही घालणार. परंतु तो मुलगी देणार नसेल तर?’
‘तर मंगा वेडा होईल. वा-यावर फिरेल, समुद्रावर फिरेल.’

‘काही तरी बोलतोस. मंगा, तू मधुरीचे वेड मनातून काढून टाक. या श्रीमंत व्यापा-याचा जावई हो. आमचीही ददात मिटेल. आमचेही भाग्य फुलेल. श्रम करुन मी कंटाळलो. चार दिवस तरी सुखाचा घास खाईन.’

‘बाबा, तुम्ही कामाला नका जाऊ. मी दुप्पट काम करीन. मधुरी काम करील. आम्ही तुम्हाला सुखाचा घास देऊ.’
‘गरिबाच्या घरात सारे श्रमतील तेव्हाच घर चालते. तुम्ही श्रमून आम्हांला सुखाचा घास द्याल; परंतु तुम्हाला उपाशी राहावे लागेल. तुमच्या मुलाबाळांना उपाशी रहावे लागेल. गरिबाला मेल्यावरच विश्रांती. काम करता करताच तो मरायचा.’

‘मला श्रम आवडतात.’
‘आज आवडतात, उद्या कंटाळशील.’

‘काही असो. मधुरीशिवाय मी नाही जगू शकणार. मी माझी हवा, मो माझा दिवा. तिच्याजवळ जीवनात आशा व प्रकाश. मी कधी दु:खी कष्टी असलो तर हळूच कोठे तरी जाऊन चोरुन मधुरीला मी पुन्हा पाहून येतो. मग मी पुन्हा हसतो, आनंदतो. मधुरी माझ्या सर्व संखाचा ठेवा. ती तुमच्या मंगाचे अमृत, ती या मंगाची संपत्ती. बाबा, मधुरीशिवाय जगातील सारी संपत्ती मिळाली तरी मी भिकारी असेन आणि एक केवळ मधुरी मिळाली तर मी स्वत:ला जगातील सर्वांपेक्षा अधिक श्रीमंत मानीन.’

‘पण शब्दांनी पोटं भरत नसतात.’
‘हृदये भरतात ना पण?’

तीन मुले

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
तीन मुले 1
तीन मुले 2
तीन मुले 3
तीन मुले 4
तीन मुले 5
तीन मुले 6
तीन मुले 7
तीन मुले 8
तीन मुले 9
तीन मुले 10
तीन मुले 11
तीन मुले 12
तीन मुले 13
तीन मुले 14
तीन मुले 15
तीन मुले 16
तीन मुले 17
तीन मुले 18
तीन मुले 19
तीन मुले 20
तीन मुले 21
तीन मुले 22
तीन मुले 23
तीन मुले 24
तीन मुले 25
तीन मुले 26
तीन मुले 27
तीन मुले 28
तीन मुले 29
तीन मुले 30
तीन मुले 31
तीन मुले 32
तीन मुले 33
तीन मुले 34
तीन मुले 35
तीन मुले 36
तीन मुले 37
तीन मुले 38
तीन मुले 39
तीन मुले 40
तीन मुले 41
तीन मुले 42
तीन मुले 43
तीन मुले 44
तीन मुले 45
तीन मुले 46
तीन मुले 47
तीन मुले 48
तीन मुले 49
तीन मुले 50
तीन मुले 51
तीन मुले 52
तीन मुले 53
तीन मुले 54
तीन मुले 55
तीन मुले 56
तीन मुले 57
तीन मुले 58
तीन मुले 59
तीन मुले 60
तीन मुले 61
तीन मुले 62
तीन मुले 63
तीन मुले 64
तीन मुले 65
तीन मुले 66
तीन मुले 67
तीन मुले 68
तीन मुले 69
तीन मुले 70
तीन मुले 71
तीन मुले 72
तीन मुले 73
तीन मुले 74
तीन मुले 75
तीन मुले 76
तीन मुले 77
तीन मुले 78
तीन मुले 79
तीन मुले 80
तीन मुले 81
तीन मुले 82
तीन मुले 83
तीन मुले 84
तीन मुले 85
तीन मुले 86
तीन मुले 87
तीन मुले 88
तीन मुले 89
तीन मुले 90
तीन मुले 91
तीन मुले 92
तीन मुले 93
तीन मुले 94
तीन मुले 95
तीन मुले 96
तीन मुले 97
तीन मुले 98
तीन मुले 99
तीन मुले 100
तीन मुले 101
तीन मुले 102
तीन मुले 103
तीन मुले 104
तीन मुले 105
तीन मुले 106
तीन मुले 107
तीन मुले 108
तीन मुले 109
तीन मुले 110
तीन मुले 111
तीन मुले 112
तीन मुले 113
तीन मुले 114
तीन मुले 115
तीन मुले 116
तीन मुले 117
तीन मुले 118
तीन मुले 119
तीन मुले 120
तीन मुले 121
तीन मुले 122
तीन मुले 123
तीन मुले 124
तीन मुले 125
तीन मुले 126
तीन मुले 127
तीन मुले 128
तीन मुले 129
तीन मुले 130
तीन मुले 131
तीन मुले 132
तीन मुले 133
तीन मुले 134
तीन मुले 135
तीन मुले 136
तीन मुले 137
तीन मुले 138
तीन मुले 139
तीन मुले 140
तीन मुले 141
तीन मुले 142
तीन मुले 143
तीन मुले 144
तीन मुले 145
तीन मुले 146
तीन मुले 147
तीन मुले 148
तीन मुले 149
तीन मुले 150
तीन मुले 151
तीन मुले 152
तीन मुले 153
तीन मुले 154
तीन मुले 155
तीन मुले 156
तीन मुले 157
तीन मुले 158
तीन मुले 159
तीन मुले 160
तीन मुले 161
तीन मुले 162
तीन मुले 163